روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افغان حکومت د ښوونې د ودې او مډرنیزه کېدو لپاره پراخ پلانونه عملی کوی

د ۱۳۹۸ تعلىمی کال د پىل په مراسمو کې د افغانستان د اسلامی جمهورىت د جمهورریىس محمد اشرف غنی د وىنا بشپړ متن

۰۵ – وری – ۱۳۹۸

بسم الله الرحمن الرحىم

هم‌‌مسلکان عزىز، معلمىن گرامى کشور، خانوادۀ معارف، شاگردان بسىار عزىز، اعضاى محترم کابىنه، مهمانان بسىار گرامى ما، نماىندۀ بانک داکتر صاحب چودرى، سفىر صاحب  جاپان، تمام مهمانان خارجى ما، جناب لوى‌څارنوال صاحب، جناب ارغندى‌وال صاحب، جناب محمدخان، جناب مسلمىار صاحب، بانوى اول کشور، اولتر از همه تحفه‌ى پىشواى بشرىت را خدمت تان تقدىم مى کنم.

السلام علىکم ورحمت الله وبرکاته

بهترىن لحظات من به حىث رئىس جمهور وقتى است که اطفال مکتب در ارگ مى آىند ىا وقتى که من به ولاىت ها مى روم، در مىدان هواىى از طرف اىن اولادهاى زىباى ما پذىراىى مى شوم، چرا؟ چون اىن‌ها همه‌ى ما را که امروز مسئول امور هستىم متوجه ىک سوال بنىادى مى سازند، ۱۰سال بعد از امروز، ۲۰ سال بعد از امروز،۳۰ سال بعد از امروز، اىن رهبران آىنده افغانستان با کدام ظرفىت، با کدام تعهد ملى و با کدام دىدگاه اىن کشور عظىم را اداره خواهندکرد؟

درچهره‌ى اىن‌ها من امىد را مى بىنم، در کردارشان اعتماد به نفس را مى بىنم و مخصوصا اعتماد به نفس دختران ما موجب افتخار عظىم اىن ملت است. به استادان گرامى الازهر هم خوش آمدىد مى گوىم که همکار ما هستند.

نو له دې نظره نن ورځ ماته خاص د افتخار ځاى دى چې نوى تعلىمی کال ټولو وطنوالو، د معارف  منسوبىنو، شاګردانو ، د زده کوونکو مېندو او پلرونو او په تېره بىا هغو کابو ىو مېلىون ماشومانو ته ورکوم چې په اول ځل مکتب ته ځی او د خپل ژوند ىوه بختوره مرحله پىلوی.

جناب وزىر صاحب معارف، تمام همکاران عزىز، امىد است که روز اول ىک رىشه‌ عظىم را در میان اىن شاگردان عزىز ىک مىلىون ما اىجاد کند که مکتب را وسىله‌ افتخار، مثلى که اىن ترانه مى گوىد، وحدت ملى افغانستان بدانند، نه اىنکه دوباره به خانه بروند و بگوىند که خداناکرده من مکتب نمى روم.

غواړم خپلې خبرې د معارف په برخه کې په تر سره شوىو عمده کارونو ىا هغه څه چې د تر سره کېدو په حال کې دی ، پىل کړم.

هموطنان گرامى!

من سال گذشته در مورد اعمار ساختمان براى ۶۰۰۰ مکتب ىادآورى کرده بودم. در اىن برنامه‌ بزرگ که از نگاه حجم در تارىخ معارف افغانستان بى نظىر است، ىک اندازه چالش‌هاى هماهنگى به وجود آمد، اما الحمدالله مشکلات تا حد زىادى حل شده و اکنون به  شما هموطنان عزىزم گفته مى توانم که کار اعمار ۱۲۰۰ مکتب ادامه دارد. از وزىر صاحب محترم انکشاف دهات از صمىم قلب براى اعمار ۱۷۰۰ مکتب که شروع شده ىا درهمىن هفته شروع مى‌شود و از جناب وزىر صاحب معارف و دىگر همکاران ابراز امتنان مى کنم، به همه والدىن مبارک باشد.

در مجموع در سال جارى پول براى اعمار ۲۷۰۰ مکتب تهىه و اختصاص داده شده است. از داکتر چودرى و همکارهاى شان در  بانک جهانى، سفارت محترم جاپان و دىگر همکاران ما، ابراز امتنان مى کنم.

به اىن ترتىب در جرىان سال جارى ۲۷۰۰ تعمىر مکاتب تکمىل خواهد شد و براى مکاتب باقى‌مانده در سال جارى، منابع را فراهم خواهىم کرد. واضح است که فراهم‌نمودن بودجه و امکانات براى اعمار ۶۰۰۰ مکتب کار آسانى نىست، اما جاى شکر است که براى رسىدن به اىن هدف در سال۱۳۹۷ گام‌هاى اساسى برداشتىم و اکنون مرحله‌ى تحقق کامل آن فرارسىده است.

براى اىنکه مشکلات هماهنگى وجود نداشته باشد، بعد از اىن صلاحىت تعىىن مکاتب در مشوره با ولاىات وزارت محترم انکشاف دهات تفوىض مى شود و از تمام ولاىات هداىت واضح من اىن است که به تعىىن زمىن اولوىت بدهند. مشکلات زمىن اگر اىجاد مى شود، آىنده‌ اولاد ما را در خطر مى اندازد، ضرور است براى ارگان‌هاى محل هداىت واضح من است و همچنىن ادارۀ امور که ترتىب نماىند.

در بخش معارف ىک خبر خوش دىگر اىن‌است  که براى استخدام هزاران معلمىن جدىد زمىنه فراهم شده است، جناب نادرى صاحب، ۱۱۰۰۰ افراد جدىد توسط امتحان کمىسىون اصلاحات ادارى کامىاب شده اند، در اىن هفته تعىىن شان به حىث معلمىن شروع مى شود و به زودترىن فرصت تکمىل مى شود. به تمام اىن استادان من تبرىکى مى‌دهم و به خانوادۀ معارف.

ىک خبر خوش دىگر در خصوص ارتقاى ظرفىت معارف دارم. در نتىجۀ همکارى مشترک مىان وزارت‌هاى تحصىلات عالى و معارف، در مدت پنج سال تمامى معلمىن، داراى تحصىلات عالى خواهند شد. در اىن‌مدت تقرىبا ۱۰۰هزار معلم چهارده‌‌پاس در جرىان  خدمت، مدرک لىسانس مى‌گىرند، در حدود ۵۷ هزار معلم دوازده‌‌پاس در جرىان خدمت، حد اقل تحصىلات شان را تا صنف چهاردهم خواهند رسانىد. مرحلۀ اول اىن برنامه پنج‌ساله آغاز شده است و امسال هزاران معلم از آن استفاده مى کنند.

وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى در همکارى با ادارۀ تنظىمات خدمات مخابراتى(اترا) براى تجهىز مکاتب که ىک نمونه اش را در اىنجا مى بىنىد، با لابراتوارهاى کمپىوتر و اتصال آن به شبکه انترنت، پلان منظمى طرح نموده که در حال تطبىق مى‌باشد. اىن پلان در سه مرحله ترتىب گردىده که مرحلۀ اولى آن در سال ۱۳۹۷ عملى‌شده و مراحل دوم و سوم آن طى سال جارى تطبىق مى‌شود.

در مرحله اول به تعداد ۱۱۵ باب مکتب در ۹ ولاىت کشور به شبکه فاىبر نورى وصل گردىده است و از جمله ۳۱ مکتب با لابراتوارهاى کمپىوتر تجهىز و بندوىت انترنت براى‌شان تهىه شده است.

در دو مرحله دىگر که قرار است امسال اجرا شود، به تعداد ۱۲۹۰ باب مکتب به شبکۀ فاىبر نورى وصل مى‌گردد که در نتىجه، زمىنه براى اىجاد لابراتوارهاى کمپىوتر نىز مساعد خواهد شد. ىک‌هزار لابراتوار کمپىوترى از کمک کشور دوست ما هندوستان تهىه مى‌شود و براى مکاتب فراهم مى شود، اما هداىت من براى وزارت مخابرات و اترا اىن است که به زودترىن فرصت تمام مکاتب افغانستان به شبکۀ انترنت از راه شبکۀ فاىبر نورى و ىا از راه اقمار وصل شوند. معارف ما دو قرن پىش بوده نمى‌توانند، اتصالات حتمى وضرورى است و اىن درسال ۱۳۹۸ اولىت کارى تان باىد بوده باشد.

در بخش معارف پىشرفت مهم  دىگر اىن‌است که در سال جارى، کتاب‌هاى درسى به گونۀ مکمل انشاءالله به دسترس متعلمىن مکاتب قرارداده مى‌شود.  ۲,۱۲ مىلىون جلد کتاب مکاتب چاپ شده و۳۷ مىلىون کتاب دىگر درجرىان پروسه تدارکاتى قرار دارد که عنقرىب اىن پروسه تکمىل و چاپ آن آغاز خواهد شد. در سال جارى ما خواهىم‌توانست براى بار اول به شاگردان تمامى مکاتب کشور، کتاب‌هاى درسى شان را به گونۀ مکمل برسانىم، به هرىکى از شاگردان تبرىک مى‌گوىم.

اىن کتاب‌ها برخلاف گذشته در مطبعه‌هاى داخلى افغانستان با کىفىت خوب چاپ مى شوند. اىن اقدام به انکشاف صنعت چاپ کمک مى کند و تقوىت صنعت چاپ، به نوبه خود در انکشاف علم و معارف و معرفت تاثىر مستقىم دارد. از سکتور خصوصى افغانستان براى سرماىه‌گذارى دربخش چاپ و چاپ‌خانه‌هاى عصرى ابراز تشکر مى کنم و امىد است که وعده هاى خود را به صورت کامل همراه محصلىن عزىز ما به انجام برسانند.

د معارف په نصاب باندې ښه کار روان دى چې د کتابونو د کىفىت بهتری، د تدرىسی کتابونو د شمېر کموالى، قابلىت محوری او د ىووېشتمې پېړۍ له غوښتنو سره سمې زده کړې ىې عمده اهداف دی. په دې لړ کې ىوه مهمه خبره دا ده چې د معارف او جومات رابطه باىد لا ټینګه شی. معارف له تجوىده رانىولې د مدرسو تر نصابه پورې په ډېرو برخو کې د علماوو مرستې ته اړتىا لری. له نېکه مرغه د ارشاد، حج او اوقافو په وزارت کې د عرفانی موضوعاتو لپاره اوس ىو نوى معیىنىت لرو. اسلامی عرفان چې د اخلاقی مکارمو او انسانی فضاىلو ډېره لوىه خزانه ده او دغه خزانه په پېړىو پېړىو زموږ په ادب او فرهنګ کې خوندی شوې ده، زموږ د معارف د غنا لپاره ډېر څه لری.

فرهنگ هم‌پذىرى ما ار فرهنگ عرفانى ما ضرور است که تمام شاگردان ما به‌صورت اساسى، موضوعات عمده‌ى اخلاقى را تنها چارچوب سىاسى که براى اىن ملت مطرح است، ىعنى چارچوب دىن مبىن اسلام پىش ببرند. اىمان جزء وطن‌دوستى ما است و محبت به وطن ىک فرىضه‌ دىنى ما است، از اىن جهت ضرورت واضح دارىم که گذشته خود را درک کنىم درحالى که مولانا در انگلىسى اىنقدر خواننده دارد که زىادترىن شاعران انگلىسى زبان ندارند، خود ما هنوز مولانا را نمى شناسىم. نامش را مى شناسىم، افکارش را درک نمى کنىم و ضرورت واضح است که ما افکار اساسى شخصىت شخصىت هاى بزرگ علمى و فرهنگى خود را بشناسىم.

د عرفانی معیىنىت او د معارف وزارت تر منځ همکاری به زموږ د معارف کتابونه لا غنی او د معارف او جومات رابطه به لا مضبوطه کړی.

دلته غواړم ىوې بلې خبرې ته هم اشاره وکړم او هغه په مکتبونو کې د خشونت موضوع ده. معیىن صىب ارشد امنىتی سادات صىب له تاسې نه مننه کوم او د ټولو امنىتی او دفاعی قواوو  دوامدراه قربانی موږ ستاىو او پرې وىاړ کوو اما ىوه بله موضوع موږ ته مهمه ده چې اوس زموږ د ملی امنىت ىوه اساسی موضوع ده، دا خبره باىد په وضاحت سره وکړم چې په ښوونځىو کې نه له زده کوونکو او نه له استادانو سره خشونت د تحمل وړ دى. والدىن باىد په مکتبونو کې د خپل اولاد د پوره مصئونىت احساس ولری. موږ سږ کال د دې وضعىت د بدلانه لپاره عملی اقدامات په نظر کې لرو. د شاګرد ځورول ىا د ناحقه نومرو د اخىستلو لپاره د استاد او مدىر تهدىدول باىد، زموږ په مکتبونو کې ختم شی. هر څوک چې استادان ىا محترم مدىران ىا د معارف د کورنۍ غړی تهدىوی ما شخصا تهدىدوی او دا ماته د منلو وړ نه ده.

حضار گرامى!

اعمار مکاتب، آماده سازى کتاب‌ها، افزاىش تعداد معلمىن و فراهم‌نمودن زمىنۀ تحصىل براى آنان، به‌خاطر اىن‌است که کىفىت معارف ارتقا ىابد و هدف از کىفىت خوب اىن مى‌باشد که مکاتب ما در قرن ۲۱ جهت رفع نىازمندى‌هاى جامعه، قوه‌ى بشرى لازم را آموزش بدهند. کىفىت تنها به وساىل نمى‌شود، بلکه ارادۀ جمعى مى‌خواهد. جاى خوشبختى‌است که شمارى از مکاتب با کىفىت تعلىمى بسىار خوب دارىم و همچنىن جامعۀ مدنى افغانستان قدم هاى بزرگى در اىن بخش برداشته است، اما در اکثرموارد، وضعىت مطلوب نىست، مخصوصاً در بخش همکارى جامعه مدنى با وزارت معارف باىد سرعت کار بىشتر شود. از نقاط مختلفى که سرش تمرکز کرده بودىم، جناب وزىر صاحب در اىنجا پىشرفت هنوزهم بطى است و امىد است که فرهنگ هم‌پذىرى و همکارى جامعۀ مدنى را نقش اش در تعلىم و تربىه و همچنان سکتور خصوصى را لازم و ملزوم  سکتور دولتى است و در اىنجا باىد ىک وفاق کامل به وجود بىاىد، مثلى که در بخش همکارى بىن مکاتب و مدارس باىد صورت بگىرد.

سوال اىن‌جاست که به‌خاطر بهترشدن کىفىت مکاتب از کدام طرىقه‌ها استفاده شود؟ مکاتب موفق چه ابتکاراتى کرده اند؟ همچنان براى بهترشدن کىفىت آموزش، از خانواده‌ها گرفته تا رسانه‌ها و بخش‌هاى مختلف اجتماع چه کارهاى را مى‌توانند انجام دهند؟

ما باىد به اىن پرسش‌ها پاسخ پىدا کنىم که کودک امروز، بعد از ۱۸ سال داراى چه مهارت‌هاى خواهد بود؟ اىن کودک چگونه باىد آموزش ببىند که در قرن ۲۱ و در زمان تکنالوژى پىچىده براى خود و جامعه اش مفىد واقع شود و صاحب تخصص واقعى گردد؟

در اىنجا من اعلان مى‌کنم که ۱۰ جاىزه براى بهترىن مکاتب سکتور خصوصى باشد، سکتور دولتى باشد، بهترىن معلمىن و بهترىن کتب اعلان مى‌شود و رقابتى مى‌شود که تا درسال صدم استقلال افغانستان ما بتوانىم واقعاً دهۀ معارف را که شما پىشنهاد کردىد، تجلىل کنىم.

افغانستان  په زرګونو کلونو کې د تمدنونو په څلورلاره کې واقع وو. دغه خاوره د مدنىتونو د ودې زانګو او د فکرونو د تبادلې ساحه وه. موږ باىد زده کوونکو ته خپل تارىخی هوىت وروپېژنو او دا ورته وواىو چې اىا دفاعی هوىت غواړئ که ارتباطی هوىت؟ اوس که د خپل تېر تارىخ برعکس، ځانونه منزوی کړو او له شاوخوا نړۍ سره ارتباطات قطع کړو، نو په خپل لاس به مو د خپلې ودې او سوکالۍ مخه نىولې وی. دا ملک په خپل زرىن تارىخ کې د ارتباطاتو ملک وو او دې ملت د خپل هېواد له جغرافىاىی موقعىته ډېره ښه استفاده کوله. لکه څنګه چې تارىخ او خپل جغرافىاىی موقعىت راته واىی، زموږ آىنده زموږ له ګاونډىو سره ده او له همدې کبله دا ډېره ضرور ده چې په علمی مرکزونو کې خپل ګاونډی، خپله سىمه او خپل نړىوال همکاران وپېژنو او له نورو سره په خپلو توپىرونو او اشتراکاتو پوه شو.

آىا جاى تأسف نىست که در سالى ۱۰ کتاب سر همساىه هاى ما نشر کنىم، آىنده‌ ما با جهان بسته است ما باىد هر همساىه‌ خود را از آن‌ها بهتر درک کنىم، منافع مشترک را محور قرار بدهىم و همچنىن همراه دنىا سىاستى را در پىش بگىرىم که موجب همکارى و اتفاق شود. در قلب آسىا قراردارىم، اىن موقعىتى را که خداوند جل‌شأنه به‌ ما داده باىد به بهترىن فرصت براى مردم خود بدل کنىم. تعداد معادن ما، ثروت نهفتۀ معادن ما، از سه هزار مىلىارد دالر تجاوز مى کند، اما اگر اتفاق نداشته باشىم، تمرکز نداشته باشىم و سرماىۀ بشرى نداشته باشىم، هنوزهم گرسنه خواهىم ماند. بهترىن آب هاى منطقه را دارىم، زىادترىن واردات غذا را دارىم، اىن ضرورت به ىک طرح واضح اتکاء به خود و پىشرفت اقتصادى دارد، از اىن جهت ضرور است که معارف ما نقطۀ مرکزى تفکر شود و هم‌چنان تعلىمات عالى ما.

در اىن بخش ىک خبر خوش دارم که نظر به کوشش بالاکرزى صاحب، وزىر تحصىلات عالى و داکتر صاحب قىومى، ىکى از پوهنتون هاى دنىا، پوهنتون آى آى تى مدراس موافقه کرده که تمام نصاب انجنىرى خود را درخدمت تمام پوهنتون هاى افغانستان قرار خواهدداد و فارغ التحصىل هاى افغان خواهند توانست که رأسا شهادتنامه هاى شان از پوهنتون مدراس قبول شود. اىن ىک قدم بزرگ است و انشاءالله تعالى روزبه‌روز در اىن بىشتر خواهىم رفت و در اىنجا چون جناب سفىر صاحب جاپان حضور دارد، باىد اولوىت‌بندى شود، وقتى من وزىر مالىه بودم، وزىر محترم خارجۀ جاپان به افغانستان تشرىف آورد، بعد از جنگ دوم جهانى هفت ساله بوده در هفت سال آىنده بعد از آن، هرسال دو پىرهن، ىک ىا دو جوره بود داشت، مکتب آباد نبود اما کىفىت نهاىت بلند بود. مسئله۶۰۰۰ مکتب، مسئله‌ى مشکل دوامدار را که زىر باران هستىم و زىر آفتاب هستىم حل مى کند، اما کىفىت به دست شما است وزىر صاحب، به دست همکارهاى ما است، کىفىت مورد توجه اساسى تاحال قرار نگرفته، قسمى که شما گفتىد، ضرورت بسىار واضح است که تمرکز ما سر کىفىت باشد.

امروز هنوزهم بدبختانه چىزى را که معارف ما تولىد مى کند موجب بىکارى مى شودو اىن سر اىن نسل عظىم ما ىک ظلم عظىم است. معارف ما تکرار قرن ۱۹و۲۰ اروپا و امرىکا بوده نمى‌تواند، باىد ىک طرح ابتکارى براى شراىط قرن ۲۱ در افغانستان که هم با فرهنگ ما و هم به ضرورىات و آىنده ما کار دارد، باىد اىجاد شود. بهترىن مغزهاى اىن جامعه را لطفا انسجام دهىد، هرنوعه کمک و پشتىبانى را که از حکومت مى خواهىد من در خدمت تان هستم و تمام دولت در خدمت تان است.

ثبات، گمشدۀ بزرگ ماست و ما براى پىدا نمودن اىن گمشده نىز به معارف با کىفىت نىاز دارىم تا در نتىجه‌ى آن قوۀ بشرى با ظرفىت داشته باشىم. من که در چهاردهم سنبلۀ ۱۳۵۸ براى گرفتن دکتراىم از افغانستان بىرون شدم تا آن هنگام کلمۀ ثبات درجامعۀ ما راىج نبود، اما در سال ۱۳۶۶ در ىکگفتمان رادىوى در بى بى سى ناگهان متوجه شدم که اىن کلمه در بحث هاى سىاسى افغانستان، ىک واژه‌ى اصلى و کلىدى بدل شده است. براى رسىدن به ثبات، چنانچه به تحکىم وحدت ملى و حاکمىت قانون نىاز است، همانگونه به قواى بشرى کافى ضرورت است. اىن سرماىه زمانى به دست مى آىد که معارف ما از کىفىت لازم برخوردار باشد.

له دې فرصته په استفادې سره  غواړم د روان هجری شمسی کال ىو خصوصىت ته اشاره وکړم. سږ کال د افغانستان د استقلال سلمه لىزه ده. دا ىو حقىقىت دى چې ىو ملت د خپل استقلال د واقعی تکمىل لپاره دې ته اړتىا لری چې په خپلو پښو ودرېږی او د نورو له احتىاجه راووځی. دې مقصد ته د رسېدو لپاره تر هر څه اول فکر پکار دى. لکه څنګه چې مو ووىل افغانستان ته الله تعالى ډېر نعمتونه او ثروتونه ورکړی دی. له دغو ثروتونو او منابعو څخه د استفادې لپاره فکر او ابتکار ته اړتىا ده.

د افغانستان د لېسو او پوهنتونونو له ټولو زده کوونکو او محصلانو غواړم چې د هېواد د استقلال د سلم کال په وىاړ د خپلو کلىو، بانډو، ولسوالىو، ولاىتونو او ىا ټول هېواد د انکشاف او بهترۍ ىا معرفی  لپاره داسې لىکنې وکړی چې له کتابونو د را اخىستل شوىو خبرو تکرار نه، بلکې د دوى د خپلې تجربې او مشاهدې په اساس نوی څه پکې وی. سلو بهترىنو لىکنو ته به جاىزه ورکړل شی او خپرې به شی. همدارنګه بهترىنو ترانو ته به هم جاىزې ورکړل شی. د معارف وزارت او له عالی تحصىلاتو وزارت څخه مې غوښتنه ده چې له زده کوونکو او محصلانو سره په دې برخه کې جزئىات شرىک کړی.

در قسمت زندگى معلمىن محترم دو نکتۀ اصلى، در سه ماه آىنده با ىک طرح واضح براى حل مشکل مسکن قابل استطاعت تمام حکومت سر آن مصروف است، ضرب‌الاجل من مخصوصاً براى وزارت  امورشهرسازى و اراضى، مشکل زمىن تا حد زىادى حل شده، مشکل تهىۀ شهرک ها به صورت اساسى در سه ماه، ما باىد براى معلمىن محترم ىک جواب واضح وقابل اعتبار بدهىم و مسئله معاشات زىر بررسى گرفته مى شود. نکتۀ کلىدى ما ازدىاد عواىد است، از هر معلم خواهش من اىن است که در مبارزه با فساد پىش‌قدم شود، بدبختانه دولت افغانستان با وجودى‌که۹۰٪عواىد خود را در ظرف چهارسال گذشته زىاد کرد، هنوزهم تنها ۳۵٪عواىدى را که باىد جمع کند، جمع‌آورى نمى کند. معاشات ما از کمک بىن المللى زىاد شده نمىتواند، زندگى ما به ىکدىگر ارتباط واضح دارد، چرخش چرخ اقتصادى ما باىد سرىع‌تر شود و فساد ادارى مخصوصاً دزدى از عواىد، دزدى از معلمىن است، دزدى از متعلمىن است. باىد ىک حشر سراسرى ملى را براى مبارزه بر ضد اىن پدىدۀ شوم اعلان کنىم و در اىن چاچوب ما با ىک طرح واضح مى آىىم که معلمىن محترم ما انشاءالله تعالى با اعتماد کامل کار خود را پىش ببرند.

در اخىر ىکبار دىگر، فرارسىدن سال نو را براى همه تبرىک مى‌گوىم و از معلمىن و متعلمىن عزىز خواهش دارم تا شاگردانى را که تازه به مکاتب پا گذاشته اند، مورد توجه خاص قرار دهند و نوازش دهند. به وزارت صحت عامه هداىت من اىن است که تمام متعلمىن جدىد را که مى آىند، کلىنک هاى سىار را براى شان اىجاد کنند تا اىن ها زود بررسى شوند و با صحت کامل به اىن جامعه کار کنند.

 

زنده باد افغانستان

ىه سه شن افغانستان

تل دې وی افغانستان

ژوندۍ دې وی د معارف رڼا

ممکن است شما دوست داشته باشید