روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افغانستان یک کشور زراعتی بوده که دارای آب،‌هوا وخاک مناسب برای زراعت است

 

وزارت زراعت،آبیاری ومالداری با همکاری شرکت تجارتی پروسس میوه جات(کندا فروت)به منظورمرفوع نمودن یک نیاز بزرگ تجارتی وبه هدف خود کفایی اقتصادی به سطح کشور یک فومگیشن ومرکز کنترل آفات قرنطینی را در ولایت کابل ایجاد میکنند.

از همین سبب محفل افتتاحیه را روزسه شنبه ۱۲ میزان در پارک های صنعتی کابل، مرکز فومگیشن وکنترل آفات قرنطینی کابل وکمپنی پروسس کندا فروت برگزار کردند.

دراین محفل شخصیت های شامل: مولوی عطاء الله عمر سرپرست وزارت زراعت،‌مولوی صدراعظم معین زراعت ومالداری وزارت زراعت، مولوی فضل الباری فضلی معین مالی و اداریی وزارت زراعت،‌خانجان الکوزی رئیس شرکت الکوزی وسایر مسوولان امارت اسلامی مسئولین رسانه های افغانستان شرکت داشتند.

درهمین زمینه خبرنگار روزنامه هیواد گزارش را تهیه کرده است که تقدیم میگردد.

 نجیب الله مومند رئیس شرکت کندافروت گفت:  پروسس میوه جات کندا از جمله کمپنی های معتبر درعرصه پروسس وبسته بندی میوه جات وسبزیجات بوده وهمچنین مجموعه پروژه های بزرگ اقتصادی- زراعتی درافغانستان است که فعالیت های گسترده ومفید را دربخش ارزش زنجیره ای محصولات زراعتی درکشور انجام میدهد.

وی افزود: این کمپنی از مدت ده سال بدینسو وهزاران تن میوه رابعد از پروسس وبسته بندی به کشورهای منطقه وجهان صادر نموده وطعم واقعی میوه جات افغانستان رابه آنان معرفی نموده است. این کمپنی بربنیاد سالهای تجارب، کاروفعالیت موفق گردید به همکاری وزارت زراعت، آبیاری ومالداری کشور مراکز فومگیشن وکنترل آفات قرنطینی را در ولایت کندهار، کابل،‌ایجاد نموده، درنظر دارد دامنه این خدمات را به ولایت هرات، بلخ، ننگرهار نیزگسترش دهد، تابتواند در کنار ایجاد سهولت ها برای تاجران محترم وایجاد زمینه کاری برای تعدادی از هموطنان عزیز، محصولات کشور را با معیار های جهانی برابر وصادر نماید.

آقای مومند اضافه کرد: شرکت کندا فروت بسوی توسعه و تکامل کشور افتخار دارد  که از سالها بدینسو با فراهم نمودن زمینه های کاری( اشتغال زایی) خدمات بی پیشینه در عرصه اقتصاد- زراعت کشور مصدر خدمات بارز وارزنده گردیده، تا سهیم خودرا در آبادانی، توسعه وانشکاف اقتصادی کشور منحیث یکی ازعلم برداران پیشرفت وانکشاف ادانماید. این نهاد در موارد ذیل فعالیت ها وخدمات مفید وارزشمندی را انجام داده است: دربخش توسعه و مروج سازی ارزش زنجیرای محصولات زراعتی، بسته بندی وصادرات محصولات زراعتی وهمچنان دربخش تهداب کمپلکس تولید وپروسس محصولات زراعتی لوی کندهار، جهت معیارسازی زراعت ومالداری درکشور و همینطور درقسمت ایجاد لابرتوارهای زراعتی، کندا وزیرزی جهت تضمین کیفیت محصولات زراعتی، آرایه ماشین آلات وادویه جات زراعتی مدرن به هدف حمایت وآموزش دهاقین واکنون هم ایجاد مراکز فومیگیشن وکنترول آفات قرنطینی درسراسر کشورتلاش نموده است.

وی علاوه نموده گفت: فومیگیشن وفواید آن چنین است: فومیگیشن به معنای حفاظت و کنترول محصولات از وجود حشرات مضره وآفات های قرنطینی بوده که باعث باایجاد آسیب ها وخطرات گوناگون به محصولات زراعتی میشود وهمچنان تصدیقنامه فومیگیشن اموال تجارتی مدرک معتبر ولازمی برای اموال تجارتی بوده که در اکثر کشورهای موجودیت آن یک امرلازمی بشمار میرود. دربسیار از کشور ها مراکز بزرگ ومعیار فومیگیشن اموال تجارتی موجود بوده وخوشبختانه شرکت کندافروت مراکز خدمات فومیگیشن را درسطح کشور فعال نموده ومحاسن آن بشرح ذیل است: فراهم سازی سهولت برای تاجران محترم وبلند بردن سطح صادرات کشور، حفظ ومدیریت صحی محصولات تجراتی، ازبین بردن انواع حشرات مضره وآفت های قرنطینی، کسب اعتبار ملی وبین المللی برای اموال ومحصولات تجارتی، تطبیق قوانین وجلوگیری از انتقال آفات قرنطینی از طریق محموله های تجارتی به کشور های بیرونی، برخورداری معیارها واستندرد های معتبر جهانی دربخش فومیگیشن درنظرداریم.

