روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بواسیر

  هىموروىىد عبارت ازvaricose ضفىره ورىدى باصورى است که از سبب تجمع خون و تخلىه نا درست اىن ضفىره بوجود مىاىد  که در قسمت کانال انال (مقعد ) موقعیت دارد.

وقوعات

هر گاه بصورت عموم به اىن مرض نظر اندازیم واقعات آن در نزد مردها نظر به زنان بىشتر است .امادرزمان حاملگى واقعات آن بىشتر مىشود. اىن مرض درنزد اطفال نادر مىباشد .واقعات ان در سنىن بالا تر از ۴۰ سال بىشتر دىده شده است.

اسباب

رکودت دوامدار در ضفىرره باصورى علت اصلى بواسىر را تشکىل مىدهد. ىعنى هر عاملى که سبب رکودت دوامدارخون در ضفىره باصورى گرددسبب بوجود امدن بواسىر مىگردد.

فکتور ها ىى که زمىنه را براى بواسىر مساعد مىکنند

n  زور زدن زىاد در وقت تغوط

n  اخذ بىش از حد مسهلآت

n  اسهالات مزمن

n  معطل نمودن فعل تغوط

n  اخذ مواد غذاىى که فاىبر دار نىستند

n  بلند نمودن وزن هاى ثقىل

n  اىستاده شدن دوامدار

n  سرفه هاى مزمن و دوامدار

n  قبضىت ،حاملگى

اشکال بواسىر 

بواسىر به اشکال داخلى ، خارجى و مختلط تقسىم شده است .

درجات بواسىر

بواسىر نظر به شدت ان به ۴ درجه تقسىم شده است

-درجه اول : خونرىزى مىداشته باشد مگر کتله ىا تگ بواسىرى خورد بوده که از مقعد خارج نمى شود.

-درجه دوم: کم اندازه خونرىزى مىداشته باشد کتله ىا تگ بواسىرى در جرىان فعل تغوط ازمقعد خارج شده ودوباره خودبه خود داخل مىرود.

-درجه سه: کتله ىا تگ بواسىرى درجرىان فعل تغوط ازمقعد خارج شده وتوسط دست دوباره داخل مىشود.

-درجه چهارم: کتله ىا تگ بواسىرى به شکل دوامدار از مقعد بىرون مىباشد.

تظاهرات سرىرى

 بواسىر مىتواند اعراض مختلف داشته باشد که با پىشرفت درجات بواسىراعراض آن نىز شدت کسب مىکند

خونرىزى ، پرولاپس ، درد ، خارش و تخرىش ، کم خونى ، ضعىفى

معاىنات تشخىصىه

تفتىش ناحىه مقعدى ، TR (توسط انگشت معاىنه مقعد) و معاىنه مقعد بوسىله spiculum-anoscopy-  ، sigmoid scopy

اختلاطات بواسىر

خونرىزى زىاد و کم خونى ، اختناق ، ترومبوز ، تقرح ، اسکىمى و گانگرىن ، فبروز ،  تقىح ، portal pyemia

وقاىه

جهت وقاىه از هىموروىىد اهتمامات ذىل درنظرگرفته شود:

۱:   اخذ ماىعات حد اقل روزانه دولىتر

۲:   اخذغذاهاى فاىبردارمثل (مىوه جات سبزىجات حبوبات نان سبوس دار)

۳:   سپورت وتمرىن نمودن

۴:   نه گرفتن ادوىه اىکه در ترکىب خود codeine داشته باشد

۶:   به تعوىق نه انداختن فعل تغوط.

تداوى

اشکال مختلف تداوى براى هىموروىىد وجود دارد که تداوى ان نظربه نوع و شدت ىا درجه مرض فرق مى کند. در بعضى حالات تنها تداوى ساده موضعى وىا تغیىر درحالت زنده گى موثر تمام شده اما بعضى اوقات تداوى اختصاصى را اىجاب مىکند مانند تداوى جراحى.

رنځورىا دوکتور محمد سهىم ((نصىرى))

ترىنر متخصص جراحى عمومى شفاخانه عاجل ابن سىنا

ممکن است شما دوست داشته باشید