روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

در انتخابات ((ولسی جرگه))  باید به شایسته ترین کاندیدان راى اعتماد بدهیم

به تاریخ ۲۸ میزان سالجاری انشاالله به پای صندوق های رای دهی میرویم و با ارایه تذکره  وستیکر برچسپ زده خویش یک ورق رای دهى رااز دفتر محلی حاصل کرده و با ریختن آن درصندوق  رای دهی نمایندگان خود را برای پارلمان آینده کشور انتخاب خواهیم نمود.

 بدون شک آینده مردم وکشور ما ، وابسته است به رای ما. هرگاه افراد دانا، صادق، وطندوست ، خیرخواه ، با کفایت وخدمتگذار به مردم و کشور راانتخاب نماییم. آینده روشن نصیب کشور و مردم ما خواهد شد.

 یقیناً پارلمان که وظایف مشوره دادن، قانون گذاری ، نظارت ازقانون وفعالیت های حکومت رابه عهده دارد خواهد توانست با ابتکار، مهارت و دانش اعضای خویش، عوامل عقب مانی را خوبتر تمیز وتشخیص دهد و با درایت وکاردانی راه های ترقی و انکشاف کشور را معین سازد اینکه پارلمان ما مظهر اراده مردم ما میباشد ، بایست که زمینه رابری برآورده شدن خواست های معقول مردم مساعد کرده وباطرح پلانهای سنجیده شده راه رابرای پیشرفت وترقی کشور مادر ساحه های اقتصادی، فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی خوبتر باز نماید. ازاین رو باید در مورد تعیین کاندیدان برای پارلمان از دقت کامل وتوجه خاص کار گرفته شود وبه ارتباط هریک ازکاندیدان ازهمین حالا شناخت خویش را تکمیل نموده ونامزدان شایسته تر رانتخاب کنیم و از این طریق ازحق مشروع خویش آگاهانه استفاده نماییم.  زیرا ایجاد پارلمان متحد وقوی زمینه رابرای تحقق آرمان های ملی و وطنی مردم مساعد کرده و راه را برای ترقی کشور ما به صورت بهتر بازمی نماید.

اولتر ازهمه درشرایط کنونی مردم مابه صلح، ثبات وامنیت سخت نیاز دارند که باید درکشور ما صلح وثبات تحکیم یابد ودست دشمنان صلح وآرامش ازجان ومال سرزمین ما کوتاه گردد. ازاینرو ما نیاز مند جدی یک پارلمان قوی، با رسالت وخدمتگذار مردم ووطن هستیم تا حکومت رادرمسیر رهبری مردم یاری رساند پارلمان باید معامله گرنباشد. وباعث بی ثباتی امور اقتصادی ، امنیتى و سیاسی درکشور نگردد رسالت ملی هرهموطن ما دراین مقطع خاص تاریخی این است که پارلمان باید به اساس اهداف وآرمان های خدمتگذاری ،صداقت وپشتکار مورد حمایت همه جانبه مردم ما قرار گیرد وهدف نمایندگان باید جز خدمت به مردم وکشور چیز دیگری نباشد.

برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان به پارلمان مردمی وملی درهرجامعه مهمترین بخش آزادی وبا ارزشترین عنصر برای دموکراسی وحکومت های مردمی بشمار می آید. کشور ما ازگذشته های دور پارلمان داشته و جرگه ها هم درطول تاریخ افغانستان وسیله خوبی به منظور اتخاذ تصامیم ملی و برای حل پرابلم های ملی ومنطقوی بوده است ، زیرا پارلمان منحیث یکى از قوه های سه گانه دولت تاثیر سرنوشت سازی درزندگی مردم ماداشته است.

 اکنون که ما درشرایط خیلی دشوار بسرمیبریم، دشمنان مردم افغانستان درتلاش اند تا امنیت انتخابات رامختل سازند و زمینه تقلب را درانتخابات مهیا نمایند. دراین صورت حکومت ونهادهای امنیتى باهمکاری مردم امنیت مراکز رای دهی را فراهم نموده تا واجدان شرایط رای دهی برای رای دادن در روز برگزاری انتخابات درفضای آرام وبدون تشویش به پای صندوق های رای دهی رفته نمایندگان واقعی شانرا به پارلمان انتخاب نمایند.

 حالا که مردم افغانستان با دلهای پر از امید به آینده کشور برای برگزاری انتخابات پارلمانی آمادگی میگیرند وظیفه هر فرد هموطن ماست که با روحیه پاک وطندوستی وخدمتگذاری به مردم ما زمینه را برای برگزاری انتخابات مساعد ساخته ودراین مورد اتحاد وهمبستگی خویش را حفظ نمایند. تا وحدت ملی وتفاهم همگانی بیشتر از پیش استحکام یافته ازاین آزمون بزرگ موفقانه بدرآیند ، پس مردم ما باید به آن کاندیدى رای بدهند که صادق، دلسوز، وطندوست وخدمتگذار مردم باشد وبتواند از عهده وکالت ملت ومردم به صورت خوبتر وبهتر برآمده بتواند وممثل واقعی اراده مردم باشد.

میرمسجدی عزیزی

ممکن است شما دوست داشته باشید