روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

کدام نوع موجودات استند که خانه‌های ملت مظلوم ما را در آتش می‌کشند؟

از چندی بدینسو، در ولایت جوزجان و اکنون در ولایت میدانوردگ، خانههای مردم به طور مرموز حریق میشوند و کسی نمیداند که این عمل بزدلانه و خاینانه از طرف کیها صورت میگیرد.

برخیها این عمل را کار جن میدانند و این لشکر غیر مرئی را متهم به آتشکشیدن خانههای مردم افغانستان میکنند.

اما، از دیدگاه اکثر ملت ومبصران و تحلیلگران مسائل، در پشت این عمل ناجوانمردانه و شیطانی، دستهایی در کار استند و برای بیچارهتر ساختن ملت فقیر و بیبضاعت افغانستان، کار میکنند و تلاش میورزند.

چندی قبل، جلغوزه و جنگلات افغانستان که سرمایهی بزرگ ملی کشور به شمار میروند، نیز در آتش کشیده شد و قسمت زیادی از این سرمایهملی حریق گردید.

اما هیچ منبعی نتوانست اصل قضیه را دریابد و به ملت پاسخ بدهد که چه توطیه و دسیسهای برای نابودی سرمایههای ملی، به راه انداخته شده است؟

متأسفانه، حالا خانه های مردم بیچاره؛ در آتش توطیه میسوزند و خاک و خاکستر میشوند، اما کسی پاسخ روشنی در این ارتباط ارایه نمیکند.

این کار، اگر عمل جن باشد، جنها میتوانند کشورهای مانند امریکا، روسیه، چین و ممالک قدرتمند را نیز در آتش بکشند و تمام «هستوبود» آنان را به یغما ببرند و «نیستونابود» کنند.

پرسش دیگری این است:

آیا جنها تنها با ملت فقیر افغانستان دشمنی دارند و رمز دشمنی این پدیده، تنها با افغانستان در چیست؟؟

ولی آنچهکه عقل‌ومنطق اجازه میدهد این است که؛ در پشت این کارهای خطرناک، دستان استخبارات دنیا و کشورهای مغرض و بدخواه خواهند بود و با این شیوهها و دسیسهها میخواهند «هستوبود» کشور را نابود کنند و ملت بیچاره افغانستان را بیچارهتر و آوارهتر سازند.

چون با پیروزی امارت اسلامی افغانستان، بساط جنگ از کشور برچیده شده است و آتشافروزان بیرحم میخواهند با این شیوهای شیطانی، افغانستان را بازهم به نابودی بکشانند.

بنابرین امارت اسلامی افغانستان در مجموع و خصوصاً نهادهای کشفی و  ارگان های استخباراتی کشور مسئولیت دارند تا سرنخ این دسیسهها را به دست بیاورند، دستانی را که در پشت این قضایا در کار استند، شناسایی و عاملان آن را مجازات کنند و ملت را از چنگ این گونه توطیه ها و دسایس، نجات بدهند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید