روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

گرایش به دخانیات نشان ضعف اخلاق است

آلودگی هوا در فضای بازو بسته هر دو خطرناک اند.بسیاری ازخانواده ها هستند که یکی ، دوویاسه تن اعضای خانواده آنان به سگرت معتاد اند.تاجایی نوجوانان به عمل استفاده ازسگرت ویاچلم به اصطلاح امروزی(قیلون) فخر می نمایند. مگرازاضرارآن به خود و درجمع خانواده ودوستان به هم نشینان بی خبراند. به خصوص درخانواده هااستفاده ازسگرت مروج وشوق انگیز است.باید به صراحت گفت که آلودگی های فضای بسته به خصوص خانه اکثراً ناشی از دود سگرت است .استفاده بی رویه سگرت بدون توجه به آسیب پذیری آن در  خانواده ها به صورت روز افزون ادامه دارد. نه تنها کسانی که از کشیدن سگرت لذت می برند وجود شان از لحاظ تندرستی به خطر امراض مختلف مواجه می گردد، بل اشخاصی که زیر یک سقف محیط بسته چه خانواده ویا افراد مختلف اند که در آلایندگی آن قرار می گیرند، آسیب پذیر تر اند. بناءً  وظیفه اخلاقی ماایجاب می نماید هرگاه با اشخاصی که می خواهند دانسته و یا ندانسته فضای محیط بسته را آلوده بسازند، مود بانه برای شان توصیه نماییم که هرگاه وارد محیط بسته می گردند ،اتاق باشد و یا موتر؛ مجلس باشد و یا محل اجتماع مردم، از دودکردن سگرت باید خود داری نمایند، تا خود و هم نشینان خود را به خطر از دست دادن صحت شان مواجه نگردانند. زیرا آلودگی ناشی از دود سگرت تاثیر بسیار منفی در سلامت انسان دارد. این درحالیست که آهسته آهسته اخلاق اجتماعی، استعمال انواع مسکرات ویاانواع عادات تجمل گرایانه ولی ناپسند ومضررا دراحادجامعه به دیده منفورنگریسته وبه انزوامی کشاند. ازجمله دودکردن سگرت،کشیدن چرس، پکیدن نسوار واستعمال سایردخانیات درمحافل، مجالس، سرویس، انواع موتر دفاتر وخانواده ضعف اخلاقی تلقی شده شخص معتادرادرنزدمردم حقیر می سازد. به این صورت گفته می شود که شیوع آسم(نفس تنگی شدید) در افرادی که در معرض دود مسکرات در فضای بسته قرار می گیرند، بسیارزیاداست. سایر آلاینده های فضای بسته شامل دود وتعفن پخت وپز مواد غذایی، به خصوص دود وبخار، بخاری های گازی خیلی خطرآفرین اند. زیرا  از یک طرف دود مولود از احتراق آن که منجربه تولید گاز کاربن دای اکساید می گردد و استشمام آن اعصاب را تحت تاثیر آورده به انسان احساس خسته گی و سردردی رخ داده حوصله فعالیت را در محیط بسته سلب می نماید. از جانب دیگر در اثر کم توجه یی به وسایل تخنیکی آن می تواند خطر زا باشد که در اندک غفلت سبب آتش سوزی و مرگ آنی افراد می گردد. همچنان آلودگی ناشی از وسایل و دستگاه های مختلف و موجود در محیط های کاری ما است. باید توجه داشت که در برخی مواقع آلودگی محیط های باز به فضای بسته وارد می شود . با توجه به این که بیشترین وقت ما یعنی از ۲۴ ساعت حدود ۲۰ ساعت آن در محیط های بسته، محیط کار یا منزل سپری می شود و با توجه به نفوذ آلودگی فضای باز به فضای بسته محل کار یا منزل و توأم شدن با آلودگی های محیط بسته بیشترین شیوع امراض مختلف، متعاقب آلودگی هوا در فضاهای بسته رخ می دهد. افرادی که بیشتر در معرض این تهدید قرار می گیرند کودکان، سالمندان، زنان بار دار، افراد مبتلا به بیماری های شش، قلب، گرده و جگر هستند که سیستم ایمنی بدن آنان در مواجهه با آلودگی آسیب پذیر تر است. میزان تأثیر این آلودگی هادر کودکان ونوجوانان شدید تر ووخیم ترگفته شده است. آلودگی های محیط زیست به دلیل آسیب پذیری وحساسیت بیشتر نسبت به تغییر زود هنگام هوا کودکان را بیش از بزرگسالان دربرابر خطر قرارمی دهد. ازآن جاکه کودکان ونوزادان بیش از بزرگسالان ضریب تنفس شان بالا است، موادسمی موجود درهوا را بیشتر به دستگاه تنفسی شان منتقل می سازند. از سوی دیگر کودکان ونوزادان زیادتر از راه دهان تنفس می کنند. بیشتر درمعرض خطر قرارمی گیرند. آنها همچنین زمان بیشتری را نسبت به بزرگسالان درخارج از خانه به ویژه دربهار، تابستان وخزان که میزان آلایندگی محیط زیست بیشتر است سپری می کنند. تمام آلاینده های فضای باز و بسته باید به دقت مورد توجه باشد. سعی گردد با اقدامات مناسب و ارائه آموزشهای همگانی ویا توصیه های لازم به افراد سگرتی و یا استعمال کنندگان وسایل مختلف آلاینده های هوا، فضای خوشگوار حیات خود را کنترول ودرصددنوعی ازوقایه حادثه قبل ازوقوع آن باشیم. تابتوانیم توجه به  صحت خود درحیات روزمره داشته باشیم

ممکن است شما دوست داشته باشید