روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

فغان دارد

این ملت ما هر روز صد درد و فغان دارد
حسرت به دلش است و چشم نگران دارد
از بیوه و بیچاره تا یتیم درمانده
هر یک به دلش در دیست رنگ ز خزان دارد
هر روز به خاک بنگری خون ریزد چو بارانش
این دشمن دیرینه برما چی پلان دارد
از ظلم و ستم بنگر هم رشوت و مهمانی
فرد فرد همین ملت چشمی ز گریان دارد
از لاف بشر دوستی هر که به زبان راند
این جمله بشر دوستان ناکرده بیان دارد
آتش گرفته این جا رحمی به دل کس نیست
این دشمن افغانی آتش فروزان دارد
کشتار و شب و روز است این ملت بیچاره
دنیا به فریب هر روز از صلح بیان دارد
این وحشت و این دهشت این ظلم فراوان را
از دستی بشر دوستان این است که جریان دارد
ای ملت اسلامی خاموش به جهان استید
بنگر به جهان امروز افغان چی فغان دارد
از کشور اسلامی دارد «حبیبی» گله
خاموش و چرا استید این جنگ که زیان درد

ممکن است شما دوست داشته باشید