روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افغانستان عضویت دایمی درشورای جهانی کرکت را دو باره کسب کرد

افغانستان یک بار دیگر به عضویت دایمی شورای جهانی کرېکت درآمد. پس از روی کارآمدن امارت اسلامی در افغانستان، شورای جهانی کرېکت، عضویت دایمی افغانستان دراین شورا را به حالت تعلیق درآورد.بورد کرېکت افغانستان با پخش خبرنامه یی از کسب دو بارۀ عضویت دایمی اش در شورای جهانی کرېکت خبرداد.این بورد می گوید که سنگ اندازی شماری از مقامات پیشین افغان باعث تعلیق افغانستان درشورای جهانی کرېکت شده بود.یک صدو شش کشورعضویت شورای جهانی کرېکت را دارا است اما تنها دوازده کشورعضویت دایمی این شورا را دارا است که افغانستان یکی از آنهاست.موجودیت افغانستان درفهرستی درمیان قدرت های کرکت دنیا، از اهمیت به سزایی برخوردار است.در کنار این، کمیته یی که شورای جهانی کرکت برای بورد افغانستان تاسیس کرده در نشستی دیروز، میرویس اشرف رییس بورد کرکت افغانستان را به عنوان عضوپذیرفت و به این گونه افغانستان ازحالت تعلیق برآمد. باختر

ممکن است شما دوست داشته باشید