روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کمیته تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران، نتایج بررسی هایش را ارایه کرد

کمیته تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران که حدود سه ماه پیش و به دنبال نامه اعتراضی مرکز خبرنگاران افغانستان ایجاد شد، نتایج بررسی هایش را دیروز در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت- اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری، ارایه کرد.
لطیف محمود، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، ریاست کمیته تخنیکی را برعهده داشت و نمایندگانی از وزارت امور داخله، لوی څارنوالی، مرکز خبرنگاران افغانستان، فدراسیون خبرنگاران افغانستان و مرکز حمایت از زنان خبرنگار؛ عضویت آن را داشتند.
آقای محمود اطمینان داد که اعضای کمیته تخنیکی، به ویژه وزارت امور داخله و لوی څارنوالی بررسی هایشان را در زمینه رسیدگی به قضایای قتل خبرنگاران تکمیل کرده اند.
او تأکید کرد که حکومت برمبنای ماده ۵۰ قانون اساسی، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه های همگانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر وسایر اسناد مرتبط ملی وبین المللی؛ متعهد به یک جامعه باز، کثرت گرا، چند صدا و جامعه ای که در آن آزادی بیان به عنوان یک اصل وحقوق اساسی وبنیادین شهروندان پنداشته می شود، معتقد است.
سپس طارق آرین، عضو کمیته تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران وسخنگوی وزارت امور داخله گفت: از مجموع ۱۱۵ قضیه قتل خبرنگاران که بر اساس خواست مرکز خبرنگاران افغانستان مورد بررسی قرار گرفت، ۳۰ قضیهء آن به لوی څارنوالی فرستاده شده است. او در همین حال افزود که عاملین ۲۸ قضیه در درگیری با پولیس از بین رفته اند، ۸ قضیه زیر کشف قرار دارد، عاملین دو قضیه در خارج از کشور به سر می برند وعامل ۴۷ قضیه دیگر گروه طالبان شناخته شده اند که هم اکنون نیز دست به قتل وکشتار مردم می زنند.
به دنبال آن، جمشید رسولی، عضو کمیته تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران وسخنگوی لوی څارنوالی در این کنفرانس خبری گفت: به ۳۰ قضیه قتل خبرنگاران براساس در خواست مرکز خبرنگاران افغانستان، در روشنایی احکام قانون به گونه جدی رسیدگی شده است.
او با اشاره به آنکه در پیوند به ۳۰ قضیه قتل ۵۶ تن در مرکز و ولایت ها شناسایی، بازداشت وگرفتار شده اند، افزود: بر اساس تحقیق ومطالبه مجازات، لوی څارنوالی شاهد حکم مجازات ۱۶ تا ۳۰ سال حبس وحتی اعدام، به عاملین قتل های خبرنگاران بوده است.
در ادامه شاه محمود شینواری، عضو کمیته تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران و عضو مرکز خبرنگاران افغانستان؛ فریده نیکزاد، عضو کمیته تخنیکی و رئیس مرکز حمایت از زنان خبرنگار و حجت الله مجددی، عضو کمیته تخنیکی ونماینده فدراسیون ژورنالیستان ورسانه های افغانستان؛ با ابراز خوشبینی از بررسی مجدد قضایای قتل خبرنگاران از سوی کمیته تخنیکی، خواستار رسیدگی جدی قضایای تحت کار نهاد های امنیتی، عدلی وقضایی در این زمینه شدند.
مجددی، افزود که به تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی شده است و در حال حاضر هیچ قضیهء بدون رسیدگی باقی نمانده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید