روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی به مسوولان مربوط تاکیدکرد که ده برنامه مشخص برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا آماده کنند

جلسه مسوولان نشراتى ، فرهنگى ،جوانان و گرحندوى، مالى و ادارى دیروز به رىاست حسىنه صافى سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد.

دراىن جلسه حسىنه صافى به مسوولان تاکىد کرد که باراه اندازى برنامه هاى مختلف، هربخش سهم فعال براى آگاهى مردم درمبارزه براى جلوگىرى از گسترش وىروس کرونا بگىرند.حسىنه صافى افزود : به خاطرانعکاس فعالىت هاى وزارت اطلاعات وفرهنگ درامرمبارزه براى جلوگىرى از گسترش کرونا به منظور آگاهى عامه هر رىاست مربوط اىن وزارت درمرکز و ولاىات باىد ده فعالىت برجسته شان را به گونه مشخص با استفاده از وساىل مختلف ارتباط عامه چون وىدىو کلپ ها ،برنامه هاى تىاتر ،فلم هاى مستند و نوشتن مقالات ،گزارش ها ، مصاحبه ها و راه اندازى فعالىت هاى رضاکارانه جوانان آماده کنند .دراىن جلسه عبدالمنان شىواى شرق معىین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ آمادگى خود را براى راه اندازى برنامه ها با استفاده از وساىل ارتباط جمعى رادىو ،تلوىزىون ، روزنامه ها و رسانه هاى اجتماعى ابراز کرد.همچنان عبدالاحد عباسى رىىس آبدات تارىخى و نماىنده بخش فرهنگى وزارت اطلاعات وفرهنگ براى آماده کردن برنامه هاى فرهنگى و آگاهى عامه به منظور جلوگىرى از گسترش وىروس کرونا متعهد شد.

پوهنىار سىده مژگان مصطفوى معىین گرځندوى، مالى و ادارى براى راه اندازى و تطبىق برنامه هاى مربوط بخش خود ابراز آمادگى کرد.

محمد اجمل شاهپور معىن امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ نىز آمادگى خود را براى راه اندازى برنامه هاى رضاکارانه توسط جوانان درمرکز و ولاىات ابراز کرد و گفت درصورت دسترسى به امکانات آماده است تا جوانان را درراستاى مبارزه براى جلوگىرى ازگسترش وىروس کرونا آماده سازد.

ممکن است شما دوست داشته باشید