روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان
مرور رده

نظرات

عضویت افغانستان در سازمانهای منطقهای؛ فرصتها و چالشها

سازمانهای منطقهای در دنیای امروز یکی از پرکاربردترین الگوهای نهادی است که واحدها و دولتها نظر به اشتراکات مرزی و جغرافیایی به تشکیل آن دست میزنند و از این طریق خواست ها و اهداف مشترک را با میکانیسم واحد نهادی دنبال میکنند. این نوع سازمانها در واقع به دنبال امور همچون، گسترش همکاریها، نوسازی، توسعه، صلح و ثبات، اصلاح، تجهیز و تأمین اهداف راهبردی…
ادامه مطلب ...