روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اهتمامات مادران RH منفى

در زمان حمل:

در ملاقات اول حاملگى باىد گروپ خون تمام مادران تعیىن گردد. در صورتى که گروپ خون شان منفى باشد باىد Indirect Coombs test  (تست غىر مستقىم بلىروبىن) نزد شان در هفته هاى ۲۸ الى ۳۰ اجرا گردد و در صورت منفى بودن اىن تست به خانم  روگم به مقدار ۳۰۰ ماىکروگرام از طرىق عضلى زرق گردد و در صورتى که تست مذکور منفى باشد بدىن معنى است که مادر حساس نشده است.

در کدام حالات به صورت وقاىوى روگم تطبىق مىگردد:

خاتمه دادن حمل به منظور تداوى، حمل خارج رحمى، سقط هاى بنفسهى قبل وبعد از هفته ۱۲  همچنان سقط هاى که نزد شان کورتاژ اجرا مىگردد، در خانم هاى که تهدىد به سقط هستند ، سن حمل شان بالاتر از ۱۲ هفته باشند و خونرىزى نزد شان ادامه داشته باشد، تکرار دوز در فاصله  ۶ هفته صورت گىرد به مقدار ۳۰۰ مىکروگرام، در اجراى تست هاى تشخىصىه مداخلوى، خونرىزى هاى قبل از ولادت در تراىمستر دوم و سوم، طفل مرده، ترضىضات بسته بطنى و در صورت تطبىق خون و اجزاى خون RH مثبت.

مضاد استطبابات:

  • خام هاىى که نزد شان تىتر انتى بادى مثبت مى گردد
  • کسانىکه ۲۱ روز قبل آخرىن دوز روگم را اخذ نموده باشند دوز بعدى را تطبىق ننموده، چرا که تاثىر روگم براى ۱۲روز نزد مادر باقى مىماند.

درزمان لىبر و ولادت:

  • تمام خانم هاى که براى ولادت بستر مىشوند و قبلا گروپ خون شان تعیىن نگردىده باشد باىد تعیىن گردد. در صورتى که خانم داراى گروپ خون منفى باشد سپس نزد شان باىد Indirect Coombs test اجراگردد.
  • در صورتى که تست مذکور منفى باشد بعد از تولد گروپ خون نوزاد وى تعیىن گردد و در صورتى که Rh نوزاد  نىز منفى باشد مادر ضرورت به گرقتن روگم ندارد، اگر گروپ خون نوزاد مثبت باشد مادر روگم اخذ نماىد.

خطرات براى طفل و مادر RH منفى در حمل اول ده فىصد بوده مگر در حمل هاى بعدى به هشتاد الى نود فىصد مىرسد، بناءً در تطبىق روگم در زمان معىن آن توجه جدى شود.

دوزروگم:

  • دوز توصىه شده ۱۵۰ ماىکرو گرام قبل از هفته ۱۲ و ۳۰۰ ماىکرو گرام بالاتر از هفته ۱۳ حاملگى
  • تمام مادران Rh منفى که نوزادان شان Rh  مثبت اند و تست Indirect Coombs test  نزد شان منفى باشد باىد روگم ۳۰۰ ماىکروگرام در مدت ۷۲ ساعت بعد از ولادت براىشان داده شود.
  • ولى هر زمانى که تست غىر مستقىم Coombs مثبت مىگردد پس بدىن معنى است که خانم حساس شده است که در اىن صورت متخصص نساىى و ولادى در جرىان گذاشته شود و حمل از نظر isoimmunisation  ارزىابى گردد. اىن ارزىابى شامل تعیىن نوع انتى بادى مىباشد (تنها IgG   مهم مىباشد زىرا از پلاسنتا عبور مىکند ولى IgM  پلاسنتا را عبور نمىکند) و تعیىن سوىه انتى بادى هر ۴ هفته بعد مىباشد که نظر به آن تصمىم گرفته مىشود که چه زمانى خانم ولادت داده شود.  در صورتى که خانم تارىخچه قبلى طفل مصاب را داشته باشد تعیىن سوىه انتى بادى مهم نبوده و باىد نزد اىن خانم Spectophotometry   ماىع امنىوتىک از هفته ۲۸ حمل براى دانستن درجه مصابىت جنىن اجرا گردد (که اىن مىتود در سنتر هاى خىلى مجهز و پىشرفته اجراء مىشود).
  • در تمام مادران Rh منفى از مداخلات بىجا و نىز از ولادت پلاسنتا بواسطه دست جلوگىرى گردد
  • در واقعاتى که امکان بىشتر تبادله خون بىن مادر و جنىن باشد مثلاً در کشىدن پلاسنتا با دست، جدا شدن پلاسنتا قبل از وقت، غرس شدن پلاسنتا در سگمنت پاىىنى رحم، موجودىت شرىان هاى طفل در قسمت پاىىنى رحم، ولادت سىزارىن و ولادت طفل مرده براى مادر دوز روگم دو چند گردد.
  • اگر مادر حساس شده باشد و تست هاى مادر مثبت باشد متخصص نوزادان با خبر ساخته شود که نوزاد در معرض خطر آفات خون قرار دارد تا اهتمامات براى نوزاد گرفته شود و نباىد به اىن خانم ها روگم داده شود زىرا هىچ موثرىت براى شان ندارد.

                                  رنځوروال ساره انورى

 

ممکن است شما دوست داشته باشید