روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

انواع فتق ىا چوره Hernia) )

تعرىف : فتق ىا چوره عبارت از خارج شدن قسمتى وىا ىکى از احشا ى بطنى  ( امعا ، ثرب ، مغز ، رىه ، عضله ) از ىک مجراى غىر طبیعى وىا طبیعى توسط ىک جوف احاطه شده ، بنام فتق ىاد مىگردد که داراى پوشش پرىتوانى ، پلورائى وىا سحائى باشد .

انواع فتق ها :

انواع مختلف فتق ها وجود دارد که به صورت عموم به دو دسته فتق هاى داخلى وفتق هاى خارجى تقسىم شده است که از جمله فتق هاى داخلى مىتوان از ، فتق دماغى و فتق دىسک ، فتق دىافراگمى نام برد واز جمله فتق هاى خارجى که بىشترىن فتق ها را تشکىل مىدهد مىتوان از فتق مغبنى ىا کشاله ران ، فتق Incisional ىا فتق محل جراحى ، فتق ثروى ىا فتق ناف ، فتق Femoral ىا فتق بالاى کشاله ران ، فتق اپىگاسترىک و غىره نام برد .

اسباب :

فتق هاى جدار بطن درنواحى ضعىف جدار بطن بوجود آمده که اىن نواحى ضعىف ىا ولادى بوده وىا اىنکه بصورت کسبى ازباعث سستى و رخاوت جدار بطن و ىا توسع ىک فوحه که از آن بعضى ساختمانهاى جدار بطن عبورمىکند بوجود مىاىد.

تمام آن حالات که با عث بلند رفتن فشار داخل بطن گردد مانند سرفه ، قبضىت ، بندش طرق بولى ، توسع بطن از باعث حبن ، حمل هاى متکرر Obesity و لاغرى زىاد ، برداشتن وزن ، خىز زدن ، تروماى بطنى و تومورهاى داخل بطنى بزرگ شدن غده پروستات ، امراض مزمن رىوى و powerful muscular effort  هم چنان whooping cough ىک حالت کاندىد کننده در زمان طفولىت مىباشد.

همچنان hernia در نزد اشخاص smoker زىادتر به وجود مىاىد که علت آنرا acquired collagen deficiency  تشکىل مىدهد.

ىک فتق متشکل از سه قسمت مىباشد :

۱کىسه فتقىه

۲ پوش کىسه فتقىه

۳ محتوى کىسه فتقىه

نواحى معمول براى چوره

۱ نواحى شرصوفى Epigastric

۲ نواحى ناف Umbilical

۳ نواحى  اطراف ناف Para umbilical

۴ نواحى کشاله ران Inguinal

۵ نواحى ران Femoral

۶ نواحى شق عملىات

علاىم فتق ها :

علاىم فتق نظر به نوع فتق فرق مىکند که ممکن نزد اشخاص علاىم ذىل موجود باشد :

۱ – موجودىت پندىده گى ىا تورم در ناحىه فتق

۲ – احساس فشار و ناراحتى در نا حىه فتق

۳ – احساس درد در زمان بلند کردن اجسام سنگىن

۴ – موجودىت رىفلاکس معده به مرى

در صورتىکه روده در کىسه فتقىه گىر مانده باشد بنام فتق مختنق ىاد شده که در اىن صورت اعراض وعلاىم انسداد روده نزد مرىض بجود آمده که عبارت از دلبدى ، استفراغ و درد شدىد بوده و نزد مرىض باىد عملىات عاجل جراحى صورت بگىرد .

تداوى :

تداوى تمام انواع فتق ها عملىه جراحى بوده و در صورتىکه مرىض تحمل عملىات را نداشته باشد در اىن صورت باىد مرىض از سرفه کردن ، زور زدن ، بلند کردن اجسام سنگىن و عواملى که باعث افزاىش فشار داخل شکم مىگردد اجتناب نماىد .

رنځورىار دوکتور بخت الله ((نوىد))

ترىنر متخصص امراض جراحى عمومى شفاخانه مرکزى پولىس

ممکن است شما دوست داشته باشید