روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حفاظت و پاک نگهداشتن محیط زیست وجیبه ملى وهمگانى است

حفاظت از محىط زىست شهرکابل وساىر شهرهاى کشور درسالهاى اخىر به ىکى ازمشکلات اساسى شهروندان کشور مامبدل گردىده است که صحت وسلامت مردم را روزبه روز مورد تهدىد قرارمىدهد.

سالانه اضافه ازسه هزار هموطنان ماازاثر آلوده گى محىط زىست جان هاى خوىشرا ازدست مىدهند حفاظت ازمحىط زىست نه تنها ىک موضوع اجتماعى وبشرى مىباشد، بلکه دىن مقدس اسلام  پىروان خودرا همىشه به پاکى ونظافت توصىه نموده وگفته است که «نظافت جزء اىمان است» انسان ازابتداى پىداىش تااکنون کوشىده است تااز محىط زىست سالم برخوردار بوده باشد وازاىن طرىق زمىنه  رابراى تأمىن صحت بشرىت مساعد سازد. چنانکه اداراه ملى حفاظت ازمحىط زىست افغانستان بخاطر جلوگىرى  وکاهش آلوده گى هواى شهرکابل وساىر شهرهاى بزرگ کشور تطبىق پلان وىژه زمستانى را آغاز کرده است.

نسبت نشر گزارشها درخصوص آلودگى هواى شهرکابل وساىر شهرهاى بزرگ کشورحالا اداره ملى حفاظت ازمحىط زىست افغانستان گفته است که ازچند روزبدىنسو کارتطبىق پلان وىژه زمستانى را براى جلوگىرى و کاهش  آلودگى هوا روىدست گرفته است.

نىک محمدرىىس تفتىش ونظارت محىط زىست اىن داره  اخىراً ًدراىن مورد به رسانه ها گفت : باتطبىق اىن پلان، تلاش مىشود تا وضعىت آلودگى هواى شهر کابل بهبود پىدانماىد تااز آلوده گى بىشتر آن دراىام زمستان جلوگىرى شود.

وى درمورد پلان جدىداىن اداره گفت: اىن پلان ىازده هدف دارد که هرهدف آن تقرىباً شامل چهارالى پنج فعالىت است که شامل بخش هاى اطلاعات رسانى، گازماىع، بخش برق، نظارت از اصناف و وساىط ترانسپورتى مىباشد که ىک منبع آلودگى محىط زىست است .  همچنان بعضى عوامل وفعالىت هاى دىگر که آلوده کننده محىط زىست مى باشند ونظارت جدى برآن درنظر گرفته شده است چنانکه اداره حفاظت ازمحىط زىست به منظورکاهش آلودگى هوا منابع دودزا را درشهرکابل شناساىى وبرنامه مسدود کردن آنرا آغازکرده است.

نىک محمدمسئول اىن بخش اضافه نمود: درخصوص تطبىق بهتر اىن پلان خواهان همکارى مردم شده وازآنها مىخواهد تادرحفاظت ونظارت ازمحىط زىست با اىن اداره همکارى کنند.به اساس بررسى تازه، ىک نهاد امرىکاىى درخصوص آلودگى وپاکى هواى شهرکابل ازآلوده ترىن شهرها درسطح جهان خوانده شده است که عوامل عمده  آن ازىک طرف اعمار بلند منزل ها وخانه هاى بى پلان وبى نقشه بوده وازطرف دىگر ازدحام موتر ها ووساىل نقلىه گازدارمىباشد. اىن بررسى نشان مى دهد که پس ازشهرکابل به ترتىب شهرلاهور پاکستان، الن باتوى منگولىا، داکه بنگله دىش، دهلى جدىد وکلکته هند، هواى آلوده وخراب داشته وسه شهر چىن نىز ازده شهر آلوده جهان خوانده شده است.

اما مسئولان اداره ملى حفاظت ازمحىط زىست افغانستان بررسى اىن نهاد امرىکاىى را نادرست خوانده وتاکىد مىکنند که شهر کابل درتناسب به شهرهاى متذکره پاکستان وهند دروضعىت خوبى قراردارد. اىن درحالىست که کمىسىون محىط زىست ومنابع طبىعى ولسى جرگه افغانستان بانگرانى ازوضعىت آلودگى هواى کابل ازکارکرد اداره  ملى حفاظت ازمحىط زىست ودىگر ارگان هاى مسئول وهمکار دراىن زمىنه انتقاد مىکنند . تراکم نفوس وساىط نقلىه واحداث منازل بى پلان باعث آلودگى محىط زىست شده وهمچنان دود بخارى ها، ذغال سنگ وگازماىع بى کىفىت عوامل دىگر آلودگى هواى شهرهاى بزرگ کشور اندکه همه دست به هم داده محىط زىست را متاثر ساخته است بدون شک آلودگى  ىکى ازآشکارترىن چالش هادربرابر صحت مردم است.  غبار ودود شهرکابل وشهرهاى دىگر کشور مامردم رابه امراض گوناگون مبتلا مىسازد. رسىده گى به مشکل آلوده گى هوا مساعى هماهنگ وهمه جانبه مردم وحکومت را مى طلبد وبالاتر ازهمه اتخاذ پالىسى مناسب واقدامات جدى ارگانهاى زىربط ومردم رامىخواهد. هرفرد جامعه باىد براى بقاى نوع بشر وارتقاى زندگى ازارتباط انسان با محىط زىست آگاه شود وآنرا خوب درک کند ، ارزشها ودىدگاه هاى مطلوب براى حفاظت وعدالت اجتماعى مراعات گردد. هموطنان مادراىام زمستان ازمواد سوختى که دود کمتر دارد استفاده نموده و درگرم نمودن حمام ها ازگاز کارگرفته شود، مواد فاضله راهمىشه دربىن خرىطه هاى پلاستىکى جمع آورى نماىند وىااگر توان آنرا ندارند درىک جاى معىن بىندازند، تاازپراگنده گى زباله ازىک طرف جلوگىرى به عمل آىد وازجانبى هم درموقع جمع آورى موظفىن شاروالى ها به آسانى بتوانند آنها راجمع وانتقال دهند، وارد کننده گان تىل باىد ازوارد نمودن تىل وگاز بى کىفىت وهمچنان ازورود موتر هاى کهنه  جلوگىرى کنند.ىقىناً پاکى وصفاىى شهر ها به همکارى وعملکرد همگانى مردم به خصوص شهروندان تعلق دارد همه مسئولىت دارند که درپاکى شهرها وساىر مناطق کشور سهم فعال بگىرند وازاىن طرىق زمىنه را براى تامىن صحت مردم مساعد سازند واز امراض سارى ومزمن ناشى ازآلودگى هوا، گردوغبار جلوگىرى نماىند.بنابرىن اداره ملى حفاظت ازمحىط زىست به مثابه ىک اداره هماهنگ کننده ، انسجام دهنده وپالىسى سازمسئول مى باشد که توجه کلىه نهاد ها وهمړطنان مانرا به اىن موضوع حىاتى معطوف داشته تاتدابىر مشخص عملى راجهت جلوگىرى وکاهش عوامل تغىىر اقلىمى اتخاذ بدارند ودىن اسلامى وملى شانرا دربهبود حفظ ونگهدارى محىط زىست سالم ادا نماىند.

عزیزى

ممکن است شما دوست داشته باشید