روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جرگه مشورتی صلح در زمان تعیین شده آن برگزار می شود

افغانستان کشوریست دارای تاریخ پرافتخار، که درآن اقوام گوناگون ازسالیان متمادی درکنار هم زیست نموده، اساس واصل فرهنگ افغانستان را دین مقدس اسلام تشکیل میدهد.

روی این اصل جامعه افغانی مطابق به امرالهی که فرموده است: «وامرهم شورا بینهم » به حل معضلات ومشکلات شان ازطریق تدویرجرگه ها پرداخته اند. جرگه به گرد همایی بزرگان ومتنفذین قوم اطلاق می شود که صلاحیت صدور وتطبیق فیصله های مهم رادارد،  حایزاهمیت بوده ودرمورد مسایل مهم تصمیم گرفته میشود وجامه عمل به آن پوشانیده می شود. همچنان جرگه ها برای حل مسایل ملی به راه انداخته میشود.

جرگه ها درافغانستان ازآریانای کهن تاامروز نقش عمده را درتصمیم گیری های ملی، سیاسی واجتماعی داشته و ملت ماتوانسته است بسامسایل ذات البینی،  قبیلوی وموضوعات مهم چون تعیین سرنوشت نظامی، اندیشه ها واشتراک فعال تمام اقوام را حل وفصل نماید. همچو گرد همایی ها درمقاطع مختلف تاریخ مشکل ترین مسایل راحل نموده است هدف ومنظور اصلی ازتشکیل لویه جرگه های مشورتی چاره جویی، رسیدگی وتصمیم گیری همه گانی درمورد حل مسایل سیاسی و چاره جویی بخاطر رسیدن به یک اجماع ملی جهت تحکیم وتامین صلح درکشور میباشد.

بدون تردید اگر به تاریخ گذشته کشورما مراجعه گردد، تدویر لویه جرگه هانقش مهمی را درحل وفصل مسایل بزرگ ملی بازی کرده است. جرگه مشورتی که بتاریخ ۹ ثور سالجاری درخیمه لویه جرگه دایرمیگردد، یکی ازاهداف تدویر این جرگه مشورتی تامین صلح، رسیدن به یک تفاهم فکری واتخاذ موضع ملی مشترک درامور مذاکرات مستقیم وغیر مستقیم باتحریک طالبان است.

برای برگزاری این جرگه مشورتی پنج میلیون دالر امریکایی از بودجه دولت اختصاص یافته است. دراین جرگه مشورتی حدود کم یابیش  ۳۰۰۰ تن ازسراسرافغانستان شرکت مینماید که برای زنان سهم قابل ملاحظه یی درنظرگرفته شده است.

گزارشگرروزنامه هیواد درزمینه نظریکتن ازآگاهان امور راجویاشده است که خدمت خواننده گان محترم تقدیم میگردد.

الحاج عبدالقهار شیخانی یکتن ازآگاهان امور سیاسی کشور چنین گفت: جرگه ها اساساً برمبنای احکام شریعت اسلامی ونص صریح قرآن « وامرهم شورابینهم» به اساس ضرورت تاریخی ورسوم پسندیده وآزموده شده افغانی تدویر می یابد.

جرگه ها طی سالیان متمادی مشکلات جامعه افغانی رادرسطوح وعرصه های مختلف اعم ازمشکلات قومی، مشکلات ملی ومعضلات بیرونی حل نموده است. کشور مااززمان آریایی هاتاامروز مهد جرگه هابوده وازطریق تدویر همچو گرد همایی ها ونظر خواهی ها درمقاطع مختلف تاریخی مشکل های بزرگ راحل کرده است.

بدون شک جرگه ها یکی از ارزش های خاص جامعه افغانی بوده ودرصدر ارزشهای ملی ماقراردارد وارجحیت فیصله های آن ناشی ازآنست که اقشار وطیف های مختلف جامعه اعم ازعلمای جید، دانشمندان، اعضای جامعه مدنی وسیاست مداران درآن اشتراک ورزیده وتصامیم آن محصول تفکر همگان می باشد واکنون هم ماشاهد اینگونه رسم پسندیده وتاریخی میباشیم که بتاریخ ۹ثور سالجاری جرگه مشورتی صلح برگزار میشود.

هدف ازتدویر این جرگه مشورتی که نمایندگان تمام اقشار ساکن درکشور درآن اشتراک می نمایند، این است که نقشه راه رابرای رسیدن به یک صلح عادلانه وپایدار که تمام مردم افغانستان خودرا درآن مصئون احساس کنندترسیم کنند و دستآورد های هفده سال گذشته درآن حفظ گردد، همچنان جرگه مشورتی صلح ازهر لحاظ باید همه شمول باشد ونماینده گان واقعی مردم وگروه های سیاسی درآن حضور فعال داشته باشند.

وی افزود: برگزاری جرگه مشورتی صلح یک راهکار بجاوسازنده بوده وطرف اصلی مردم، حکومت وهمه نماینده گان افغانستان می باشند ودرهرنوع گفتگو ها باید حکومت افغانستان به عنوان طرف اصلی درنظر گرفته شود. به همگان معلوم است که درچند ماه گذشته نشست های متعددی دربیرون ازکشور روی موضوع صلح افغانستان تدویر گردیده است که این نشست ها درعدم حضور نمایند گان حکومت افغانستان صورت گرفته ونتیجه مثبتی درپی نداشته است. صرف طرح ها وپیشنهاد ها بین طرفین رد وبدل شد وبس.

مردم افغانستان بارهاتاکید داشته اندکه مذاکرات درمورد صلح افغانستان درعدم حضور نمایند گان حکومت وحدت ملی هرگز موثرنبود ونتیجه مطلوب درقبال نخواهد داشت، ولی اگر گفتگو های صلح بین افغانها باشد. تفاهم طرفین منجر به یک صلح پایدار وباثبات درافغانستان خواهد شد مردم افغانستان درمجموع ازجنگ خسته شده اند وآرزو دارندکه صلح وامنیت درکشور شان تامین گرددتا بتوانند یک جامعه مرفه وپیشرفته رابرای نسل های آینده مهیا سازند.

وی همچنان گفت: باوجودهمه مشکلاتی که امروز دولت افغانستان باآن دست وگریبان است وجیبه ملی وتاریخی مردم ما این است که ازطریق تدویر این جرگه مشورتی ملی مصدر خدمت به مردم خویش گردند وفیصله ها را مشروط به حفظ منافع ملی کشور صادر نماید ومسوولیت تاریخی حکومت افغانستان نیز این است که زمینه رابرای اشتراک آنعده اشخاص دراین جرگه مساعد سازد که از تمام اقوام، قبایل، اقشار مختلف، احزاب سیاسی، زنان وجامعه مدنی نمایندگی کنند ودارای تجربه کافی وکامل درمورد پیشبرد بهتر وبیشتر امور جرگه های عنعنوی کشور باشند.

به طورآزاد، دیدگاه ها ونظریات شانرا نسبت به صلح شریک سازندکه به یک صلح پایدار وعادلانه درکشور منجر گردد.

امیدداریم که این جرگه مشورتی بایک نتیجه مثبت خاتمه یابد وبتواند مارا در رسیدن به یک صلح پایدار وسراسری به صلح کمک کند.

میرمسجدى عزیزى

 

ممکن است شما دوست داشته باشید