روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

استما درجریان حاملگى

استما عبارت از ىک مرض التهابى مزمن طرق هواىى بوده که با حساسىت شجر شزنى قصبى درمقابل تنبهات متعدد مشخص مىگردد واز نظر کلىنىکى نزد مرىض حملات سرفه عسرت تنفس ووىزنگ به وجود مى آىد. استما ىک مرض حملوى است که دربىن حملات مرىض کاملاً صحتمند مى باشد. درجرىان حاملگى تقرىباً نزد ۱/۳ حصه خانم هاىی که استما دارند بهبود پىدا شده و ۱/۳ حصه آن بدتر مىشوند، واعراض استما نزد ۱/۳ حصه اىشان تغىیر نمى کند. مهم وبهتر است تا استما درجرىان حاملگى خوب کنترول شود زىرا کنترول ضعىف تاثىر ناگوار بالاى انکشاف جنىن دارد. خانم هاىی که استما خفىف ومتوسط دارند توقع حاملگى نزد  شان نتىجه عالى دارد. مگر خانم هایى که استما شدىد ىا خانم هاى که کنترول ضعىف استما دارند مترا فق با اختلاطات اند که شامل ولادت قبل از وقت، تولد طفل کم وزن، فشار بلند حاملگى (پرى اکلمپسىا) مرگ ومىر جنىن وافزاىش وقوعات abruption پلاسنتا مىباشد.

درىافت‌هاى کلىنىکى حمله شدىد استما

عسرت تنفس در حالت استراحت موجود بوده و مرىض نمى‌تواند که استراحت کند. مرىض به وضعىت  نشسته مى‌باشد و به صورت درست سخن گفته نمى‌تواند. سخنان مرىض به شکل لغت مى‌باشد. حالت شعورى معمولاً اضطرابى ىا هىجانى مى‌باشد. رىت تنفس اکثراً بىشتر از ۳۰/min و رىت قلب  بىشتر از ۱۲۰/min مى‌باشد. مرىض معمولاً عضلات اضافى را در تنفس  استفاده مى‌کند. و ىزنگ در هر دو مرحله شهىق و زفىر  قابل‌سمع است.

اهتمامات

۱- توصىه اوکسیجن نظر به ضرورت توسط ماسک.

۲- توصىه کورتىکوستروىد انشاقى.

۳- توصىه تىوفاىلىن خوراکى. توصىه theophylline براى سال ها درخانم هاى حامله استفاده شده مصئون وبدون تاثىرات teratogenic مىباشد.

۴- توصىه بىتا اگونست ها که داراى تاثىرات کوتاه مدت مانند سلبوتامول.

۵- درصورت ضرورت کورتىکوستروىد خوراکى prednisone نسبت به prednisolone ترجىح داده شده زىرا prednisone درجگر جنىن به شکل فعال تبدىل نمى شود وجنىن از تاثىرات سىستمىک کورتىکوستروىد محفوظ مىماند.

۶- درجرىان labor وولادت ادوىه استما ادامه داده شود خانم هایى که چهارهفته قبل ستروىد سىستمىک را اخذ نموده باشد ازستروىد سىستمىک نزدشان مىتوان استفاد کرد که از Hydrocortisone ورىدى به دوزمعمول ۱۰۰ ملى گرام  هر هشت ساعت درجرىان labor استفاده مىشود و الى ۲۴ ساعت بعد از ولادت ادامه داده شود.

Magnesium sulfate     به مقدار ۲ گرام ورىدى در مدت ۲۰ دقىقه  در استما شدىد باعث بهبود طرق هواىى مى‌گردد و از بستر شدن مرىض جلوگىرى مى‌کند. ۸- درحمله شدىد Dehydration مرىض باىد اصلاح  گردد که به مرىض ماىعات از طرىق ورىدى (۱,۵lit  گلوگوز ۵% و ۵۰۰ سى‌سى سلىن در ۲۴ ساعت اول مقدار مناسب است، همچنان ۶ لىتر ماىع ممکن ضرورت باشد) توصىه گردد. اما در مرىضان عدم‌کفاىه احتقانى قلب احتىاط گردد.

رنځورمل دوکتور حسىب الله وردګ ترىنرمتخصص داخله

ممکن است شما دوست داشته باشید