روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جلسۀ کابینه فعالیت دوباره سردخانه‌های غیرفعال در کشوررامورد بحث قرار داد

جلسۀ کابینه امارت اسلامی افغانستان، هیئتی را به منظور بازسازی و فعال‌سازی دوبارۀ سردخانه‌های غیر فعال در کشور موظف کرد.

ریاست‌الوزرا دیروز با نشر خبرنامه‌یی گفته است که در این جلسه که به رهبری ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء، برگزار شد؛ روی موضوعات مهم بحث و گفتگو صورت گرفت.

در جلسۀ کابینه، هیئتی به رهبری وزارت اقتصاد موظف شده است که گزارش هیئت موظف در بند (۵) مصوبه شماره (۱۱) مورخ ۲۱/۳/ ۱۴۴۴  کابینه امارت اسلامی در رابطه به احیا و فعال‌سازی سردخانه های غیرفعال را مطالعه کند، یافته‌ها، پیشنهادها و نتایج مرتبط آن را بررسی و نظر خود را به جلسه کابینه ارائیه کند.

همچنان، به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وظیفه سپرده شده است که به همکاری نمایندگان وزارت مالیه و ستره محکمه گزارش هیئت توظیف شده بند (۳) مصوبه شماره (۱۰)  مورخ ۱۴/۳/ ۱۴۴۴  کابینه در مورد ایجاد محل‌ های کاری غرض تخلیه، بارگیری، پروسس و بسته بندی زغال سنگ قابل صدور به کشورهای خارجی را بررسی و زمین‌های مشخص شده در گزارش متذکره را تصفیه کند و نتایج آن را غرض تصمیم گیری به جلسۀ کابینه ارائیه کند.

از سوی دیگر، جلسۀ کابینه هیئتی را به ریاست وزارت معادن و پترولیم موظف کرده است که در رابطه به تدویر نمایشگاه های سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات و معدنیات افغانستان در کشورهای مختلف، مکلفیت‌ها، همکاری و هماهنگی اداره‌های ذیربط را مشخص و طرح را ترتیب و غرض منظوری به مقام ریاست الوزرا ارائیه کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید