روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

انتخابات و افزایش اعتماد مردم بر نیروهاى امنیتى کشور

پیش از ششم میزان ۱۳۹۸ خورشیدى درمیان سیاست مداران ، جامعه مدنى، رسانه ها ومردم عام تامین امنیت انتخابات ریاست جمهورى به عنوان یک چالش جدى و عمده فرا راه این پروسه مطرح بود و توانایى هاى نیرو  هاى امنیتى و دفاعى کشور مبنى برتامین امنیت مراکز راى دهى وراى دهنده ګان را غیر واقع بینانه و عوام فریبانه تلقى مى کردند. ولى مردم افغانستان به تواناىى ها ومهارت هاى مسلکى بهترین فرزندان خویش که مصروف دفاع از استقلال و تمامیت ارضى کشور اند، باورمند بوده اندوهمواره از آنان حمایت وپشتیبانى کرده و بار بار درکنار نیروهاى امنیتى و دفاعى کشور خویش ایستاده ومشت کوبنده بردهان دشمنان سوګند خورده افغانستان  وارد کرده اند باورمندى مردم افغانستان به نیروهاى امنیتى و دفاعى کشور سبب ګردید تابیشتر با انګیزه و همت بلند سد راه فعالیت هاى طالبان داعشیان و سازمان هاى استخباراتى کشور هاى منطقه مانند روسیه ، ایران، پاکستان وغیره قرار ګیرند وزمینه اشتراک هموطنان شانرا درپروسه ملى وسرنوشت ساز انتخابات مساعد سازند. تامین امنیت انتخابات ریاست جمهورى درکشور ظاهرا بار سنګین بر دوش نیروهاى امنیتى و دفاعى کشور پنداشته مى شد، وظیفه یى که با ګذشت هر روز سنګین و سنګین ترمى ګردید. زیرا آنان درجریان کار زار هاى انتخاباتى نامزدان وبرګزارى انتخابات افزون بر تروریستان داخلى با تروریستان خارجى نیز مواجه بودند، ګزار شهاى متعدد مبنى بر اخلال پروسه انتخابات افغانستان وجود داشت که از بسیج تروریستان ، طالبان و استخبارات منطقه حکایت مى نمودکه بعضى ازاین  باندها و شبکه ها ګرفتار شدند. خوشبختانه نیروهاى امنیتى ودفاعى کشور علیر غم کمبودى هاى لوژستیکى و تجهیزات محاربوى از این آزمون بزرګ موفق بدرشدند ودر روز انتخابات امنیت عام وتام ګرفتند. بدون شک درچنین شرایط تامین امنیت انتخابات که با عالمى از تهدیدها وچالش ها مواجه بود  یک امرساده و تصادفى نبود ه است، بلکه رنج هاى زیادى  را درپى داشته که این امر  ناشى از تلاش هاى خستګى ناپذیر ، جان فشانى ها وجان بازى هاى شبانه روزى نیروهاى امنیتى و دفاعى کشوربوده و درزمان پیکار هاى انتخاباتى نامزدان ودر روز برګزارى انتخابات دست آورد هاى قابل ملاحظه یى تلقى مى ګرددکه پس از سالها انتظار سبب شده است تا بار دیګر نیروهاى امنیتى و دفاعى افغانستان اعتماد ملت را به خود جلب کند  وشک وتردید ها را از میان بردارند، دست آورد هاى چشمګیر وتحسین برانګیز نظامیان افغان تمام مردم را بر این امر متقاعد ساخت که باز هم افغانستان صاحب نیروهاى امنیتى و دفاعى توانا، مسلکى و مقتدر شده است. آنها قادر اند که به خوبى از ارزشهاى دینى و میهنى شان دفاع نمایند وبه هیچ کدام از دشمنان مداخله ګر اجازه نخواهند داد تا ارزشهاى ملى را به چالش بکشد و آرامش شهروندان کشور را به مخاطره اندازد. آنچه مهم وقابل یاد دهانى است این است که  مردم از پیر مردان ګرفته تا جوانان ، زنان ونیروهاى امنیتى ودفاعى کشور مسوولیت هاى سنګینى را باتمام وجود متقبل ګردیده واز یک آزمون تاریخى موفق وپیروز بدر آمدند. اما آنچه حالا ازکمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتى انتظار میرود این است که  باید با ژرف اندیشى و دقت کامل از آراى مردم پاسدار ى نموده ، امانت رابه صاحبان اصلى اش برسانند و مشروعیت انتخابات و اعتماد جامعه جهانى را حفظ کنند.

میرمسجدى عزیزى

ممکن است شما دوست داشته باشید