روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برای اینکه باخطرات ومشکلات روبرونه شویم کشور خود را نباید به مقصد کشورهای بیگانه ترک کنیم

با ایجاد تحولات اخیر درکشور تعداد زیادی ازهموطنان ما کشور خودرا ترک نموده اند . با تاسف که درسیرراه ها ازطرف قاچاقبران انسان گروگان گرفته شده ویا در بحیر غرق میشوند واجساد تعدادی ازآنان درآب های ترکیه ویونان از آب ها بیرون کشیده شده است.

درحال حاضر در حدود پنج میلیون مهاجر درکشور های ایران وپاکستان به طور قانونی وغیرقانونی مقیم اند. اما هرسال صدها هزار مهاجر به نسبت فشار دولت های مذکور به کشور عودت می کنند وبه بیجاشده گان داخل کشور می پیوندند که این روند برای دولت افغانستان مشکلات زیاید را بوجود آورده.

وزارت عودت مهاجرین درزمینه برگشت هموطنان وجابجایی آنان تلاش های زیادی به خرج میدهد، اما این تلاش ها بسنده نبوده وبه کمک موسسات بین المللی نیازمبرم است.

خبرنگار روزنامه هیواد در زمینه مصاحبه ای را با محترم ارسلاح خروټی معیین وزارت عودت مهاجرین انجام داده است که خدمت شما نشرمیگردد.

پرسش: زندگی مهاجرین درایران وپاکستان توأم بامشکلات سپری مییشود، اما اخیراَ سازمان های خیریه بین المللی از کمک به این مهاجرین خیرداده اند. اگر به مهاجرین کمک شده ویا میشود، معلومات شما دراین زمینه چیست؟

پاسخ: برای  اینکه باخطرات روبرونه شویم نباید کشور خودرا به مقصد کشور های بیگانه ترک کنیم. جای شکی نیست که دردیار هجرت مشکلات وجود دارد. وضعیت مهاجرین در کشور های همسایه مخصوصا در کشورپاکستان خوب است و مشکلات چندانی ندارند ،اما درکشور ایران خبرهایی گه ونا گه نشر شده است که مهاجرین افغان درآنجا به مشکلات زیادی دست  و گریبان هستند.

پرسش: درحال حاضر درایران و پاکستان چه تعداد مهاجرین قانونی وغیر قانونی زندگی میکنند؟

پاسخ: درپاکستان تقریباَ دونیم میلیون تن زندگی میکنند وازاین جمله تقریباَ یک و نیم میلیون آنها به طور قانونی و راجسترشده زندگی میکنند واضافه ترافراد راجسترنشده اند ویا شکل راجسترشدن شان فرق دارد. درایران هم تقریبا یک و نیم میلیون تن افغان ها مهاجر می باشند که به دوتا سه عنوان مختلف ثبت شده اند وتعداد زیاد مهاجرین کشورما ثبت نشده ومتاسفانه به مشکلات زیاد گرفتار هستند.

پرسش: قبلاَ که ازایران وپاکستان مهاجرین به کشور عودت میکردند با در دست داشتن اسناد مهاجرین ازکمک های موسسات امداد رسانی در هماهنگی با وزارت عودت مهاجرین بهره مند میشدند، اکنون این روند چطوراست؟

پاسخ:حالا هم طبیعی است که زمستان موسم سردیست ودراین روند ، پروسه کمک وهمکاری جریان دارد. بسیاری ازمهاجرین بعداز کامیابی امارت اسلامی اینجا به کشور خودشان بازگشت کرده اند وازاین کمک ها بسیاری از آنان استفاده نکرده است وپروسه قانونی کمک رسانی جریان دارد.

پرسش: ازشروع سال ۱۴۰۰ شمسی بابه حال چه تعداد مهاجرین به کشور بازگشت نموده اند. آیا ازکمک های وزارت عودت مهارجرین مستفید شده اند یا خیر؟

پاسخ: در سال جاری  کدام ارقام که نشر شده است ؛ در حدود  یک میلیون تن مهاجرین افغان دوباره به وطن بازگذشت نموده اند که ازجمله به تعداد پنجصد هزار تن  بعدازکامیابی امارت اسلامی عودت کرده وسه صد هزار  تا چهار صد هزار تن مهاجرقبلا به وطن عودت کرده اند. وزارت عودت ومهاجرین هرآنچه امکاناتی که در دست داشت به اختیار مهاجرین وخصوصا عودت کنندگان  قرار دارد.

پرسش: با تغییر رژیم قبلی  تعداد زیادی از مردم خانه ها وکاشانه های  خودرا به قصد مهاجرت به خارج از کشور ترک کرده ودر مسیر راه ازطرف قاچاقبران انسان گروگان گرفته شده اند ویا دربحرغرق شده اند وکمتر ازاین مهاجرین به مقصد رسیده اند. شما دراین زمینه چه فعالیت ها را انجام داده اید؟

پاسخ:تمام آژانس های خبری و اطلاعاتی ما از حال واحوال مهاجرین معلومات به دست آوردند وجای شک نیست که مهاجرین ما در هرجای با مشکلات روبه رو بوده و افغان درتمام سرحدات کشورهای دیگر  با اشکال مختلف شکنجه  واذیت شده اند، زندگی آرام شان  ازدست رفته  ودرآب ها غرق شده اند،‌درکوه ها گم شده اند و دربسیاری از کشور ها در کمپ ها به در شرایط بسیار سخت زندگی میکنند.

توصیه  ما برای هموطنان ما اینست که دروطن خودشان بمانند . لذت وعزت زنده گی دروطن خودماست ودرهیچ جای جهان عزت وزندگی مثل وطن خود ما نمی باشد. دراین رابطه تبلیغات دشمنان اثر گذاراست و دراین صورت مردم باید هوشیار باشند. پالیسی امارت اسلامی چنین است و برای هموطنان خویش صدا می زنیم که در وطن خویش باشید تا وطن را با دست خود آباد کنیم، ما وشما درچندسال آینده  باید کارکنیم وصادقانه وبرادرانه زندگی کنیم که وطن ما آباد، آزاد شود تا راحت باشیم و زندگی با عزت کنیم.

پرسش: شما به منظوراینکه هموطنان ما کشورخود را ترک نکند و از خطرات نجات پیداکنند، چه پیام دارید؟

پاسخ: الحمدلله  بزرگان امارت اسلامی افغانستان با تمام متنفذین قومی نشست کرده اند وبرای شان اطمینان داده وواضح کرده اند که دشمنان درطول سالهای متمادی دراینجا ارتباطات قومی را ایجاد نموده اند ویکی را بردیگری بی اعتماد کرده اند. امارت اسلامی افغانستان برای همه صدامیکند که تمام اقوام باهم برادر ومسلمان اند.

همه ما دریک خانه ودریک وطن زندگی میکنیم وبازهم اطمینان میدهیم که دروطن وخاک  خود به زندگی ادامه بدهید وخطرهای مهاجرت را بجان نخرید و هم درآینده برای فرزندان ونسل خود درهمین وطن تربیت بدهید ، نسل نو را ازتعلیم وتربیه محروم نکنید وبهترین کارهم همین است که دروطن خودباشید وبه زندگی عادی خویش ادامه بدهید ، تا وطن ومردم ما بدست خود ما آباد وآزاد باشد.

محمد رفیع تیموری

ممکن است شما دوست داشته باشید