رئیس شکت کندا فروت بیان داشت:‌ دیدگاه ما دربخش فومیگیشن وکنترول آفات قرنطینی درمحموله های تجارتی، کندافروت میخواهیم درسطح منطقه راه حل های سازگار با محیط خویش داشته باشیم وتلاش می نماییم تا در کنار اعتبار بخشی، ارزش واهمیت اموال تجارتی تاجران ملی کشور را بامعیار واستندرد های جهانی برابر سازیم.

نجیب الله مومند تصریح کرد: دربخش تخصص مراکز فومیگیشن وکنترول آفات قرنطینی بامطالعه وازریابی اهداف تاجران ملی کشور وهمچنان درک طبیعت، ترتیب،‌نوعیت،‌وخصوصیات دیگر محمولات های تجاری تلاش می نماید تا خدمات معیاری فومیگیشن را در(۹) مرحله ذیل بشکل تخصصی به هموطنان وتاجران ملی کشور ارایه نماید: دربخش آماده سازی سایت فومیگیشن، آماده سازی اجناس برای فومیگیشن، آماده سازی ونصب تجهیزات، آمده سازی چمبرهای گازی، تطبیق گاز به انکلوژر(چمبر)، ارزیابی اولیه، ارزیابی نهای، تبدیل هوای چمبرهای یا استخراج گازازانکلوژر وترتیب وارایه اسناد فعالیت می نماید.

آقای مومند تأکید کرد:‌ خدمات مرکز فومیگیشن وکنترول آفاتت قرنطینی جهت ازبین بردن حشرات مصره و آفات قرنطینی محموله های تجارتی شما را بشکل معیاری تعقیم کاری می نمایند ودراین زمینه خدمات ذیل به مشتریان خویش ارایه میداریم: تعقیم کاری منظم محموله های تجارتی، کانتینرها، کارگوها و محصولات، تعقیم کار هنگرها، فابریکات، کارخانه جات، دفاتر واماکن  رهایشی، تعقیم کاری منازل، سوپرمارکیت ها، هوتل ها، رستورانت ها وشفاخانه ها، اجرای پروسه تعقیم کاری بصورت دقیق وسریع توسعه تیم متخصص ومسلکی، ارایه توصیه های لازم درمورد تعقیم کاری ومصئونیت محموله های تجارتی، صدور تصدیقنامه معتبر برای محموله وها ومحصولات تعقیم کارشده، تعقیم کار توسطMETHYLE BROMIDE(PHOSTAXIN ALP) وغیره… خدمات زیاد انجام میدهد.

 

‌خانجان الکوزی رئیس شرکت الکوزی گفت:تمام خدمات که انجام میشود مربوط سکتور های خصوصی است دولت به کارهای سکتورهای خصوصی دخالت وسرمایه گذاری نمیکند وفقط دولت بحیث یک کنترولربرسکتورهای خصوصی میباشد و باید حکومت در زمینه  برای سکتور های خصوصی سیستم، قوانین،پروپوزل ها بسازند وسکتور های خصوصی است که تمام محصولات کشوررا به سطح جهان معرفی میکنند وباید حکومت دراین زمینه حمایت ونظارت خویش را معطوف بدارد.

مولوی عطاء الله عمر سرپرست وزارت زراعت،آبیاری ومالداری گفت: امارت اسلامی افغانستان حمایت کامل ازتمام تاجران، سرمایگذاران درتمام بخش های خدماتی خصوصا دربخش محصولات داخلی کشورتوجه خاص میدارد وتمام سهولت ها را برای همه شان مساعد میسازیم.

وی اضافه کرد: برای ما از رهبری امارت اسلامی تأکید شده است که دربخش زراعت، آبیاری ومالداری تلاش های بیشتر نماییم تا ملت ما به خودکفایی برسد وکاملا همکار وحامی بخش زراعت وتجارت آن خواهیم بود.

آقای عمر تأکید کرد: ان شاء الله درآینده نه چندان دور ملت خویش را ازاین فقرودیگرآفات نباتی ودیگر مشکلات که مردم ما گرفتار هستند مرفوع خواهد شد وکاملا زمینه کاربرای مردم مساعد خواهد شدو کشورما بسوی آبادی وترقی خواهد رفت.

وزیر زراعت علاوه کرد:‌درطول چهل سال جنگ واشغالگری در مملکت ما جریان داشت، هیچ توجه دربخش زراعت کشور نشده است از همین علت است که مردم ما تاحال به این مشکلات بزرگ مواجه شده اند، الحمدالله با مستقرشدن امارت اسلامی درزمینه توجه خاص نموده وهمچنان دهقانان زحمت کش مادرکشور تلاش بیشترخواهد نمود ملت بزرگ ما را از فقر وتنگ دستی نجات خواهد داد.

محمد رفیع تیموری

ممکن است شما دوست داشته باشید