روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افزایش روند دادوستد کالا های تجاری ازطریق شیرخان بندر

روند داد وستد کالا های تجاری ازطریق شیرخان بندرافغانستان افزایش یافته است.درپی سرنگونی حکومت پیشین این روند کاهش چشمگیری یافته بود اما روز تا روز دارد روند صادرات و واردات افغانستان ازطریق بنادر بیشتر می شود.افغانستان درکنار میوه خشک وتازه، گیاه و صنایع دستی به جهان صادرمی کند و برعکس ازبازارهای جهانی ازطریق بنادر و نیز دهلیز های هوایی ، مواد غذایی، ساختمانی وسوخت وارد می کند.مولوی سحررییس تجارتی شیرخان بندربه آژانس باخترگفت که روند دادوستد تجاری افغانستان با جهان ازطریق شیرخان بندر، درمقایسه با ماه های میزان، عقرب وقوس سال پار، درسه ماه مشابه امسال ، شصت تا نود درصد افزایش یافته است.به اساس گزارش ها، روزانه سی تا چهل محموله تجاری ازطریق شیرخان بندر وارد وصادر می شود.رییس تجارتی شیرخان بندر، افزایش روند دادوستد کالا ها ازطریق این گذرگاه را درایجاد شفافیت، سهولت به تجار وتلاش پیهم می داند.

ممکن است شما دوست داشته باشید