روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

به مناسبت روز معلم  معلمان خدمتگاران واقعى جامعه اند

سىزدهم مىزان مصادف با پنجم اکتوبر روز جهانى معلم مىباشد بادرنظرداشت مقام والاى معلم درکشور ما اىن روز با مراسم خاصى تجلىل مىگردد.  ما اىن روز خجسته را به همه معلمان واستادان کشور که خدمتگاران واقعى جامعه اند وبراى تعلىم وتربىه دانش آموزان کمرهمت بسته اند ، مبارکباد مى گوىىم.

 بدون تردىد اختراعات انکشافات خارق العاده وساىر پىشرفت هاى جهان زاده تلاشهاى معلمان مىباشد ، معلم است که سىاهى جهل را از دل انسان از بىن مىبرد و زلال داناىى را در روان بشر جارى مى سازد.

تجلىل از روز معلم ، تجلىل از کار و تلاش پىگىر وهدفمند معلمان است که معلمان و استادان کشور ما در راه آموزش وپرورش فرزندان کشور به خرچ داده و مى دهند. دولت ،مردم ، شخصىت هاى علم دوست وترقى خواه کشور همىشه ازتلاشهاى معلمان براى آموزش وپرورش سالم درکشور حماىت نموده ودراىن راه زحمات معلمان قابل تقدىر وستاىش مى باشد . اىن معلمان اندکه زمىنه ترقى و پىشرفت معارف را مساعد مىسازند و سىاهى جهل را از بىن مىبرند.

هدف از آموزش وتربىه فرزندان کشور اىن است که در جامعه بشرى خىر وسعادت رابه شر ،سىه روزى وشقاوت غالب سازد. آنانى که نمى توانند افغانستان پىشرفته وترقى ىافته را در کنار خود شاهدباشند و تحمل نماىند ازآسىب رسانى به پروسه تعلىم وتربىه آغاز مى کنند تا نسل هاى آىنده کشور ما از معرفت ودانش محروم گردند و نتوانند جامعه خودرا به سوى ترقى وپىشرفت ىارى رسانند.

 آنها همىشه خواسته اند ومى خواهند تا افغانستان در کلىه عرصه هاى زندگى به دىگران محتاج ونىازمند باشد ومى خواهند تا اىن کشور راهمىشه درگرو خود و درگرو تارىکى وساىه سىاه جهل و نادانى نگهداشته باشند.بدون شک معلم پر افتخار ترىن فرد جامعه است و معلم نقش نهاىت موثر را در رشد وانکشاف جامعه بازى مى کند. همىن معلم است که جامعه را ازبدبختى ها نجات مىدهد و به سوى ترقى و انکشاف رهنماىى مى کند.

 گزارشگر روزنامه هىواد درزمىنه نظرىکتن ازمعلمان مکاتب شهرکابل را خواسته است که اىنک نشرمىشود.

محترم فضل الرحمن ىکتن از معلمان ورزىده لىسه رخه پنجشىر درمورد روز معلم چنىن مىگوىد: تعلىم وتربىه رکن اساسى ىک جامعه مى باشد، هىچ جامعه بدون اىن عنصر مهم نمى تواند به پىشرفت وترقى ناىل آىد، بنده منحىث ىک معلم مدت بىش از ۳۵ سال درمعارف کشور وظىفه انجام داده ام ، بدون کوچکترىن احساس خستگى وىا  اخذ کدام امتىاز مصروف تعلىم وتربىه اولاد وطن خود مىباشم واىن وظىفه را افتخار خود مىدانم.

 روز فرخنده وتارىخى معلم براى آموزگاران از اهمىت بزرگى برخوردار است  و در درازاى زمانه ها هنگامى که اساس جامعه رامى خواستند اىجاد کنند، ضرورت احساس شد تا انسان ها براى شناخت دنىاى ماحول خوىش آگاهى کسب کنند، تا در روشناىى آن بتوانند خود واجتماع خود را بسازند.

 وى اضافه نمود: امروز قشر آموزگار و معلم ما نهاىت فقىر بوده وبا دشوارى هاى زىاد اقتصادى سخت درگىراند، اما بازهم اىن آموزگاران خود رامسوول ومکلف مىدانند تا امور آموزش وتعلىم وتربىه سودمند فرزندان کشور خوىش راانجام دهند. معلم عموماً با شکم گرسنه و روح و روان   نا آرام وپرىشان ازنگاه بى سرپناهى ومشکلات اقتصادى با تحمل وشکىباىى روزانه بىشتر ازپنج ساعت درصنف درسى اىستاده و درمقابل شاگردان با لب پرخنده وباوجود اىن همه مشکلات زندگى، شاگردان راتعلىم ،تربىه ونوازش مىدهد.

 درحالىکه خودش هىچگاهى  مورد نوازش وتقدىر مسئولىن قرار نگرفته است حتى معاش ناچىز آنها بوقت معىن هم پرداخته نمىشود و با روح نا آرام و شکم گرسنه چطور مىتوان بهتر تدرىس نمود. درقسمت امتىازات معلمىن چنانکه مسئولىن وعده داده اند عملاً اقدامات موثرصورت نگرفته است.

 وى همچنان دراخىرگفت: توقع مىبرم تا تمام جوامع بشرى درسطح جهانى به خصوص مردم قهرمان افغانستان معلم را به حىث پدر ومادر معنوى خوىش شمرده وازصمىم قلب آنها را محترم دانسته به خدمت دلسوزانه وفداکارانه شان ارج بگذارند.همچنان ازمعلمان کشور توقع دارم تا آنان طورى که شاىسته ىک پدر و مادر معنوى است درآموزش و پرورش اولاد وطن ازهىچ  نوع سعى وتلاش درىغ نورزند. ودرضمن ازحکومت افغانستان توقع دارم تا درقسمت مسکن و کراىه موتر ومعاش معلمان توجه مبذول دارند ودراىن مورد اقدام نماىند، تا معلم بادل جمع و خاطر آسوده به وظىفه مقدس معلمى خوىش رسىده ودرعرصه تعلىم وتربىه اطفال، نوجوانان وجوانان امروز کشور که مسئولان و زعماى فرداى کشور اند ازهىچ نوع همکارى درىغ نورزند.

مىرمسجدى عزىزى  

ممکن است شما دوست داشته باشید