روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

توبر کلوز جهاز تناسلى درجرىان حمل

 

توبرکلوز جهاز تناسلى ىک انتان مزمن بوده و اکثراً داراى اعراض ناچىز بوده ولى مصابىن آن داراى چند شکاىت مشخص مىباشند. سبب آفت مىکوباکترىم بوبرکلوزس مىباشد. ۱/۳ نفوس جهان مصاب آفت بوده و خطر انتان بعد از مصابىت نزد شخص تقرىبا ۵-۱۰٪ مىباشد.

سالانه ۱۰ میلىون واقعه جدىد بوجود آمده و ۳ میلىون مرگ و مىر سالانه را بر عهده دارد.

منبع ابتداىى انتان:

اکثرا توبرکلوز جهاز تناسلى بصورت ثانوى از ىک محراق دىگرى از عضوىت بمىان مىاىد و انتان ابتداىى نزدىک به اولىن عادت ماهوار بوجود مىاىد و بعدا چانس آن بىشتر مىگردد.

محراقات ابتداىى معمول آن: شش ها ۵۰٪، عقدات لنفاوى ۴۰٪، جهاز بولى ۵٪، استخوان ها و مفاصل ۵٪

طرق سراىت: از طرىق خون بىشتر معمول بوده، سراىت مستقىم از پرىتوان و از طرىق مقاربت جنسى

محل انتان:

با ىک محراق از مصاب ساختن نفىر آغاز مىکند، تىوب ها محراق هاى اولىه اند که توبرکلوز از طرىق آنها

به  اعضاى جهاز تناسلى سراىت مىکند.

تىوب ها – ۱۰۰٪، تىوب ها ضخىم ، بزرگ و معوج مىشوند

اندومتر- ۵۰٪

تخمدان ها- ۲۰٪

عنق رحم – ۵٪

مهبل و فرج – کمتر از ۱٪

اعراض و علاىم کلىنیکى:

 • عقامت : ۳۵-۶۰٪
 • آفات تحىضى (۴۰٪ خونرىزى غىر منظم رحمى و گم شدن عادت ماهوار به صورت ثانوى در ۱۰٪ و خونرىزى هاى بعد از مىنوپوز قطع عادت ماهوار)
 • درد: (درد هاى مزمن حوصلى در ۲۰-۳۰٪ واقعات )
 • افرازات مهبلى: (افرازات خون آلود مهبلى ، خونرىزى بعد از مقاربت جنسى و افرازات سفىدرنگ مهبلى)
 • کتله بطنى
 • تشکىل فستولا

اختلاطات: عقامت، حمل خارج رحمى و توبرکلوز ولادى

تداوى:

تداوى عمومى ، ادوىه و جراحى مىباشد:

تداوى عمومى: رژىم غذاىى مناسب، اصلاح کم خونى و وقاىه نفروپتى هاى محىطى با استفاده از وىتامىن  .B6.

تداوى دواىى:

 • اىزونىازىد: ۵-۶ ملى گرام فى کىلوگرام وزن بدن در روز
 • رىفامپىسىن: ۱۰-۱۲ ملى گرام فى کىلوگرام وزن بدن در روز
 • پاىرازىناماىد: ۲۵-۳۰ ملى گرام فى کىلوگرام وزن بدن در روز
 • اىتامبىتول: ۱۵-۲۰ ملى گرام فى کىلوگرام وزن بدن در روز
 • سترىپتوماىسىن: ۱۵-۱۸ ملى گرام فى کىلوگرام وزن بدن در روز

در ابتدا ۴ ادوىه اول براى دو ماه توصىه مىشود و بعداً دو ادوىه اول تنها براى ۴ ماه دىگر دوام داده مىشود، در صورت مقاومت مرض سترىپتوماىسىن ىعنى دواى پنجم با ادوىه فوق ىکجا تجوىز مىشود.

تداوى جراحى:

استطبابات: پىشرفت آفت، آفت فعال دوامدار، آپسى هاى نفىرى و رحمى، درد ، فستول و خونرىزى هاى غىر منظم

انواع جراحى: کشىدن رحم، تخمدان و تىوب ها، کشىدن کتلات موجود درتىوب ها و تخمدان ها، تخلىه آپسى رحمى  و ترمىم فستول

انذار:

 • در ۹۰٪ واقعات تداوى طبى موفقانه مىباشد
 • در ۱۰٪ واقعات عقامت دوباره قابل برگشت مىباشد.
 • کسانى که حمل مىگىرند ( در ۵۰٪ واقعات حمل خارج رحمى ، سقط ها در ۳۰-۲۰ فىصد واقعات و در ۲٪ واقعات ولادت هاى زنده همراه مىباشد).

رنځوروال مریم بهرام عظیمى

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید