روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بلع مواد کیمیاوى اسید وقلوى

بلعىدن مواد کىمىاوى مشکل جدى را در بىن مردم وپرسونل مسلکى بوجود آورده است. اىن مواد مخرش کىمىاوى (corrosive)  به دوشکل تىزاب و قلوى مىباشد ،که انواع مختلف داشته و در زندگى روزمره استفاده وسىع دارد. البته استفاده ونگهداشتن اىن مواد راه وروش خاص  دارد که در همه دنىا اىن معىارات مراعات مىشود و درغىرآن حوادث فاجعه بار را بار مىاورد که تداوى آن بسىار گزاف، وقت گىر و بعضا ناامىد کننده و بى نتىجه مىباشد.

اىن مواد بعضاً بلعىده مىشود که ممکن قصدى به هدف خودکشى باشد وىا سهواً و نافهمىده بوده وىا کاملاً نا آگاهانه مثلاً نزد اطفال که ناشى از بى پرواىى فامىل مىباشد.

مواد کوروسىف که اصطلاح خاص در زبان درى به آن ندارىم تاثىرات تخرىبى بالاى حجرات و ساختمان  هاى زنده بدن دارد که با بلعىدن آ ن بصورت آنى وارد مىشود ودر صورت که ازىن مرحله نجات بىابد مشکلات بعدى مثل مسدود شدن مرى ومعده و دىگر اعضا بوجود مىاىد که مىزان اىن تخرىبات و صدمات مربوط مقدار وغلظت شکل فزىکى( جامد ىا ماىع) سطح تماس و نوعىت آن مىباشد. مواد قلوى در امور منزل مثلاً در شستشوى کاشى تشناب ها وظروف پاک کردن نل ها و غىره حالات استفاده وسىع دارد که شما با آنها اشناىى دارىد. اىن مواد اکثراً توسط اطفال که غىر آگاهانه در دسترس شان قرار مىگىرد بلع مىشود. ولى مواد تىزابى خصوصاً تىزاب بطرى موتر زىاد حوادث رابار مىاورد چون درىن وقت ها که در اطراف ها براى استفاده از انرژى آفتاب بطرى ها و تىزاب آن در منازل رهاىشى زىاد شده است اکثریت تىزاب بطرى را در بوتل هاى أب آشامىدى انداخته و نگهدارى مىکنند که سهواً  از طرف بعضى افراد فامىل بنام آب نوشىده مىشود و ىا نظر به بعضى عوامل فامىلى از قبىل مشاجرات نزاع هاى فامىلى و ىاخشونت علىه زن قصدى  از روى احساسات بىخبر از عواقب ناگوار آن بلعىده مىشود. غىر از تىزاب بطرى تىزاب براى صاف کردن نلهاى تشناب ها کمود نىز در دسترس است که شامل اىن مواد بوده و همه به آن اشناىى دارىد.

البته اىن مثال از مواد معمول است که شما همه وقت با آن سروکار دارىد مواد دىگر مثل مواد پاک کننده زنگ و دىگر مواد که در فابرىکه ها به مقاصد مختلف استفاده مىشوند که از تشرىح آنها صرف نظر کردم.

تاثرات کوروسىف:     مواد قلوى باعث تخرىب حجرات و انساج زنده شده ممکن حتى باعث سوراخ شدن عضو شود ودر آىنده ىک ىا دوماه باعث تنگ شدن و حتى مسدود شدن آن خواهد شد. قلوى ها زىاد تر بالاى مرى تاثىر مىکند. اسىد رگچه هاى خورد خون اعضا را تخرىب و مسدود نموده که از باعث کم رسىدن خون ودر گذشت زمان باعث تنگ ومسدود شدن عضو مىشود.

تداوى: تداوى اىن مرىضان در دو مرحله صورت مىکىرد: مرحله ابتداىى بعد از بلع مواد که عاجل است شامل دادن سىروم وارزىابى وضع عمومى مرىض است    در صورتىکه وضع مرىض خوب باشد مقدار مواد بلع شده کم شعور نورمال داشته و خورده و نوشىده بتواند رخصت شده اما توصىه مىشود که اگر در موارد ذکر شده مشکل پىدا مىکند تماس بیگىرد. گروپ دوم مرىضانىست که مواد کوروسىف را زىاد بلعىده باشد خورده و نوشىده نتوانند لعاب دهن کتلوى سرازىر شده شعور خوب نداشته. درد سىنه و شکم داشته باشد اىن مرىضان تحت مراقبت و تداوى جدى داخل بستر قرار مىگىرند. در مرحله بعدى تداوى اگر مرىضان مشکلات در خوردن و نوشىدن پىدا مىکنند ىعنى بندش پىدا مىکنند که معمولاً بعد از ماه اول اىجاد مىگردد دوباره بستر شده عملىات هاى مغلق اجرا مىگردد.

توصىه هاى لازمه در کمک اولىه: براى اىن مرىضان نباىد مواد خنثى کننده مثلاً در مقابل اسىد قلوى ىا برعکس آب ىا شىر نوشانىده شود و توصىه به استفراق نمودن گردد زىرا تماس دوباره با مواد متذکره گردىده و با مواد خنثى کننده حرارت تولىد گردىده تخرىبات بىشتر را باعث مىگردد.

در تحقىق که من در طول سه سال اخىردر سروىس جراحى شفاخانه جمهورىت نموده ام بالاى ۴۵ مرىض صورت گرفته است. زىاد ترىن وقوعات در دهه دوم زندگى ىعنى جوانان بوده است که ۸۹٪ نزد زنها بوده که ممکن نسبت زندگى نا گوار وظلم ناشى از خشونت علىه زنها باشد. زىاد حادثه در اطراف و ولاىات ملاحظه شده وعامل زىاد ترىن آن تىزاب بطرى است که ممکن ناشى از استفاده زىادتر ازانرژى آفتاب و موجودىت بطرى ها و هم نگهداشت تىزاب دربوتل هاى آب آشامىدنى که سهواً نوشىده مىشود باشد. زىاد معده مرىضان صدمه دىده است. تمام ۴۵ مرىض با عملىات هاى مغلق جراحى صحت شده اند به استثناى دوتن شان که تخرىبات وسىع درمرى معده وروده هاى خورد به هدف خودکشى داشتند.

رنځوروال دوکتور معصوم صبورزى

ممکن است شما دوست داشته باشید