روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تامین امنیت وثبات کامل در کشور ىگانه خواست همه افغانها مىباشد

تامىن ثبات وامنىت مطمىن در کابل و در دىگر ولاىت ها ى کشوراز خواست هاو ضرورت هاى اولیه مردم افغانستان است بدون امنیت درکشور  مصئونىت جانى ومالى مردم ما مطمىن نمى باشد و همواره در معرض تهدىد وخطر قرار مىداشته باشد و دلهره واضطراب درهمه شئون حىات فردى واجتماعى شان مستولى مىگردد.

حادثات تکان دهنده، ناامنى ها ،سرقت هاى مسلحانه وکشتن افراد وعلماى دىنى کشور ما نمونه بارز اىنگونه ناامنى هاو بى ثباتى ها در کشور بوده که باعث نگرانى مردم ماشده است و باىد به صورت جدى ازآن جلوگىرى شود.

قرارگزارش هاى اخىر، جناىتکاران هراس افگنان و اختطافچىان هرکدام به جان مردم وتجاران کشور افتىده اند و هرآنچه ازدست شان برمى آىدازآن درىغ نمى ورزند.

چنان که درولاىت فارىاب ىک اختطافچى زمانى به قتل رسىد که چهار زن را ازاىن ولاىت ربوده بود. مسوولىن ومقام هاى نظامى درولاىت فارىاب تاىىد مىکنند،  سر گروپ اختطافچىان درولاىت فارىاب که چهار زن را ازولسوالى  پشتون کوت اىن ولاىت ربوده بودند توسط نىروهاى امنىتى کشته شده است. همچنان کابل درماه هاى گذشته وضعىت امنىتى خوب نداشته و درکنار وقاىع ترورىستان به پوسته هاى امنىتى در دوغ آباد ناحىه هفتم وساحه پلچرخى ناحىه نهم، ماىن گذارى در مسجد التقوا ، ماىن گذارى درموتر حامل کارمندان کمىسىون اصلاحات ادارى وکارمندان وزارت حج و  اوقاف حوادث تکان دهنده جناىى قتل دسته جمعى هفت عضوىک خانواده درکارته سخى کابل،قتل  سه جوان در ماه مبارک رمضان درساحه خىرخانه وسرقت هاى موتر وده هاجناىت دىگر درپاىتخت. اىنگونه حوادث المناک ماىه نگرانى جدى هرانسان مى شود .

روى اىن منظوریىس جمهورى اسلامى افغانستان اخىراًدر جلسه امنىتى به مسئولىن نهاد هاى امنىتى هداىت داد که گروه هاى مسلح غىر قانونى واخلال گران امنىت رابه زودترىن فرصت گرفتار کنندتاشهروندان کابل به  خاطر آرام ومطمىن زندگى نماىند. متاسفانه درکشور ماخبرهاى امىدوارکننده که بتواند روحىه مردم رابه سمت تعالى و  ترقى سوق دهدو ماىه شادمانى وتشوىق آنان درمسىرزندگى گرددکمتردىده مىشود.

آنچه که همواره درحال افزاىش است ومردم توقع داشتند که باپشت سرگذاشتن نابسامانى هاى  دوران جنگ وبى امنىتى هاى گذشته ازاىن معضله رهاىى خواهندىافت که درساىه صلح وامنىت دىگر بامظاهر جنایات ازقبىل سرقت هاى مسلحانه، اختطاف رهزنى و حملات ترورىستى روبرونخواهند گردىد مخصوصا اىن گونه طرز تلقى نزد مردم کشور توام باامىدوارى وجودداشت، مگر هرروزى که مىگذرد کدام پىشرفت قابل ملاحظه ىى ازطرف نىروهاى امنىتى وپولىس درخصوص اىجاد مصئونىت جانى و  مالى افراد وخانواده هاحتى درشهر کابل کمتر به چشم مى خورد.

چنانچه دىده وشنىده مىشود دراىن اواخرمىزان بى امنىتى در شهر کابل ودر شاهراه هاى ولاىات دىده مىشود وباندهاى جناىتکار ودزدان مسلح باشىوه هاى مختلف دست به سرقت اموال وکشتارمردم مىزنند که  ماىه تشوىش نگرانى است ونىروهاى امنىتى وپولىس باىد  فعالترشوند. اىن حادثه ها مثل بسىارى از حوادث دىگرپىامدها و واکنش هاىى رابه دنبال دارد و قابل انکار نىست که دزدى وبرخى جناىت هاى دىگر درهرکشورى درهر زمانى توسط باندهاى جناىتکارامکان پذىربوده وپىشرفته ترىن کشور هاى دنىا هم  که از لحاظ امکانات وداشتن وساىل اىمنى مجهزاند انجام مى گردد وافغانستان هم که ىک کشور جنگزده وانبار اسلحه غىرمجاز ومرکز تجمع قانون گرىزان طى بىش ازچهاردهه بوده وشاىد سرقت ،اختطاف وتحقىر افراد ىک عمل معمولى پنداشته شود. همچنان نمىتوان اىن ادعا راردکرد درافغانستان زمانى که صلح وامنىت کامل تامىن بود چنىن اعمال ىااختطاف، سرقت هاى مسلحانه وجناىت هاى دىگر اىن قدر زىاد نبود مثلى که حالا به وجودآمده است. چپاولگرى درگذشته هم بوسىله سارقىن حرفوى صورت مى گرفت مگر اىن گونه جناىت بزرگ قتل ىک خانواده هفت نفرى ىکى از دهشتناکترىن حوادث سالهاى اخىر درکشور است. همىن که صلح وامنىت نسبى درکشور حکم فرما گردىدتصور به اىن بودکه دىگرازاىن گونه رهزنى اختطاف وآدم کشى ها کاسته خواهد شد . اما  با تاسف باىد ىادآورشدکه درطول هفده سال باوجود برخور دارى ازحماىت هاى جهانى نه  تنها مىزان فساد، ناامنى ها وبىکارى کاهش نىافته بلکه تاىک حدسرقت ، جناىت ها تیرورستى واختطاف باشىوه وتکتىک هاى خاص درشهر کابل وولاىا ت کشور یک مقدار افزاىش ىافته است . نیروهاى امنیتى و پولیس باید بیشتر فعال شوند . به این معنى که اگر قبلاً عمل قبیح سرقت  درمناز ل با استفاده از تاریکی  شب صورت مى گرفت اکنون درروز روشن وىادراو ل شب باموترانجام مى گىرد . آنهم اکثراً بشکل که دزدان وجناىت کاران غالباً از لباس نظامى نىروهاى امنىتى استفاده کرده به بهانه تالاشى ىاباعنوان کردن بهانه هاى دىگر وارد خانه هادرمسىر شاهراه هامىشوند واموال وداراىى خانواده هارابه ىغمامى برند .واقعااىن گونه روش اغفال کننده دزدان وجناىتکاران مردم راسرگىچ ساخته است اىنکه دزدى چگونه توسط باندهاى جناىتکاروباچه شىوه وتکتىک انجام مى باىد دراىنجاقابل بحث نبو ده وآنچه که فعلاََََشهروندان کابل ومردم کشوررانگرا ن  ساخته تداوم آن است که باموجودىت نىرو هاى امنىتى کشوردزدان، ترورستان وباند هاى جناىتکارمجا ل  آنرا ىافته اندکه به سرقت ها، آدم رباىى ها وجناىت   هاى دىگر مبادرت ورزند. پس  بنا باىد نىرو هاى امنىتى کشور به خود آىند ه و به خاطر تامىن امنىت بهتر باشنده گان شهرکابل ومردم سایر شهرها  ولاىات، و لسوالى ها، د هات وقصبه هاى کشور اقدامات جدى وهمه جانبه نمایند .

میرمسجدى عزیزى

ممکن است شما دوست داشته باشید