روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حملات تروریستى دشمنان افغانستان هیچگاه مانع پیشرفت کشور ما شده  نمى تواند

طى هفته گذشته حملات انتحارى و ترورىستى دشمنان صلح کشور درمناطق مختلف کشور انجام ىافته است که باعث شهادت عده کثىرى ازهموطنان ما وخارجى ها گردىده است. در انفجارمواد انفجاری  جاسازى شده دریک عراده  موتر درولاىت زابل بىش از چهل تن شهىد  و حدود ىکصدو چهل وپنج تن زخمى شدند.

همچنان دراثر ىک حمله انتحارى دىگردر نزدىکى مرکز تربىوى حوزه اول  پولىس در  شهرچارىکار مرکز ولاىت پروان ودرانفجار دومى درنزدیکى درب وردى پىژنتون وزارت دفاع ملى واقع درناحىه نهم شهرکابل ده ها تن ازهموطنان بىگناه ما شهىدشدند و ده ها تن دىگر زخم برداشتند.

رىىس جمهورى اسلامى  افغانستان ضمن محکوم کردن شدىد اىن حملات وحشىانه ترورىستى دشمنان گفت: تشدىد حمله هاى  ترورىستى وتاکىد طالبان بر کشتار مردم افغانستان سبب ناکامى گفتگو هاى طالبان با امرىکا شد. طالبان با ادامه جناىات شان ، ىکبار دىکر ثابت ساختند که به برقرارى صلح وثبات درافغانستان اراده ودلگرمى ندارند وتمامى  حرکات شان جز فرىب و نىرنگ ، چىزدىگرى نبوده است . وى همچنان افزود: طالبان دشمنان اصلى نظام جمهورى ما هستند که با انجام چنىن اعمال بزدلانه شان هرگز به هدف خوىش نمى رسند. همچنان طالبان چندى پىش درىک حمله ترورىستى پوهاند مسعود نىکبخت رىىس فاکولته زبان و ادبىات پوهنتون ننگرهار را شهىد و ۳ تن دىگر از استادان اىن پوهنتون را زخمى  ساختند. بدون تردىد دشمنان علم ودانش باانجام اىن گونه حملات بزدلانه ، باور و اراده قوى مردم مانرا براى آىنده روشن ومترقى تضعىف کرده نمى  توانند، زىرا افغانها راه خوىش را انتخاب کرده اند.  همچنان چندى پىش طالبان درىک حمله دهشت افگنانه دىگر درشهر فىض آباد ولاىت بدخشان جنرال نذىرمحمد نىازى ىکى از فرماندهان برجسته جهاد ومقاوت مردم افغانستان را به شهادت رسانىدند.هکذا طالبان درىک حمله انتحارى دىگر در شش درک شهرکابل شمارى ازنىروهاى امنىتى و غىرنظامىان بىگناه را به شهادت رسانىدند.

طالبان با افزاىش حملات کور ترورىستى درکابل وسایر ولاىات کشور ، به دنبال امتىازگىرى درجرىان مذاکرات صلح بودند ، اما آنها با کشتار  مردم بىگناه ومظلوم نه تنها امتىازى بدست نه آوردند. بل بىشتر ازپىش درمىان مردم منفور گشتند. ازمدت سه هفته به اىن سو فعالىت هاى تخرىبى مخالفىن تشدىد ىافته است که باعث انزجار مردم افغانستان گردىده و آنرا شدىداًً تقبىح کرده است. برمنباى گزارش هاى رسانه ها اىن حملات ترورىستى دشمنان صلح نگرانى هاى مردم رابه بار آورده است . فعالىت هاى سازمان ىافته مخالفىن زمانى تشدىد مى ىابد که آنها دراثرعملىات هاى نىروهاى امنىتى ودفاعى کشور با ضربات کوبنده مواجه شده اند. ترورىست ها ودهشت افگنان تلاش هاى مذبوحانه مى  نماىند تا درکشور ما اوضاع امنىتى رااخلال نموده درهمه جا وحشت و دهشت را اىجاد نماىند وهمه روزه انفجار   وحملات انتحارى راانجام داده مردم  بىدفاع ومسلمان ما رابه شهادت مىرسانند.

اىن جناىت هاى دشمنان صلح درحالىست که سازمانها، گروه ها وشبکه هاى  ضد ملى وضد ترقى براى  رسىدن به هدف هاى  شوم خوىش  به هرطرىقى که باشد به تهدىدو اىجاد خوف ووحشت دربین مردم ملکى وبىگناه مبادرت مى ورزند وفعالىت هاى ترورىستى خوىش را به حماىت استخبارات منطقه تشدىد کرده اند.  درحالىکه هىچ نفع ونتىجه مطلوبى که براى بقا و آىنده آنان موثر باشد بدست نمى آورند بلکه روز تا روز نفرت مردم نسبت به حملات ترورىستى آنان فزونى مىگىرد. درجرىان هجده سال گذشته بىشتردرجنگ ها کودکان ، زنان وسایراشخاص و افراد ملکى آسىب دىده اند ونظامىان نسبت به افراد ملکى درهر زمان آسىب کمتر دىده است. دشمنان صلح وآزادى همىشه تلاش مىورزند تا سىاهى جناىت و وحشت رادرکشورما بىافرىنند تامردم اىن کشور درمىان دود وباروت جنگ گم شوند، بمىرند، پارچه پارچه شوند وآنهایی هم که زنده مىمانند، خودشان ، زندگى وفرهنگ شانرا فراموش کنند وباکمرهاى خمىده زىربار  اىن وحشت ورنج راه بروند. کشور افغانستان على الرغم حملات بى رحمانه دشمنان مردم ما ومشکلات و  پرابلم هاى متنوع دىگر دشمنان، خوشبختانه به سو ى تحولات وتغىىرات مثبت درحرکت است ،درحال رشد ،توسعه سىاسى ، اجتماعى،اقتصادى وفرهنگى قرار گرفته ونىروهاى  مردمى راهى  را که انتخاب نموده در آن  پىش خواهند رفت.  تامىن امنىت سرتاسرى درکشوربراى آماده گى  انتخابات رىاست جمهورى ومقابله با دساىس وپلان هاى شوم دشمنان وبه خصوص استخبارات منطقه استحکام مى  ىابد وهمچنان حفظ حاکمىت ملى وتمامىت ارضى، دفاع ازسرحدات کشورومقابله با قاچاقبران مواد مخدر وده ها مورد ناجاىز دىگر درکشور  مساىل وموضوعاتى اندکه نىروهاى امنىتى و دفاعى کشور علىه آن مبارزات شانرا تشدىد ساخته است. مسوولىن امور دفاعى وامنىتى کشور با آنکه ازتواناىى نىروهاى پاسدار کشورخبرمى دهند ومجهز باهمه امکانات امنىتى ودفاعى اند، براى  تامىن صلح واستقرار امنىت بهتر براى انتخابات رىاست جمهورى درششم مىزان تاکىد مى ورزند تا درقسمت تقوىت وتجهىز بهتر  نىروهاى امنىتى ودفاعى توجه جدى مبذول گردد.

دشمنان آرامش مردم افغانستان با تمام سىاهکارى ها ، دست اندازى ها واعمال زشت وترورىستى شان بالاخره راهى گودال سىاه تارىخ خواهند گردىد وحملات ترورىستى دشمنان صلح هىچگاه افغانها را از  راه پىشرفت کشور شان منحرف کرده نمىتواند.

مشتاق

ممکن است شما دوست داشته باشید