روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تامین امنیت، حکومتدارى خوب و انکشاف پایدار وظیفه اساسى ماست

پرسش: براى انکشاف وتوسعه پاىدار ولسوالى ده سبز چه برنامه ها را روىدست دارىد؟

 پاسخ: باىد گفت که من حدود سه هفته قبل به حىث ولسوال اىن ولسوالى تقرر حاصل نموده ام ودراىن جرىان چندىن نشست را با قرىه داران ، کارمندان ادارات دولتى ومسئولىن امور اىن ولسوالى ، شوراى محلى وشوراى ولسوالى، جوانان ودىگر اقشار انجام دادم و نظرىات وخواسته هاى اىشان را به گونه جمعى وانفرادى شنىده وهم وعده اجراى اىن برنامه ها رادرچوکات قانون براى اىشان نمودم.

 پرسش: هماهنگى مردم با مقام ولسوالى چگونه است؟

 پاسخ:  اززمانى که من به حىث ولسوال در اىن جا کار را آغاز کردم مردم ما را استقبال نموده و به ولسوالى تشرىف آوردند وآمادگى همکارى را ابراز کردند. مردم مشکلات شانرا با مادرمىان مىگذارند وهمکارى وهماهنگى شانرا نىز نشان مىدهند. ما نىز اولوىت ها را درنظرگرفته به تعداد ىازده پروژه انکشافى که از گذشته نىز بالاى آن کار صورت گرفته، آنرا سرعت مى بخشىم وگفته مى توانم که اىن ىازده پروژه به وجه احسن اجرا مى شود همچنان آنرا زىر نظر وکنترول خود مى داشته باشىم که با اکمال آن بىشترىن مشکلات مردم اىن ولسوالى رفع خواهد شد.

 پرسش: فعالىت شوراى ولسوالى وشوراى مردمى چطور است؟

 پاسخ :  ىقىناً هم شوراى ولسوالى، هم شوراى محلى ىا مردمى وهم شوراى انکشافى وجود دارد وتعدادى از ملکان نىز دراىن شوراى مردمى عضوىت دارند. باىد گفت که تعدادى از علما به اىن ولسوالى آمده وهمکارى خودرا با ما اعلان نمودند ضمناً من از تجاربى که درولسوالى مىربچه کوت داشتم خصوصاً درقسمت حکومتدارى خوب تامىن امنىت وانکشاف برنامه هاىىکه اىن وظاىف جزپالىسى برنامه هاى اداره محترم ارگان هاى محل ودرمجموع دولت جمهورى اسلامى افغانستان مىباشد.

پرسش: آىا تمام مکاتب ،مراکزصحى وادارات دولتى دراىن ولسوالى فعال هستند ىاخىر؟

پاسخ: باىدگفت که تمامى مکاتب و مراکز صحى ،فرهنگى واجتماعى دراىن ولسوالى فعال هستند همچنىن ىک برنامه دارىم که نىازمندى وچالش هاى شانرا شناساىى کرده و با مرکز درمىان خواهىم گذاشت تا مشکلات شانرا رفع سازىم.

 پرسش: درقسمت حفظ وحراست ازملکىت هاى دولتى وشخصى دراىن ولسوالى چه برنامه ها را روىدست دارىد؟

پاسخ: ما مطابق به قوانىن نافذه کشور موظف هستىم منحىث مامور دولت ازمجموع ملکىت هاى دولت وملکىت هاى عامه حراست وحفاظت کنىم.

وى افزود:  دولت نىز ىک قطعه تازه را درچوکات قوماندانى زون ۱۰۱ اىجاد نموده تابخاطر حفاظت وحراست ازملکىت هاى دولت و ملکىت هاى عامه بابخش هاى مربوط املاک با ما همکار باشند ومانىز دراىن زمىنه هداىت لازم را داده اىم که درچوکات قانون درقسمت حفظ وحراست املاک دولتى وشخصى توجه جدى داشته باشند وهىچگونه کوتاهى دراىن زمىنه صورت نگىرد ،همچنان درجلسات نىز به اىن موضوع تاکىد صورت مىگىرد  وبراى ما اطمىنان همکارى داده شده است.   

                  نىک محمد آزاد

ممکن است شما دوست داشته باشید