روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

آگهى دهى درمورد تساوى حقوق جندر از دیدگاه اسلام

درآغاز اىن ورکشاپ پشتون ( حمىرا دانش پور) مشاور اقتصاد توظىف دربخش آمرىت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ پىرامون تساوى جندر وبروز شخصىت صحبت نموده چنىن  گفت: پروسىجر کارى  وزارت اقتصاد طورى است که هرمشاور براى دوسال در هر وزارت بطور کمکى  دربخش آمرىت جندر اىفاى وظىفه مى نماىد. من درآمرىت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ دربخش ظرفىت سازى جندر ازماه جدى  سال  گذشته تابه حال اىفاى  وظىفه مى نماىم. وى  اظهار داشت: هدف ازتدوىر اىن ورکشاپ آگاهى  دهى دررابطه به تساوى حقوق جندر وبروز شخصىت است. جندر براى  مردم طور تساوى حقوق بىن  زن ومرد تفهىم شده درحالىکه درواقعىت همچو موضوعات نىست وعنوان کاملاً جداگانه دارد. وقتى که ازکلمه جندر  نام برده  مىشود ، جندر عبارت است نقش ، رفتار ومسوولىت هاى افراد جامعه ( زنان ومردان ، دختران وپسران) درجامعه ، که توسط اجتماع وفرهنگىان ساخته مىشود.خانم حمىرا دانشپوردررابطه بهچگونگى بروز شخصىت گفت: شخصىت وىژگى ها ىک شخص است که مىتواند درجامعه  تبارزکند. براى  ما بهتر  معلوم است که درساحات مختلف افغانستان مردمان خلاق ومردم محترم هم دارىم، مگر دربعضى ازنقاط کشور ما ىک تعداد  افراد خودشان برشخصىت خود ضربه وارد مى نماىند.که اىن ضربه زدن باعث سقوط مرز هاى  کشور ما مىشود وهمچنان باعث بى اعتمادى خارج از  کشور نىزمىشود، البته  جامعه  بىرونى  خارج ازمرزهاى  افغانستان رانىزمتاثر ساخته مىتواند فلهذا خواستىم ىک ورکشاپ آموزشى راتحت عنوان تساوى حقوق جندر ازدىدگاه اسلام وبروز شخصىت رابراى خانم ها وآقاىان وزارت اطلاعات وفرهنگ داىر نماىم، که اىن  ورکشاپ ما براى سه روز مىباشد .روز اول آن براى خانم هاى که درداخل وزارت اطلاعات وفرهنگ کار مى کند ، روزدوم آن براى بخش هاى مختلف ازمربوطات وزارت که ۵۰ خانم ها رادعوت نموده  بودىم وهمىن طور روز سوم اىن ورکشاپ  براى آقاىان نىر داىر مىگردد، تاازموضوعات تساوى حقوق  جندر وبروز شخصىت آگاهى حاصل نماىند، که اىن ظرفىت سازى انشاالله بتواند وطن عزىز مارا بطرف بهبود بکشاند، ما مىخواهىم که جامعه جهانى ما راحماىت نماىد کسانىکه دور  از شهرزندگى  مى کنند بادىد باز زندگى نماىند و عنعنات وفرهنگ قدىمى حاکم درکشور ما باعث اىن شده  است. که خانم ها ازارتقاى زندگى بدور بمانند وىااىنکه سهم فعال  درجامعه نداشته باشند. همىن است. که واحدجندر  تصمىم نقش هاى مساوىانه بىن مردان وزنان درجامعه که ىک ضرورت مبرم است ورکشاپ مذکور باکارهاى گروپى توسط  اشتراک کنندگان خاتمه ىافت.

آصفه سعادت

ممکن است شما دوست داشته باشید