روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

چشم انداز صلح علی رغم تلاش های جامعه جهانی و دولت افغانستان هنوز روشن نیست

دولت افغانستان بارها درپیوند به صلح درافغانستان ومنطقه اصرار داشته است که بدون فشار برطالبان و حامیان بین المللی آن افق صلح درافغانستان درمسیر روشن بل درابهام پیچیده تر خواهد گشت. کشور های منطقه نهتنها پاکستان و جامعه جهانی به شمول دولت افغانستان تلاش دارند به هر رنگی صلح درافغانستان و منطقه تامین گردد ، اما مانع اصلی و مهم دراین معامله پاکستان است.مردم افغانستان میدانند که لانه های مصئون هراس افگنان درپاکستان وجود دارد طالبان به عنوان ابزار سیاسی و نظامیان پاکستان درمعادلات منطقه استفاده میگردد خاستگاه و منابع تمویل طالبان درپاکستان وجود دارد ، اما آنچه دراین مورد سوال برانگیز است عملکرد متحدان افغانستان درقبال پاکستان است.مردم مطرح میسازندکه متحدان افغانستان در جنگ علیه هراس افگنی فشار لازم به منابع مالی ، خاستگاه ها و حمایت کننده گان آن وارد نکرده اند ، آنچه تاکنون مطمح نظر بوده است فقط اظهارات مقامات ارشد کشور ها درپیوند به طالبان و به صورت مشخص پاکستان
 است . مردم اقدامات عملی میخواهند تا بساط هراس افگنی ازمنطقه وافغانستان برداشته شود.

وزیر خارجه امریکا درتازه ترین اظهارات گفته است کشورش انتظار دارد که مرز غربی پاکستان ، مرز این کشور با افغانستان برای تروریستان پناهگاه امن نباشد به گفته او پیام واشنگتن واضح تر از این نمی تواند باشد.

با توجه به این اظهارات هم امریکا و جامعه جهانی میدانند که معضل درکجاست چرا روند صلح درافغانستان درمسیر روشن حرکت نمی کند چرا هر روز بر شمار هراس افگنان در قالب ها وچوکات جدید افزوده میشود و ده ها چرا دیگر.اگر به این چرا پاسخ روشن داده نشود مردم نسبت به آینده بدبین خواهندشد.بربنیاد نظر سنجی نهادبین المللی کالوپ مردم افغانستان نسبت به آینده شان خوش بین نیستند . این بدبینی
و بی باوری ها را بحران جنگ به وجود آورده است .اگر روند صلح به دور از مردم ادامه یابد و جنگ نیز ، مسلماً میزان
 بیباوری ها میان مردم افغانستان افزایش خواهد یافت . ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید