روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کارخانۀ نساجی بست به تولید آغاز کرد

ادارۀ زراعت هلمند ازآغازمجدد فعالیت کارخانۀ نساجی بست خبرداد.
رئیس ادرۀ زراعت هلمند می گوید که این کارخانه پس از سالها رکود دیروز دوباره به تولید آغاز کرد و در حال حاضر سالانه ظرفیت تولید و بسته بندی سی هزارتن بنبه را دارا است.
این کارخانه ازقدمت زیادی برخورداراست وحاصلات پنبۀ کشاورزان هلمند، از سالیان متمادی در آن پروسس وبسته بندی می شد و به خارج صادر می گردید، اما در سالهای اخیر از فعالیت بازمانده بود.
زلمی الکوزی رئیس زراعت هلمند می گوید که فعالیت مجدد کارخانۀ نساجی بست در بهبود اقتصاد کشاورزان هلمند تاثیر خوبی می گذارد.
وی گفت که در هلمند درسال روان در موازی شانزده هزار هکتار زمین پنبه کشت شده است و پیشبینی می شود که شصت و پنج هزارتن پنبه حاصل دهد.
افغانستان زمانی دارای کارخانههای تولیدی متعددی بود و می توان از کارخانههای قند بعلان، سپین زرکندز،نساجی گلبهار، و کارخانههای کابل و بلخ یادآور شد.
دراین کارخانهها هزاران تن شامل کار بودند اما جنگهای داخلی، همۀ این کارخانههای تولیدی را با رکود مواجه کرد وکارگران زیادی را بی کاروبی روزگارکرد.
درسالهای اخیربنا برتوجه خاص رهبری دولت، شماری از این کارخانهها درحال بازسازی قرارگرفته است واین امر امیدی در دلهای مردم ایجاد کرده است.

ادارۀ زراعت هلمند ازآغازمجدد فعالیت کارخانۀ نساجی بست خبرداد.
رئیس ادرۀ زراعت هلمند می گوید که این کارخانه پس از سالها رکود دیروز دوباره به تولید آغاز کرد و در حال حاضر سالانه ظرفیت تولید و بسته بندی سی هزارتن بنبه را دارا است.
این کارخانه ازقدمت زیادی برخورداراست وحاصلات پنبۀ کشاورزان هلمند، از سالیان متمادی در آن پروسس وبسته بندی می شد و به خارج صادر می گردید، اما در سالهای اخیر از فعالیت بازمانده بود.
زلمی الکوزی رئیس زراعت هلمند می گوید که فعالیت مجدد کارخانۀ نساجی بست در بهبود اقتصاد کشاورزان هلمند تاثیر خوبی می گذارد.
وی گفت که در هلمند درسال روان در موازی شانزده هزار هکتار زمین پنبه کشت شده است و پیشبینی می شود که شصت و پنج هزارتن پنبه حاصل دهد.
افغانستان زمانی دارای کارخانههای تولیدی متعددی بود و می توان از کارخانههای قند بعلان، سپین زرکندز،نساجی گلبهار، و کارخانههای کابل و بلخ یادآور شد.
دراین کارخانهها هزاران تن شامل کار بودند اما جنگهای داخلی، همۀ این کارخانههای تولیدی را با رکود مواجه کرد وکارگران زیادی را بی کاروبی روزگارکرد.
درسالهای اخیربنا برتوجه خاص رهبری دولت، شماری از این کارخانهها درحال بازسازی قرارگرفته است واین امر امیدی در دلهای مردم ایجاد کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید