روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسىنه صافى : زنان افغان تواناىى تصمىم گىرى خود را دارند

حسىنه صافى سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که در راس ىک هىئت از زنان افغان به جمهورى اندونىزىا سفر کرده بود در نشست (زنان بعنوان عامل صلح و رفاه) سخنرانى نمود. در آغاز اىن نشست وزىر امور خارجه جمهورى اندونىزىا در سخنرانى شان تدوىر همچو برنامه ها را در روند اعتماد سازى، توسعه و تحکىم روابط موثر پنداشته افزود که امروز افتخار پذىرائى از زنان افغان را دارند و اىن را ابتکار وزارت امور زنان، سفارت اندونىزىا مقىم کابل ىاد کرد. وزىر امور خارجه اندونىزىا همچنان حماىت ریىس جمهور کشور اندونىزىا را از پروسه صلح افغانستان اعلام نمود.

سپس حسىنه صافى سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت هاى شان به نماىندگى از حکومت افغانستان از حکومت و سفارت اندونىزىا جهت زمىنه سازى و برگزارى نشست ابراز امتنان نموده و از همکارى کشور اندونىزىا در پروسه صلح افغانستان ابراز امتنان نمود.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزارى موفقانه انتخابات رىاست جمهورى آنکشور را براى معاون ریىس جمهورى ، وزىر امور خارجه و وزىر معارف و فرهنگ آنکشور مبارکباد گفته و انتخاب هر سه مقام را به سمت هاى شان نىز تبرىک گفت.

حسىنه صافى افزود که زنان افغان خواستار تطبىق دموکراسى در کشور اند و آنان در شراىط دشوار پاى صندوق هاى راى رفتند و خواستار نظام جمهورى اند. حسىنه صافى سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در ارتباط به پروسه صلح افزود که پس از سفر ریىس جمهور غنى در سال ۲۰۱۷ هماهنگى مىان دو کشور جهت آوردن صلح به افغانستان تقوىت ىافته و سفر اخىر رىىس جمهور اندونىزىا به افغانستان وسىمینار مشترک علماى افغانستان مثال هاى خوب آن اند.

از نظر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نقش زنان در پروسه صلح بسىار موثر است. پس از سال ۲۰۰۱ زنان افغان از آگاهى به ظرفىت سازى و از ظرفىت سازى به داد خواهى و از داد خواهى به اشتراک موثر و از اشتراک موثر به رهبرى رسىدند.

حسىنه صافى گفت: زنان افغان تواناىى تصمىم گىرى خود را دارند. زنان افغان در سال هاى گذشته ابتکار هاى مختلف و سودمند را رهبرى نمودند تا سهم موثر در پروسه صلح داشته باشند. اخىراً اجماع ملى زنان افغان در مورد صلح تحت رىاست کمىته اجرائىوى از دفتر خانم اول ، شوراى عالى صلح، وزارت امور زنان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، شبکه زنان افغان، جامعه مدنى و ساىر زنان در مرکز و ولاىات به هدف موثرىت و همه شمول بودن پروسه صلح در سراسر کشور مىان پانزده هزار زن در ولاىات و چهار هزار زن در کابل برگزار نمود که در آن سه پرسش مشخص مطرح گردىد . تعرىف صلح، مشکلات و چالش ها در مقابل صلح و راه حل ها از نظر زنان افغان که در اخىر طى اعلامىه پانزده ماده اى در ۱۵ اگست ۲۰۱۸ مىلادى پس از تصوىب به رىىس جمهور کشور تقدىم گردىد و مورد استقبال رىىس جمهور قرار گرفت.

حسىنه صافى سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در ادامه صحبت هاى شان از برنامه هاى حکومت افغانستان جهت حماىت از اشتراک زنان ىاد آور شده افزود که حکومت افغانستان خواهان انکشاف و تقوىه سىستم در کشور است.

در جرگه مشورتى صلح که از نماىنده گان ساىر ولاىات، جامعه مدنى و نماىنده گان اقشار مختلف جامعه در خىمه لوىه جرگه در کابل برگزار گردىد بىش از۴۰ فىصد آنرا زنان تشکىل مى داد و رىاست و معاونىت بىش از۳۵ فىصد کمىته هاى آنرا نىز زنان بعهده داشتند.

از نظر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صلح ىک پروسه دوامدار بوده که از دىالوگ شروع و به عملى شدن موافقت نامه مى انجامد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان بر هماهنگى بىشتر افغانستان و اندونىزىا بر اساس فرهنگ مشترک اسلامى تاکىد نموده افزود که به مناسبت شصت و ششمىن سالگرد دوستى افغانستان و اندونىزىا برنامه هاى متعدد فرهنگى و هنرى برگزار خواهد شد. در اخىر نشست معاون ریىس جمهور اندونىزىا ضمن خوش آمدىد هىئت زنان افغان به رىاست حسىنه صافى سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از دستاورد ها و پىشرفت هاى زنان در عرصه هاى مختلف ىاد آورى و قدر دانى نموده و از روابط نزدىک افغانستان و اندونىزىا صحبت نمود او از پروسه صلح به رهبرى افغانها اعلام حماىت نموده و از برنامه هاى ارتقاء ظرفىت حکومت اندونىزىا که در گذشته برگزار گردىده و در آىنده برگزار مى گردد صحبت نمود.

وى گفت صلح در افغانستان مى آىد و حکومت اندونىزىا نقش زنان افغان را در اىن پروسه ملى مهم تلقى مى کند. او همچنان از تنوع مذهبى در اندونىزىا ىادآور شده افزود که اىن تنوع فرهنگى باعث اتحاد، همبستگى و همدىگر پذىرى مىان ساىر اتباع اىن کشور گردىده است. او آغوش مادر را اولىن مکتب براى طفل عنوان نمود و نقش زنان را در آىنده با ثبات کشور ها مهم عنوان نمود . معاون ریىس جمهور اندونىزىا برهمه شمول بودن پروسه صلح تاکىد نموده افزود که دىالوگ زمىنه ساز صلح همه جانبه است و اندونىزىا بعنوان کشور بىطرف در اىن پروسه خواهان بر قرارى صلح در افغانستان است.

ممکن است شما دوست داشته باشید