روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

انتشارات عازم در سال گذشته ۴۰۰ عنوان کتاب راچاپ ونشرکرده است

نمایشگاه کتاب ویابه عباره دیگر هفته کتاب وکتابخوانی طی محفلی درتالار کتابخانه پوهنتون کابل به تاریخ ۲۴ حمل رسماً افتتاح گردید. درمحفل افتتاحیه هفته کتاب حمیدالله ((فاروقی)) رییس پوهنتون کابل ومشاور رییس جمهور درامور تحصیلات  عالی،‌معیین امورنشراتی وروسای وزارت اطلاعات وفرهنگ،‌آقای سعیدی رییس امور فرهنگی شاروالی کابل، نماینده فرهنگی سفارت ترکیه درکابل وهمینطور پوهنځی های مختلف پوهنتون کابل، علاقمندان کتاب وکتابخوانی اشتراک ورزیده بودند. اشتراک کننده گان این محفل فرهنگی هرکدام درمورد اهمیت کتاب صحبت های همه جانبه کردند. درحاشیه این محفل خبرنگارروز نامه هېواد گفت وشنودى را با محترم داکتر اجمل ((عازم)) رییس انتشارات عازم انجام داده است که آن را باهم میخوانیم. درآغاز داکتراجمل عازم گفت: نمایشگاهی که امروز ماوشما درآن اشتراک داریم همه ساله ازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایر ناشران افغانستان برگزار می گردد که خیلی اهمیت زیاد دارد. تابه حالا این گونه نمایشگاه جایگاه خودرا درافغانستان دریافت نکرده است، ولی امید وار هستیم وجایگاه خودرا پیدا کند. وی درعین حال نمایشگاه ناشر رابه مخاطبین معرفی می کندو آن هارا در زیریک سقف،‌دریک محیط جمع میکند آن وقت مردم می فهمند که دریک سال چقدرکتاب های جدید نشرشده وماچه اندازه پیشرفت کرده ایم؟  درجه پیشرفت خودرا میتوانیم محاسبه کنیم. از طرف دیگر برای مردم دراین نمایشگاه یک تخفیف ویژه بوجود آمد که دردیگر جا ها این گونه تخفیف وجود ندارد واین کار ازنگاه اقتصادی اهمیت خودرا دارد واین کار منافع خیلی زیاد دیگر هم دارد و  رشد فرهنگی کشور رانشان میدهد.

سوال: درعرصه کتاب چقدر پیشرفت صورت گرفته است؟

جواب:‌زمانیکه کار صورت بگیرد پیشرفت بوجود می آید وبه هر اندازه که کارصورت می گیرد به همان اندازه چالش نمایان می گردد. باید چالش ها ومشکلات نمایان گردد که راه حل برای آنها پیداشود. اما باید گفت: که ازنظر کیفی وکمیتی کارهای خیلی خوب صورت گرفته است، ولی ما همه ساله به یک چالش جدیدمواجه میباشیم. یکی ازمشکلاتی که در سالهای گذشته مطرح شد ویا ما حرف بالای آن داشتیم مشکل تقلب کتاب و کاپی کتاب بود که نویسنده وناشررا خیلی متضرر می ساخت. ولی امسال نیزتا هنوز مشکلات سال گذشته پابر جاست و ناشران  خیلی زیاد است. کسانیکه به نشروپخش کتب روی آورده اند حرفه یی نیستند. تقاضای ما ازوزارت اطلاعات وفرهنگ این است که جایگاه ناشر باید مشخص شود، تامامطابق نیازجامعه کتاب تولید کنیم وتولید کتاب بی رویه نباشد.

بالاخره منافع مردم کشورو ناشردرآن دخیل است. این یک سرمایه ملی است واگربه آن توجه نشود درحقیقت مابه سرمایه ملی توجه نه کرده ایم.

سوال: انتشارات عازم ازچندسال به اینسو فعالیت طبع ونشرراانجام میدهد؟

جواب: مدت ۲۶ سال میشود که ما مصروف کار طباعتى هستیم و اکنون کار هاى ماباستندرهای اروپابرابراست ونشرکتاب  را به ستندرد اروپا ساخته ایم ونسبت به کشور ایران خیلی خوب شده ایم. ولی امروز ناشری پیدامیشود که به هرنحوی خلاف قانون کار مارا متضرر بسازد ومیخواهد که مارا به جایگاه ۲۶ سال قبل ببرد. مادرمدت ۱۵ سال به این اندازه پیشرفت کرده ایم. پس باید وزارت اطلاعات وفرهنگ جلو چنین کارها رابگیرد.

سوال: انتشارات عازم طی یک سال چند عنوان کتاب را چاپ و نشر کرده است؟

جواب :‌درسال ۱۳۹۷ انتشارات عازم حدود ۴۰۰ عنوان کتاب جدید رانشر کرده وآنرابه نمایشگاه آسیایی مانند سال های قبل عرضه نموده و افتخارات خوبی رانصیب گردید وهمینطور در نمایشگاه اروپا،‌وهم نمایشگاه امریکا وفرانکفورت که بزرگترین نمایشگاه هاى جهان است وازمدت ۵ سال بدینسو درآن اشتراک داریم ومدت دوسال میشود که درنمایشگاه امریکا نیز شرکت داریم وبالاخره این دستآورد فرهنگی خوبتر وبزرگ شده میرود تا ما با در نظرداشت نیازمندی روز کارکنیم وامید وارهستیم تا نشر الکترونیک رادرافغانستان راه اندازی کنیم وزمانی به  این هدف میرسیم که دست آورد های گذشته حفظ شود.           نېک محمد آزاد

ممکن است شما دوست داشته باشید