روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ابسې د بدن په هره برخه کې واقع کېدای شی

کله چې د وجود په کومه برخه کې میکروب اومنتن شوی مواد تجمع وکړی ابسېبلل کېږی.

ابسېد بدن په هره برخه کې واقع کېدای شی.په چرک کې مړه انساج، میکروبونه او سپین حجرات شتون لری. د دفاعی حجراتو په نتیجه کې د ابسېشاوخوا د یو کپسول پواسطه cover کېږی

یعنی د ابسېپر وړاندی عضویت یو محافظوی عمل تر سره کوی.په دې معنی، چې د بدن نورې برخې متاثرې نه کړی.د ابسېکپسول تشکل کوی.زیاتره ابسېګانې له ۲تر۵ ورځو پورې وخت په برکې نیسی چی متاثره شوی برخی د التهاب علایم غوره کوی.ابسېلرونکی ناروغان موضعی او سیستمیک اعراض او علایم پیدا کوی.

۱-Pyogenic Abscess دا د ابسې معمول شکل دی.عامل یې Staphylococcus انتانات دی.زیاتره په جلد او تحت الجلدی Soft tissues کی تاسس کوی او یا په داخلی احشاوو لکه ینه کې منځ ته راځی.انتانات مستقیماً د زخم او یا وینی له لاری انتشار مومی.

۲- Pyaemic Abscess pyaemia means pus in the blood))

دا ډول ابسې د pyogenic په ملتیا او یا هم په دورانی وینه کې د pus producing organism د موجودیت له کبله منځ ته راځی.عموماً د شکر په مریضانو کی.یا هم د کیموتراپی او یا راډیوتراپی اجرا شویو ناروغانو کې منځ ته راتلی شی.پوستکی،تحت الجلدی اود عضویت عمیقې برخې متاثره کوی.

۳- Cold or Chronic Abscessله هغې ابسې څخه عبارت ده چې د التهاب اعراض او علایم ونه لری.

Tubercular Abscess))

معمولاً د پوستکی او یا هم د احشاوو د ابسې دریناژ ځانګړی اصول لری.موږ دلته د څو معمولو طریقو یادونه کوو.

Free Incision :- دلته د ابسې دریناژ لپاره چې ټول چرک له کیویټی خارج شی شق په Most prominent part ترسره کېږی.ترڅو د ابسې شاو خوا سالمو انساجو ته ضربه تروما ونه رسېږی.او Most prominent part باید د Most dependent part برسیره موجود وی، ترڅو ابسې د ګراویټی په اساس ښه درسته تخلیه شی.جراحی ډاکټر یی په نظر کی ولری.کافی مناسب شق ابسې سمه تخلیه کوی.او له مزمنوالی څخه یی مخنیوی کېږی.

Counter- Incision :- که چېری MPP د ابسېپه تخلیه کې د MDP د پاسه نه وی په د صورت کې د ابسې مکمله تخلیه ناممکنه ده.(Complete drainage of pus is not possible )،  نو په دې اساس Counter- Incision په MDP باندې ضروری دی،  ترڅو د Gravity په نظر کې نیولو سره چرک په ډېره اسانه تخلیه شی، نو دلته لومړی شق په MPP اجرا کېږی او وروسته Artery forceps د MPP له لاری MDP په طرف ټیله کوو او یو بل شق اجرا کوو. زیاتره ( د Breast Abscess drainage په دی میتود) ترسره کېږی.

Hilton’s Method :- دا طریقه په هغو ابسې ګانو کې چې په ساحه کی پریمانه یعنې ډېر زیات مهم اساسی ساختمانونه موجود وی لکه اعصاب شراین د ابسېچارچاپېره وجود ولری له دې ډول میتود څخه کار اخیستل کېږی.په دی طریقه کې جلد او تحت الجلد شق کېږی.وروسته د یو Artery forceps په رهنمآ د Deep fascia له لارې د ابسې کیوټی ته ننوزی. د ( Abscess drainge Popliteal ,Neck ,Axillaپدی میتود ترسره کېږی.

Cruciate Incision :- دا شق د Ischiorectal Abscess لپاره په MPP ترسره کېږی، چې د Crossساحې کنجونه اخیستل کېږی. ورپسی د ګوتې پواسطه د ابسې داخلی جوف Septations له منځه وړل کېږی. تر څو کومه ساحه د دریناژ پاتې نشی.

Ultrasound – or CT guided closed drainade :

Management of Abscess : که چیرې د ابسې موجودیت یا تشخص په ښکاره ډول واضح وی. نو دلته صرف د انتی بیوتیکوپه استعمال تکیه ونشی.پدی ډول حالاتو کی د انتی بیوتیک دومداره کارولو په وجه Chronicity تآسس کوی.

چې دا حالت د سخت لمپ یا Antibioma په نوم یادېږی. د ابسېManagement لپاره له ۳D فورموله کار اخلو. Diagnose، & Incision Drainage،  Drugs

له هر څه د مخه ابسې باید وپیژندل شی او تشخیص شی چی ابسېده او کنه. او له دریناژ څخه مخکی یعنی د تداوی په منظور انتی بیوتیک هم ورنکړل شی.  البته وقایوی انتی بیوتیکو ورکول په هغه صورت کې چې ابسې تخلیه کوو ضروری دی.( لومړی ابسې تشخیص شی بیا په سمه طریقه تخلیه او وروسته مناسب انتی بیوتیک ورکړل شی. د یوې ابسې دریناژ لپاره لاندې اساسی ټکی باید په نظر کې ولرو: شق باید په MPP ترسره شی او د ځمکې د جاذبی قوه په نظر کې ولرو.

رنځورمل دوکتور محمدقادرشاه (( همت ))

عمومی جراحی شـف

 

ممکن است شما دوست داشته باشید