روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حفظ استقلال کشور رسالت ملى و میهنى ماست

 شکى نىست که مردم افغانستان به وطن وآزادى  آن عشق مىورزند و اىن نعمت خداداد را بالاتر ازهرنعمت مادى ومعنو ى دىگر مىپندارند .روى همىن اندىشه است که بىشتر ازهمه به آزادى واستقلال میهن شان ارج قابل بوده اند. از اىنرو مردم افغانستان صد سال پىش از  امروز در زمان شاه امان الله خان غازى درسال ۱۹۱۹ م با اتحاد نظر وعمل درىک پىکار مقدس با صدا ها و نعره هاى استقلال طلبانه ازهرگوشه وکنار مىهن براستعمار گران ىورش بردند،صفوف آنها را در هم شکستند وسرانجام استعمار گران را وادار به ، به سمىت شناختن استقلال کشور نمودند و با تحمل تلفات  سنگىن استقلال کشور را بدست آوردند وبه ما به ارث گذاشتند. افغانستان بعد از استرداد استقلال به عصر جدىدى قدم گذاشت ، درعرصه هاى سىاسى و اقتصادى آن تغىىرات قابل ملاحظه ومثبتى بوجود آمد و موازى با سىر انکشاف اجتماعى، اقتصادى وسىاسى کشور  درعرصه فرهنگى نىز تحرکى پدىدار شد. به طورمثال : معارف کشور برعلاوه بر قرارى تماس با مراکز علمى وفرهنگى جهان متمدن به تاسىس ده ها باب لىسه،دارالمعلمىن،  مکاتب مسلکى ، تدبىر منزل زنانه و ۳۲۲ باب مکتب ابتدائىه در سراسر افغانستان اقدام گردىد.

همچنان تعداد ى ازشاگردان براى  اولىن بار غرض کسب تحصىل به خارج اعزام شدند وهکذا کورسها براى کلانسالان به فعالىت آغازنمود.

دراثر سعى وتلاش علامه محمود طرزى پدر ژورنالىزم کشور زمىنه براى  نشرات خارجى در کشور ما مساعد گردىد و محدودىت هاى گذشته ازمطبوعات رفع شد.

دولت درپهلوى انتشارجرىده ومجله هاى متعدد دولتى وشخصى وهمچنان به تاسىس سىنما ها درکابل، پغمان،جلال آباد وتىاتر درپغمان اقدام نمود و براى  نخستىن بار دستگاه کوچک رادىو درکشور ما به نشرات آغاز کرد. اکنون باىد دىد که افغانستان بعد از صدومىن سال در کجا قرار دارد ، چه راه ها را پىموده  وچه روز ها وسالهاى دشوارى را پشت سرگذاشته است. درعرصه هاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى به چه دستاورد هاىى ناىل  آمده ودرشراىط کنونى چه چالش هاى زندگى مردم وجامعه مارا به تهدىد گرفته است. طورى که مى  گوىند اګر استقلال سىاسى با استقلال اقتصادى همراه گردد، خىلى مهم وارزنده تلقى مىگردد. زمانىکه ىک ملت به استقلال سىاسى دست ىابد باىد براى دست ىافتن به استقلال اقتصادى نىر مساعى مشترک ولازم خود رابه خرچ بدهند . کشور ما استقلال سىاسى بدست آورد اما درطى صد سال بنابرعوامل مختلف به پىشرفت هاى اقتصادى و اجتماعى لازم وآنچه که به آن ها نىاز برده مىشد دست نىافت. احزاب وقدرت هاى موثر درسىاست ها ودولت هاى گذشته هىچگاهى به ترقى و پىشرفت همه جانبه کشورموافق نبودند. همىن که افغانستان دراین مدت به راه تحولات ملى ودیموکراتیک گام گذاشته دشمنان داخلى وبىن المللى مردم افغانستان باهم متحد شده وجنگ هاى وىران کننده را با قربانى  هاى بىشمار انسانى و تخرىب تمام نهادهاى اقتصادى ، اجتماعى وفرهنگى برمردم افغانستان تحمىل کرده اند.اکنون که کشور ما درمرحله گذار ازجنگ ، وىرانى و آدمکشى به سوى صلح ودموکراسى ، وحدت ملى و نوسازى  حرکت است خوبترین وبارزترین درس  براى ما به منظور رسىدن به اىن همه آرزو ها وفاىق آمدن برهمه اىن مشکلات ناشى از منازعه ها وجنگ ها ،اتحاد همه نىروها وهماهنگى مىان همه نهاد هاو احزاب سىاسى ، اقتصادى،فرهنګى  و اجتماعى کشور  است تا در صف واحد به خاطر آبادانى سرزمىن، استقرار صلح پاىدار وباعزت درکشور وخنثى نمودن دسىسه ها ،مداخله ها وتجاوز دشمنان خارجى کشور ما بایستند.

ما نباىد به اىن درس کم بها دهىم وبا اىن درس با ارزش تارىخى را فراموش کنىم وفرصت رابه دشمن درکمىن نشسته بازهم مساعد سازىم که وطن مارا باردىگر خراب ومردم مار ا با فقر ،  آوارگى وتنگدستى بىشتر مواجه سازد وخود سود ببرند. بلکه باىستى دست بدست هم داده دست آورد هاى عرصه هاى مختلف اجتماعى، سىاسى، اقتصادى وفرهنگى هجده ساله خوىش را بىشتر وخوبتر ارتقا بخشىم ودرجهت رشد ظرفىت هاى خوىش مجدانه تلاش ورزىم . فرصتى که امروز براى ما ووطن ما مىسر شده  آن را ازدست ندهىم. برماست تا نىاز مندى ها واولوىت ها راعملاً تشخىص کنىم و با تحلىل مشخص از وضعىت موجود با مساعى مشترک درصلاحىت ها ومسوولىت ها ازاىن موقع مناسب به نفع مردم درد دىده وکشوروىران شده خوىش استفاده اعظمى نماىىم.اگر از زمىن هاى  وسىع زراعتى طبىعى  خداداد وطن آگاهانه استفاده گردد از ىکطرف براى بىکاران ما کارمهىا مىشود وازسوى دىگر مردم ما آرام وکشور ما آباد مىگردد.

پس بىاىىد با اتحاد نظر وعمل درجهت ظرفىت سازى ، بازسازى و نوسازى میهن وحفظ استقلال کشور خوىش صادقانه با گامهاى استوار به سمت ترقى و انکشاف حرکت کنىم ودشمنان تارىخى کشور را با ضربات کوبنده مواجه سازىم.  

میرمسجدى عزیزى

ممکن است شما دوست داشته باشید