روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جوانان و خود داری از استعمال دخانیات

میرمسجدی عزیزی
این یک حقیقت است که ((عقل سلیم در بدن سالم است)) و یقینآ که افراد سالم و صحتمند دارای فکر رسا و قوه بالنده تفکر و تعقل میباشند. اجتناب‌ و دوری از اعمال‌ و افعالی که به صحت مضر واقع گردد بدون شک که در بالا بردن،  رشد و انکشاف قوه عقلانی کمک می‌نماید. جوانان در میان سایر اقشار اجتماع بیشتر به اعمال و افعالی متوسل می‌گردند که مورد پسند شان قرار گیرد و در این مرحله از حیات بیشترین اعمال و افعالی که جوانان انجام می‌دهند روی احساسات و خون گرمی استوار بوده برخی از این اعمال و کسب عادات نادرست ناشی از استعمال دخانیات و پناه بردن جوانان به سایر مواد مخدر میباشد.واقعآ مصاب شدن به عادات ناپسند و اعتیاد به مسکرات از دود نمودن یک عدد سگرت آنهم بر غم به اصطلاح کاکه گی و نادانی و یا با کشیدن چرس ویا یک دهن نصوار آغاز میگردد.
سگرت این مضرترین ماده که استعمال آن در تمام جوامع مروج بوده و بیشترین استعمال کنندگان آنرا جوانان تشکیل می‌دهد.از جمله دخانیاتی است که ما شاهد استعمال،  کشیدن و دود کردن آن در اجتماع خود نیز می باشیم.سگرت بر علاوه ضرر اقتصادی به معتادین، ضرر صحی آن نیز خطرناکتراست. تحقیقاتی که از طرف دانشمندان و پژو هشگران عرصه طب صورت گرفته اکثرآ معتادین به دخانیات و دود کنندگان سگرت و استعمال کنندگان تنباکو به سرطان ریه، مری و حتی سرطان شش مبتلا گردیده و اوسط عمر معتادین مواد مخدر منجمله استعمال کنندگان سکرت نسبت به سایر افراد دیگر ی که گرفتار اعتیاد نمی باشند کمتر است.با این نتیجه گیری که از تحقیقات دانشمندان و علمای عرصه صحت بدست ما رسیده بر جوانان عاقل و چیز فهم لازم است که‌ از کشیدن سگرت، چرس و نصوار جدآ پرهیز نموده خود را بدست خود به مرض مدهش اعتیاد مبتلا نگردانند.زیرا هر انسان عاقل می‌داند که دود کردن سگرت و چرس و استعمال نصوار نه تنها به صحت مفید نیست بلکه اضرار ناشی از فرو بردن دود به داخل وجود و نگهداری نصوار در دهن برای همه هویدا و آشکار است.
ما در جامعه خود می بینیم و از زبان تعدادی از معتادین سگرت می شنویم که عمل و اعتیاد خویش ناراضی بوده و هر گز با دل خواسته دست به کشیدن نصوار، سگرت و چرس نمی زنند،  اما((کجا کاری کند عاقل که بار آورد پشیمانی)) بنآ جوانان ما نباید عملآ و به اراده خویش خودرا به چنگال این دشمن صحت و جیب خویش بیاندازند و نباید شوق استعمال سگرت،چرس و نصوار را نمایند. زیرا واقعآ شایسته یک جوان عاقل و فهمیده نیست که با وجود دانستن اضرار دخانیات، خود را مصاب به مرض خطرناک اعتیاد نماید و آنگاه حرفی از فهمیده گی و دانایی هم بزند.پس جوانان ما باید ن نه تنها
از معتاد شدن خود را نگهدارند بلکه مانع رشد،گسترش و رایج شدن استعمال سگرت،  چرس و نصوارگردیده در گام نخست نو جوانان و متعاقبآ سایر افراد جامعه را از استعمال سگرت، چرس و کشیدن نصوار مانع گردند و در این عرصه رسالت اجتماعی، اخلاقی و شرعی خویش را در برابر افراد اجتماع که به قوه دماغ و فکر شان نیاز دارند بسر برساند.

ممکن است شما دوست داشته باشید