روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

۷  ،اکتوبر سر آغاز یک تحول  بزرگ در تاریخ افغانستان 

پانزدهم میزان(۷ اکتوبر) سالروزآغاز عملیات های ایتلاف جهانی مبارزه علیه هراس افگنی به سرکردگی امریکا در افغانستان است.

ایتلاف جهانی مبارزه علیه هراس افگنی هجده سال قبل از امروز  به تاریخ هفتم اکتوبر سال ۲۰۰۱ میلادی، حمله هایی علیه امارت اسلامی طالبان در افغانستان به انتقام از حمله های یازدهم سپتامبرو به دلیل پناه دادن این رژیم به گروه های تروریستی آغاز کرد.

نیروهای ایتلاف جهانی مبارزه علیه هراس افگنی که از سوی امریکا رهبری می شد بعد از پنجاه وپنج روزتوانستند که امارت اسلامی طالبان را ساقط کنند این رژیم ساقط و متواری شد مگر هسته های آن نابود نشد و توانست در سال ۲۰۰۴ میلادی جنگ چریکی شان را آغاز کنند و به آن جهاد علیه اشغال نام بگذارند.

امریکا و متحدان غربی آن به دلایل واضح بر افغانستان حمله کردند.(طراحی حمله های یازده سپتامبر بر امریکا از سوی القاعده از داخل افغانستان ،حمایت طالبان از القاعده و رهبر آن و عدم واگذاری اسامه بن لادن به امریکا از سوی طالبان) دلایل عمده یی بود که  امریکا و متحدان غربی آن مداخله نظامی شان را در افغانستان توجیه می کردند.

حمله ایتلاف جهانی مبارزه با هراس افگنی بر افغانستان درحالی انجام شد که هزاران هراس افگن خارجی شامل اعراب ،پنجابیان،  ایغورهاییان  چین،چیچنی ها و شهروندان کشور های آسیای میانه،کشمیر و افریقا در افغانستان در ظاهر امر در چتر حمایت امارت طالبان  حضور داشتند در حالی محرک اصلی جمع آوری آنان در افغانستان،آی، اس، آی سازمان استخبارات نظامی پاکستان بود که در وجود هراس افگنان از کشورهای متعدد،اهداف و رویا های بلند
پروازانه یی در افغانستان،منطقه و فرا منطقه دنبال می کردند.

حضور هراس افگنان جهانی در افغانستان، نشان می داد که افغانستان در اشغال گروه های هراس افگنی است که از سوی سازمان های استخباراتی پاکستان مدیریت می شوند.

چنین یک وضعیت مردم افغانستان را در یک تنگنا قرار داده بود و همه فرصت ها حتا فرصت رسیدن به خود و فکر کردن به خود را از آنان گرفته بود.در کشور تحجر و ناهنجاری های زیادی مسلط بود.

در چنین یک حالت  ایتلاف جهانی مبارزه با هراس افگنی تصمیم گرفت که کار طالبان را یکسره کنند آنان  به تاریخ  ۷ اکتوبر بر افغانستان حمله کردند و بعد ازپنجاه و پنج روز امارت اسلامی طالبان را متواری کردند.

مردم  افغانستان وجامعه جهانی طالبان را یک معضل حل شده فکر کردند مگر با تأسف چنین نبود،این گروه در سال ۲۰۰۴ میلادی دو باره سر بلند کرد و با آغاز جنگ های چریکی، حضور شان را در میدان جنگ به رخ ایتلاف جهانی مبارزه با هراس افگنی کشید،جنگ  که نه تنها تا امروز ادامه دارد بل ابعادآن گسترده تر شده است.

۷ اکتوبر آغاز یک تحول بسیار
بزرگ در تاریخ افغانستان بود که با موجی از امید در دل مردم افغانستان آغاز شد  وزمینه برای یک زندگی مدنی مساعد کرد مگر این امید واری زود گذر بود زیرا گروه های هراس افگن در چتر حمایت سازمان های استخباراتی شمار معینی از کشور ها در محور پاکستان، دوباره جان گرفتند و به پا ایستادند.

با آن که از متواری شدن امارت اسلامی طالبان هژده سال گذشت مگر جنگ امریکا با هراس افگنی خاتمه نیافت ومردم افغانستان در بهانه این جنگ قربانی های زیادی دادند، و نتوانستند به رویای یک جامعه مرفع برسند مشکل در این است که امریکا ومتحدان غربی آن در امر مبارزه با هراس افگنی کمتر از خود تحرک،پلان وبرنامه داشتند و بیشتر به سفارش و مشوره های کشورها و سازمان هایی گوش دادند که خود طالب و القاعده را خلق کرده بودند و رشد داده بودند.

ازطرف دیگردید غربی ها نسبت به طالبان، یک دید کوتاه بود،برای آنان به گونه یی تفهیم شده بود که القاعده ختم شده است و طالبان گویا یک حرکت داخلی درافغانستان اند و خطری را متوجه دیگران نمی کنند . در حالی که طالبان به شرکت امنیتی مبدل شده بودند و هر کشور در آن سهم ونیروی خود داشت. اگر امروز طالبان در کنار روسیه اند و یا حرف حمایت ایران از آن وجود دارد دلیل این است که سنجش از طالبان کوتاه و سطحی بود در حالی که این گروه از فکر همکاری ومعامله با القاعده و گروه های تروریستی دیگر کوتاه نیامده است.بی برنامه گی امریکا ومتحدان غربی شان، وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان در یک بن بست قرار گرفته است آینده مبهم است .

وضعیت زمانی در جهت مثبت تغییر خواهد کرد که امریکا و متحدان آن از حرف به عمل رو آورند و با یک راهبرد عملی وقابل تطبیق به جنگ علیه هراس افگنی بروند و از معامله و رفتار مقطعی و سلیقه یی دوری کنند و بیشتر از این مردم افغانستان را رنج ندهند واین کشوررا از میدان سیاست و رقابت بیرون کشند و حضور حساسیت برانگیزشان را در افغانستان یک حضور هدف مند تعریف کنند .  ا ب

ممکن است شما دوست داشته باشید