روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پیام وزارت اطلاعات وفرهنگ به مناسبت روزجهانی محوخشونت علیه زنان

چهارم برج قوس مصادف به روز جهانی محو خشونت علیه زنان می باشد. به اساس قانون منع آزارو اذیت زنان و اطفال ، وزارت اطلاعات وفرهنگ مکلف به تنظیم و نشر موضوعات مربوط به جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال دررسانه های تصویری ، صوتی و نوشتاری، دولتی و خصوصی و صفحات اجتماعی، فراهم  نمودن تسهیلات برای وزارت ها و ادارات دولتی، اشخاص حقیقی و حکمی جهت پخش و نشر مطالب مربوط به جلوگیری از آزار و اذیت زنان واطفال ازطریق رسانه های دولتی و خصوصی وهمچنان جلوگیری از نشرو پخش برنامه های ترویج کنندۀ آزارو اذیت زنان و اطفال ازطریق رسانه های همگانی دولتی و خصوصی، میباشد.

همچنان نظر به مقرره منع تبعیض کمیته داخلی وزارت خانه ها متشکل از نماینده منابع بشری، آمریت جندر و دو نماینده از آمریت تفتیش داخلی تحت ریاسترئیس دفتر مقام میباشد. صلاحیت این کمیته رسیدگی به شکایات ابتدائی کارمندان و کارکنان ادارات مربوطه میباشد و تدوین طرز العمل اجرایی برایتطبیق این مقرره. و نظر به لایحه طرز فعالیت کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف به جلب همکاری مسوولین رسانههای جمعی بمنظور تنظیم برنامه های رادیویی و تلویزیونی جهت نشر و پخش فرهنگ منع خشونت علیه زن در رسانه های مربوط، اتخاذ تدابیر لازم بمنظورجلوگیری از ثبت برنامه های تلویزیونی و رادیویی، اخبار، جراید و روزنامه های که به نشر وپخش موارد خشونت علیه زن می پردازد ، معرفی اشخاص ومسوولین ذیربط رسانه ها که در نشر و پخش موارد خشونت بدون مجوز قانونی اقدام می ورزند به مراجع ذیصلاح، ایجاد صندوق خاص شکایات غرض رسیدگی به موارد خشونت ، ایجاد کمیته خاص رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن متشکل از مسئول جندر، رئیس منابع بشری و رئیس دفتر تحت نظریکی از معینان وزارت ، ارائه گزارش از اجراات خود طور منظم به کمیسیون و انجام سایر وظایف عندالضرورت به تشخیص کمیسیون میباشد. روزمحو خشونت علیه زنان درسال ۱۹۹۹ میلادی از سوی سازمان ملل متحد تصویب شد واز این روز در بیشترکشورهای جهان به صورت رسمی تجلیل به عمل میاید .

درجهان ازاین روز درحالی یاد می گردد که زنان درعرصه های اقتصادی ، فرهنگی وسیاسی دستاورد های بزرگ نایل شده اند. اما درسرزمین جنگ زده ییافغانستان که انواع خشونت شانه های زنان و دختران ما را می آزارد ، نیاز است به توضیح و تشریح انواع خشونت عوامل و انگیزه های آن بحث های مفصل صورت گیرد.

ایجاد یک سیستم حمایتی از زنان ، ترویج فرهنگ کاهش خشونت علیه زنان، تشریح و توضیح قوانین حمایتی برای زنان در مرکز و ولایت های کشورمساله دیگری می باشد که باید به آن پرداخته شود. پرداختن به مسایل یاد شده فرصت ساز می گردد تا زنان به توانایی های اقتصادی و اجتماعی دست یابند و خودنیز وارد کارزاری شوند که جهان برای محو آن سالهای قبل تلاش را آغازکرده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظورجلوگیری ازفرهنگ خشونت علیه زنان درکارزار ۱۶ روزه محوخشونت علیه زنان سهم گسترده گرفته است و دراین مدت بابرگزاری برنامه های مختلف مانند نمایش فلم ها ، نمایش های تیاتر، برگزاری نمایشگاه های آثارتاریخی ، نقاشی ، صنایع دستی زنان ، نمایشگاه ویژه برای زنان ازآثارآرشیف ملی ، برگزاری برنامه مشاعره و کارگاه های آموزشی برای زنان و همچنان ریاست های آژانس باختر و روزنامه های دولتی به مناسبت محو خشونت علیه زنان، مقاله ها و مطالب ویژه را به نشرخواهند رساند.

بنابراین وزارت اطلاعات وفرهنگ ازتمام رسانه های شنیداری چاپی و تصویری می خواهد که این موضوع را مد نظر داشته باشند و در نشرات مربوط به ترویج فرهنگ کاهش خشونت علیه زنان تمرکز کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید