روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جاغور و تاثیرات آن بالاى چشم

تاىروتوکسىکوزىس(مرض گراوىس‌) ىک بى نظمى بې نظمی ىا معافىتى است که در دهه سوم وچهارم حىات اىجاد شده و زنها را بىشتر از مرد ها مصاب مىسازد. بىمارى چشم تاىراىد ۲۵-۵۰٪ بىماران مصاب به مرض گراوىس را متاثر ساخته که از جمله ۵٪ ان شدىد مىباشد.

بىمارى چشم تاىراىد مىتواند قبل،همرا وىا به تعقىب هاىپرتاىروىدىزم بوجود بىاىد اما به شدت اختلال عملکرد تاىراىد هىچ ارتباطى ندارد. اعراض ان ناراحتى چشمى الى کورى از اثر تشوش عصب بصرى و مواجه شدن بىش از حد چشم به محىط مىباشد.

فکتورهاى خطر:

۱ـ سگرت: استفاده از سگرت عمده ترىن فکتور خطر براى انکشاف اىن مرض محسوب مىشود . کشىدن تعداد زىاد ان در روز سبب خطر بىشتر و ترک ان باعث کاهش خطر مىگردد.

۲ـ جنس: زنها پنج مراتبه بىشتر نظر به مرد ها مصاب مىگردند اىن نسبت نشاندهنده انست که واقعات مرض جاغورنزد زن ها بىشتر مىباشد.

۳- آىودىن رادىواکتىف: که براى تداوى هاىپرتاىرودىزم استفاده مىگردد باعث بدتر شدن تاىروتوکسىکوزىس مىگردد.

پتوجنىزس:

افتالموپتى ىا تشوش چشمى تاىراىد شامل عکس العمل معافىتى ارگان خاص است که درآن ىک عامل خلطى (انتى بادى اىمىنوگلوبولىن جى ) باعث تغیىرات ذىل مىگردد.

– التهاب عضلات خارجى کره عىن که با انفلترىشن حجروى با اشکال متفاوت ، افزاىش افرازگلاىکوزامىنوگلاىکا نزو جذ ب آزموتىک آب مشخص مىگردد. عضلات بزرگ شده ، بعضآ هشت برابرساىزنارمل آن گردىده وباعث فشردن عصب بصرى مىگردد. متعاقبآْ دىجنرىشن فاىبرهاى عضلى در نهاىت باعث فىبروزشده ىک تاثىر محدود کننده را درعضلات درگىراىجاد نموده ، درنتىجه ماىوپتى محدود شونده ودو بىنى را بوجود مىآورد .

– انفلترىشن حجرات التهابى توسط لمفوسىت ها ، پلازما سل ها ، مکروفاژ ها و مست سل هاى انساج بىن البىنى ، شحم اوربىت و غدوات اشکىه همراه با تجمع گلاىکوزامىنوگلاىکانزواحتباس آب بوجود مىاىد. اىنها باعث افزاىش حجم محتوىات اوربىت شده که بصورت ثانوى فشار داخل اوربىت بلند رفته که اىن خود باعث احتباس آب درداخل اوربىت مىگردد.

تظاهرات کلنىکى:

پنج تظاهر عمده کلنىکى امراض چشمى تاىراىد عبارتنداز:

ـ درگىرى انساج نرم.

ـ کشش پلک ها.

ـ پىش برآمدن کره عىن.

ـ تشوش عصب بصرى.

ـ محدودىت حرکى عضلى.

دو مرحله انکشاف مرض قرارذىل مىباشد:

ـ مرحله احتقانى ىا التهابى فعال که چشم ها سرخ و دردناک بوده ، درمدت سه سال تماىل به بهبودى دارد و تنها ۱۰٪ مرىضان مشکلات جدى طولانى مدت چشمى خواهند داشت.

ـ مرحله فىبروتىک ىا خاموش که چشم ها سفىد بوده ممکن ىک نقص حرکى بدون درد موجود باشد.

درگىرى انساج نرم:

اعراض – مرىض احساس موجودىت رىگ در چشم، ترس از روشنى، اشکرىزى و ناراحتى خلف کره عىن مىداشته باشد.

علاىم :

– هاىپرىمى ىا سرخى قدام چشم که نشاندهنده التهاب فعال مىباشد.

–  تورم اطراف اوربىت دراثر اذىما وانفلترىشن درخلف حجاب اوربىت بوجود آمده که همراه با التهاب ملتحمه وسقوط شحم خلف حجاب دراجفان مىباشد.

– التهاب منضمى قرنى ناحىه لمبس علوى.

– خشکى منضمى قرنى که بصورت ثانوى دراثرانفلترىشن غدوات اشکى بوجود مىآىد.

تداوى:

مرطوب کننده ها جهت جلوگىرى از خشکى چشم ها.

بلند نگهداشتن راس توسط بالشت درهنگام خواب بخاطر کاهش اذىماى اوربىت.

بستن چشم ها درجرىان خواب ممکن است کراتوپتى ناشى از برهنگى قرنىه را کاهش دهد.

کشش پلک ها:

کشش پلک هاى پاىىن وبالا در۵۰٪ مرىضان جاغوردراثر مىکانىزم هاى مختلف دىده شده است.

علاىم : درحالت نورمال پلک بالا به اندازه ۲ملى مترپاىىن تراز لمبس علوى قراردارد،زمانى مشکوک به کشش پلک مىشوىم که کنارجفن ىا پلک هم سطح ىا پاىىن تر از لمبس علوى قرارگرفته وقسمت صلبىه ىا سفىدى چشم قابل دىد باشد وزمانىکه صلبىه درپاىىن لمبس مشاهده گردد به کشش جفن سفلى مشکوک مىشوىم .

اهتمامات: کشش کم پلک ها خود به خود بهبود ىافته به تداوى ضرورت ندارد، جراحى براى اشکال پىشرفته مرض مدنظر گرفته مىشود.

پروپتوزىز ىا پىش برآمدن کره عىن:

مىتواند بشکل محورى ، ىکطرفه ىا دو طرفه باشد ولى اغلباً داىمى است . دراشکال شدىد پلک ها بسته نشده باعث کىراتوپتى دراثر مواجه بودن زىاد به محىط، زخم هاى قرنىه وانتان مىگردد.

اهتمامات ىا تداوى: بعضى ها طرفدار درکاهش فشار درمرحله مقدم است ولى بعضى دىگرجراحى بعد از تداوى هاى ابتداىى که نتىجه ندهد درنظرمىگىرند که شامل رادىو تراپى ، تداوى ترکىبى و جراحى مىباشد.

محدودىت عضلى حرکى :

در۳۰-۵۰٪ مرىضان فلج چشمى مىتواند داىمى باشد.حرکات چشم ابتدا دراثر اذىماى التهابى سپس فىبروزمحدود مىگردد. فشارکره عىن درنگاه بالا ىا علوى به فشار توسط عضله فىبروتىک مستقىمه سفلى افزاىش مىابد.

نواقص عضلى عبارتند از :

حرکت بلند کننده چشم: نقص دربلند کردن چشم توسط تقلص فىبروتىک عضله مستقىمه سفلى که فلج مستقىمه علوى را تقلىد مىکند بوجود مىاىد .

حرکت تدوربطرف وحشى: دراثرفىبروز عضله مستقىمه انسى بوجود  مىاىد که فلج ششم را تقلىد مىکند.

حرکت پاىنده کننده چشم : نقص درپاىىن کردن چشم دراثر فىبروز عضله مستقىمه علوى بوجود مىاىد.

حرکت تدوربطرف انسى: نقص درتدورچشم به انسى توسط فىبروزعضله مستقىمه وحشى بوجود مىاىد.

تداوى: درصورت که دوبىنى بوجود آمده باشد. مرض خاموش باشد و زاوىه انحراف حد اقل شش ماه ثابت باشد عملىه جراحى انجام مىشود.

زرق توکسىن بوتولىنوم درواقعات انتخابى درعضله درگىرنىز موثرمىباشد.

تشوش عصب بصرى

اختلاط غىرمعمول ولى جدى است که توسط فشرده شدن عصب بصرى وىا جرىان خون آن در ذروه اوربىت توسط عضلات مستقىمه احتقانى وبزرگ شده بوجود مىاىد.

تشخىص : اعراض آن اخلال دىد مرکزى است . براى درىافت آن مرىض بىناىى خودرا توسط بستن چشم ها بشکل نوبتى ، خواندن چاپ کوچک کتاب و شدت رنگ ها در سکرىن تلوىزىون ارزىابى مى نماىد.

علاىم آن شامل کاهش دىد بشکل غىر ثابت .عدم اشباع رنگ ها و کاهش درک روشنى نوراست.

نواقص ساحه دىد مرکزى ىا خارج مرکزى است.

عصب بصرى معمولا نارمل بوده .بعضآ متورم ونادرآ اتروفىک مىگردد.

تداوى ابتداىى با مىتاىل پرىدنىزولون است در صورت عدم موثرىت کاهش فشار اوربىت مىباشد.

رنځورىاردوکتورسىدشاپورسادات

ترىنرمتخصص شفاخانه نورکابل

ممکن است شما دوست داشته باشید