روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

۱۵ تن  واجد شرایط عضویت به کمیسیون دسترسی به اطلاعات ، انتخاب شد

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نشست کمیته گزینش اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات برگزارشد و پس از مصاحبه با متقاضیان  ۱۵ تن واجد شرایط انتخاب شد.

به گزارش آژانس باختر: کمیته گزینش اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات درجلسه ها خود پس ازبررسی اسناد   ۱۱۷ تن متقاضی عضویت درکمیسیون دسترسی به اطلاعات و مصاحبه ، ازاین شمار۱۵ تن واجد شرایط را به خاطرمعرفی به ریاست جمهوری انتخاب کرد.

به بنیاد قانون جدید دسترسی به اطلاعات ، این کمیسیون به حیث کمیسیون مستقل  شناخته شده و قراراست رییس جمهور کشور ازمیان ۱۵ تن پیشنهاد شده  ۵ تن آنان را به عضویت این کمیسیون به حیث کمیشنر برگزیند.

کمیته گزینش به اساس احکام قانون دسترسی به اطلاعات به ریاست سرپرست و زارت اطلاعات وفرهنگ و متشکل از نمایندگان ستره محکمه ، ولسی جرگه ، فدراسیون ژورنالیستان ، کمیسیون مستقل حقوق بشر ، انجمن وکلای مدافع و نهاد های جامعه مدنی افغانستان، میباشد .

انتظارمیرود با آغاز کاراعضای جدید این کمیسیون بعد ازمنظوری ریاست جمهوری ، گردش آزاد اطلاعات درکشوربیش ازپیش تسهیل شود و فرهنگ اطلاع رسانی به خوبی ترویج گردد .

قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان اخیراً ازسوی مرکزقانون و دموکراسی  درکانادا ، به عنوان یکی از بهترین قوانین حق دسترسی به اطلاعات درمیان ۱۵۰ کشورجهان شناخته شده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید