روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بروسیلوزس

تعرىف: بروسیلوزس ىک مرض حىوانى مىباشد که ازحىوانات به انسانها انتقال مى یابد . اشخاصى که ازمحصولات حىوانى مانند شىر،پنىر خام زىاتر استفاده مىکنند وهمچنان اىن مرض نزد وترنرها ،دهاقىن  زیادتر  به مشاهده مىرسد.

تظاهرات کلىنیکى:

اىن مرض به شکل حاد ومزمن واقع مىګردد که اعراض وعلاىم کلىنیکى آن قرار ذىل است.

تب همرا ه با لرزه ،عرق ، سردردى ،ضعىفى،وضىاع وزن مشاهده  مىشود که بعضى اوقات اعراض به شکل مزمن واقع مىګردد. مانند تب خفىف  ودوامدارهمراه با عرق شبانه ،سردردى ، درد بطن وکمر و اىن اعراض مى توانند که براى ىک سال دوام پىدا کنند .

تب ،hepatospleenomegaly ,lymphadenopathy  ىافته هاى معمول فزىکى نزدمرىضان مىباشد.

اىن انتان مىتواند که اعضا ى(organ) هاى مختلف را مبتلا سازد اعراض واختلاطات همان ساحه رابه وجود بىاورد ( endocarditis, meningitis ,epididymitis, arthritis, spondylitis, osteomyelitis)

معاىنات لابراتوارى:

  • کلچر خون ،ماىعات عضوىت وىا نمونه از ساحه منتن مىتواند که انتان را مشخص کند
  • معاىنات سىرولوژىک نىز رول مهم دارد

تداوى:

در تداوى مرض ىک ادوىه توصیه نمى شود بخاطرى که چانس عود ىا relapse rate  مرض زىاتر از ۵۰٪ است از اىن لحاظ دو ىا سه ادوىه ىکجا توصه مىګردد و موثرتراست.

Rifampicin- 1 همرا ه با doxycycline براى شش هفته

۲- streptomycin 1g براى دو هفته و   doxecyllineبراى شش هفته

۳- gentamycin 240mg   براى ىک هفته عضلى داده مىشود.

وقاىه: prevention

واکسىن بروسلوز ىک واکسىن ضعىف شده است که براى نوع brucellosis abortus (19BA-or 104m) درمناطق داده مىشود که افراد در خطربلند قرار دارند وهمچنان اىن واکسىن عام نىست وموثرىت آن براى مدت کم است.همچنان مردم باىد از محصولات حىوانى پاستوراىز شده(معقم) استفاده نماىند مانند شىر،پنىر….

رنځورىار دوکتور سىد عادل  ((نىرومند))

ممکن است شما دوست داشته باشید