روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کمیته اجرایی جلوگیری از فساد و توسعه سیستم تشکیل جلسه داد برای رسیدن به اهداف تعیین شده از سوی کمیته از تلاش‌های شبانه روزی دریغ نورزند

این جلسه که روز چهارشنبه به ریاست داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه  کشور برگزار شد، نخست صورت جلسه قبلی کمیته جهت تأیید به بحث گذاشته شد و تأیید گردید. سپس گزارش مفصلی از سوی گروه‌های کاری کمیته ارائه شد.

هر گروه جداگانه از پیشرفت‌های کاری و چالش‌های فرا راه فعالیت‌های شان مساعی را ارائه کردند. سپس رئیس اجرائیه  به اعضای گروه هدایت داد که در همآهنگی بیشتر به ادامه فعالیت‌های شان بپردازند.

در این گزارش‌ها آمده است که مطابق فیصلۀ کمیته پرونده‌های فساد مالی مقام‌های بلندپایه حکومتی به شمول وزرای که متهم هستند از سوی لوی څارنوالی و دادگاه عالی مورد بررسی قرارگرفته است و به زودی نهایی می‌شود. همچنان از پیشرفت‌ها در بارۀ جلوگیری از اخاذی‌ها از موترها و دست‌فروشان در گمرک‌ها و جاده‌ها گزارش داده شد.

رئیس اجرائیه  در اخیر از همکاری و همآهنگی گروه‌های کاری و اعضای کمیته سپاس‌گزاری نموده تأکید کرد که برای رسیدن به اهداف تعیین شده از سوی کمیته از تلاش‌های شبانه روزی دریغ نورزند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید