روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حوقایه تب روماتېک

امراض روماتىک قلب ىک پرابلم عمده صحى را در کشورهاى رو به انکشاف خصوصاً در افعانستان تشکىل مىدهد.سالانه تعداد زىادى ازنفوس جامعه به آفـات روماتىک قلب بالخصوص به آفات دسام مترال وابهرمصاب شده که بالاخره سبب عمده مرگ ومىررا دراىن مرىضان تشکىل مىدهد.پس به همېن اساس لازم دانسته شد تادرموردوقاېه اېن آفت یادآورشوېم.

وقاىه ابتداىى:

براى وقاىه ابتداىى تمام عوامل خطر که باعث شىوع انتانات Group A Beta hemolytic streptococcus مىگردد باىد از بىن برده شود. مثلا:ً تهىه منازل کم تراکم وتاسىسات صحى، ولى بد بختانه که اتخاذ چنىن تدابىر در مناطقى که شىوع تب روماتىک در آن مناطق زىاد مى باشد مشکل مىباشد.

اساس وقاىه ابتداىى تب روماتىک عبارت از وقاىه تداوى مىباشدکه عبارت از تداوى مکمل وبه موقع انتاناتGroup A Beta hemolytic streptococcusمىباشد.

تمام مرىضانى کهSoar throatانها ناشى از انتانات Group A Beta hemolytic streptococcusمىباشندودر ظرف ۹ روز به مراکز صحى مراجعه مىنماىندباىد که براى مدت ۱۰ روز توسط Pencillin v 500 mg x 2 وىا توسط ىک دوزBenzathin penicillin G 1.2 Mu زرق عضلى تداوى گردندکه اىن رژىم تداوى ممکن از تمام عواقب ناگوار تب حاد روماتىک وبالاخره ازافات دسامى روماتىک قلب جلوگىرى نماىد.

وقاىه ثانوى:

وقاىه ثانوى براى کنترول حملات متکرر تب روماتىک وازآفات دسامى روماتىک قلب اهمىت خاص  دارد. زىرا مرىضانىکه نزد آنها حمله حاد تب روماتىک صورت گرفته باشد معروض خطر بىشتر به حملات بعدې تب روماتىک به تعقىب انتانات Group A Beta hemolytic streptococcusنظر به دىگر نفوس جامعه هستند.

به همىن اساس اىن مرىضان باىد بطور طوىل المدت انتى بىوتىک وقاىوى را بگىرندکه انتى بىوتىک انتخابى عبارت است ازېک دوزBenzathin penicillin G 1.2 Mu زرق عضلى واگر وزن بدن مرىضان کمتر از ۳OKGباشددراىن صورت۶۰۰۰۰۰Uiهرچهارهفته بعد ودرصورت خطربىشترهرسه وىادوهفته بعد تطبىق گردد.

Pencillin v 200 mg  روزدودفعه نىزتوصىه مىگرددولى مؤثرىت آن نظر به Benzathin penicillin Gکمترمىباشد.مرىضانى که با پنسىلىن حساسىت داشته باشندارىتروماىسىن ۲۵۰mgx2به عوض آن داده مىشود. مدت وقاىه ثانوى مربوط چندىن عوامل مىگردد که عبارت اند از:فاصله زمانى پس از حمله آخرى(به هر اندازه که اىن فاصله طولانى باشد به همان اندازه چانس حملات بعدى تب روماتىک کم مىگردد)،  (به هر اندازه که سن مرىض زىادمىشودبه همان اندازه چانس حملات بعدى تب روماتىک کم مىگردد) وبه اندازه شدت افات دسامى قلب(درموجودىت افات شدىد دسامى قلب تدابىر جدى براى وقاىه انتانات Group A Beta hemolytic streptococcusگرفته شود. زىرا حملات متکرر تب روماتىک در موجودىت افات روماتىک دسامى قلب انزاروخىم دارد).به همىن اساس پروگرام راجسترىشن چنىن مرىضان وتعقىب جدى انهابراى جلوگىرى ازشدت افات دسامى ضرورى مىباشد.

پوهىالى داکترنورعالم ((بابکرخېل)) متخصص داخله عمومى

ممکن است شما دوست داشته باشید