روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

چگونه می توان به توسعه و انکشاف دست یافت؟

اگر نگاهی به وضعیت زندگی شهروندان در کشورهای توسعه یافته بی اندازیم، در واقعیت امر می توان این را بخوبی یافت که نقش استعدادهای نهفته در میان شهروندان آنها توانسته است در شگوفایی و توسعه کشورهای مذکور خیلی ها مؤثر و ممد تمام شود. در کشورهای مذکور داشمندان با شریک ساختن نظریات و تجربیات علمی خویش با نخبگان و رهبران سیاسی توانسته اند گام های بزرگی را در راستای پیشرفت و توسعه بردارند. جا دارد که گفته شود؛ در این کشور ها رهبران و نخبگان سیاسی به نظریات دانشمندان گوش داده و نظریات آنها را در برنامه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خویش جای داده و پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی و احراز کرسی دولتی آن را در عمل پیاده نموده اند، با تطبیق نظریات دانشمندان توسط رهبران و نخبگان سیاسی یک تحول بزرگ در عرصه های مختلف زندگی شهروندان این کشور ها بوجود آمد و این توانسته در کشورهای مذکور ثبات سیاسی و اقتصادی را بوجود آرد.
با آمدن ثبات سیاسی و اقتصادی در این کشورها، آنها توانستند به رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی دست یابند و به این ترتیب کشورهای مذکور از نظر اقتصادی توانستند به شگوفایی و خودکفایی برسند. در نتیجه می توان گفت که شهروندان آنها توانستند از یک سیستم رفاه همگانی برخوردار گردند که این خود توانست گلیم فقر و بدبختی را از کشورهای مذکور برچیند و سر انجام می توان گفت که امروز کشورهای مذکور در عرصه ی سیاست و اقتصاد در جهان حرف اول را می زنند.برخلاف درکشورهای توسعه نیافته، باوجود این که کشورهای مذکور از نظر داشتن منابع طبیعی و انسانی نسبت به کشورهای دیگر جهان غنی اند، اما هرچند دیده می شود که نظام های موجود در این کشورها از نظر ساختاری مدرن اند، اما عملکرد و کارکرد آنها بیشتر قبیله ای، گروهی و خانوادگی است.
همین گونه دیده می شود، دولت های مذکور بر برخی از قمست های اراضی خویش مسلط نبوده، قسمت های از اراضی آنها بشکل ملکوک الطوایفی اداره می شوند، منابع طبیعی و عواید بدست آمده از این مناطق توسط رهبران قبیله ای یا زورمندان محلی جمع آوری شده و استفاده می گردند، همین گونه، عوایدی که توسط دولت از نقاط مختلف کشور جمع آوری می گردد، رهبران سیاسی آن را به نفع شخصی خود استفاده نموده و قسمت اندکی از این عواید در برنامه های ملی به مصرف می رسد. در برخی از کشورهای دیگر توسعه نیافته باوجود این که قسمت از عواید ملی به برنامه های ملی اختصاص داده می شود بازهم دیده می شود که در تطبیق این برنامه ها شفافیت نبوده و اکثراً تطبیق این برنامه ها به شرکت های سپرده می شود که آنها شرکت های مربوط به مقامات دولتی بوده یا در بدل بدست آوردن قرارداد به مقامات رشوه می پردازند.
همین گونه، کمک های دیگری از سوی نهاد های بین المللی به هدف تطبیق برنامه ها برای رفاه همگانی روی دست گرفته می شود دیده می شود این کمک ها نیز توسط مقامات دولتی یا حلقه ی بیرونی از دولت حیف و میل می گردند. به این ترتیب می توان گفت که کشورهای مذکور نمی توانند از منابع داخلی و خارجی به هدف رشد و توسعه اقتصادی خویش استفاده نمایند.
با این وجود می توان گفت که فساد در این کشورها بگونه گسترده همه گیر شده و این توانسته است مانع بزرگ بر سر راه پیشرفت و توسعه کشورهای مذکور دانسته شود. در این کشور ها با وجود این که استعدادهای نیز وجود دارد، این استعدادها چه درداخل یا خارج از کشورهای مذکور تحصیلات خویش را به پایه ی اکمال رسانده اند، درصورتی که به آنها فرصت داده شود آنها خواهند توانست با دست بکار شدن زمینه را برای رشد و توسعه کشورهای مذکور مساعد خواهند ساخت. آنها خواهند توانست با استفاده از دانش و تجارب دارند به هدف پیشرفت و توسعه ی کشورهای مذکور گام های ارزنده ی را بردارند. دراین کشورها باید دولت ها بیشتر به افرادی امتیاز دهند که آنها بیشتر در عرصه توسعه و رشد کشورهای مذکور گام برمی دارند وطرح های سازنده را برای بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه روی دست دارند. دادن فرصت به استعداد های بکر و نو آور در این کشور ها می تواند دروازه های مؤفقیت را بروی شهروندان کشورهای مذکور باز نماید و در نتیجه دانشمندان و قشر تحصیل کرده در این کشور ها خواهند توانست با در نظر داشت شرایط موجود راهکار و کار شیوه ای بهتری را برای استفاده ی درست از منابع طبیعی و انسانی در جهت رشد و توسعه ی کشورهای مذکور روی دست گیرند و به این ترتیب آنها با راه اندازی برنامه های توسعه ی خویش در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خواهند توانست کشورهای مذکور را از حالت رکود اقتصادی و عدم ثبات سیاسی نجات دهند و در فرجام زمینه ی اشتغال برای سایر شهروندان در این کشور مساعد خواهد شد و با مساعد شدن زمنیه اشتغال برای همه شهروندان در کشورهای مذکور گلیم فقر و بدبختی از این کشور ها برچیده خواهد شد که با برچیده شدن گلیم فقر و بدبختی آرام آرام جنگ و خشونت ازا ین کشور ها رخت خواهد بر بست و همه شهروندان به هدف دست یابی به یک زندگی مرفه و بدور از هر نوع گزندی تلاش خواهند نمود. اما در صورتی که زمنیه برای استفاده از استعدادهای موجود در این کشورها مساعد نگردد، همین گونه دولت های ناکارا بر این کشور ها مسلط باشند، طبیعی است، کشورهای مذکور نخواهند توانست به رشد و شگوفای اقتصادی و سیاسی دست یابند، بلکه می توان گفت ابراز رشد و توسعه هر کشور بدست ملت آن باید داده شود تا همه باداشتن این ابراز برای رشد و شگوفایی سرزمین خویش دست بکار شوند.

عبدالحلیم باخرد

ممکن است شما دوست داشته باشید