روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پول کمکی بلاعوض، در بخش هایی که بیشتر اولویت دارد به مصرف برسد

شیوع و گسترش ویروس کرونا بزرگترین کشور های اقتصادی جهان را به زانو در آورد، علاوه براینکه این ویروس، میلیون ها انسان را در این کره خاکی به کام مرگ کشاند، اقتصاد جهان را نیز به رکود مواجه ساخت.
افغانستان کشوریست که بیش از چهار دهه درگیر جنگ و خشونت می باشد و از هر لحاظ آسیب پذیر است نیز بیشترین خسارات را دراین راستا متقبل شد بناءً شیوع این ویروس تأثیرات فوق العاده منفی را برسکتور مختلف به ویژه صحت، اقتصاد و اجتماع، گذاشت، همچنان باعث کاهش رشد اقتصاد و عواید ملی در کشور گردید.
بانک جهانی روز پنجشنبه ۱۹ سرطان در خبرنامه از کمک بلاعوض دو صد میلیون دالری به افغانستان خبر داد، هرچند این بانک به تاریخ ۱۹ ماه ثور سال جاری نیز از تصویب کمک چهار صد میلیون دالری به افغانستان خبر داده و تأکید نموده بود که این کمک ها در بخش مبارزه با ویروس کرونا و تقویت سکتور خصوصی در این کشور به مصرف خواهد رسید، اما کمک های بلاعوض تازه این بانک که صد میلیون آن از سوی اداره انکشاف بین المللی و صد میلیون دالر دیگر آن توسط صندوق انکشافی افغانستان پرداخته می شود تا منابع مالی را به منظور مدیریت اثرات ناگوار ویروس کرونا برای افغانستان، فراهم کند که مدیریت آنرا نیز بانک جهانی به نمایندگی از ۳۴ کشور و سازمان های تمویل کننده بین المللی برعهده دارد. بناءً گفته می توانیم با فراهم شدن این بسته مالی انتظار مردم از دولت این است تا اقدامات بنیادی را به منظور تقویت پالیسی در راستای تسریع بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی، همچنان تقویت زیربناهای بنیادی مانند انرژی برق، دسترسی به آب آشامیدنی و مهار آب های افغانستان و… عملی سازد.
این بسته کمک مالی بانک جهانی در حالی به افغانستان صورت می گیرد که شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به بیش از سی و چهار هزار رویداد افزایش یافته است و آمار مبتلایان به این ویروس نیز هر روز در حال گسترش است، خدمات صحی نیز آنچنانی که انتظار می رود به مردم صورت نمی گیرد، شهروندان کشور از این ناحیه نهایتاً نگران اند که بدون شک ادامه این وضعیت و اثرات منفی آن بر زندگی مردم افغانستان، سایه سنگینی خواهد گذاشت، زیرا در کشوری که پیش از این درگیر بحران اقتصادی بود، هزاران تن به دلیل قرنطین عمومی، کارشان را از دست دادند و اقتصاد شکننده کشور نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفت.
گرچه توجه و کمک به افغانستان از سوی نهاد های بین المللی و دوستان ستراتیژیک افغانستان در بخش های مختلف این کشور، اهمیت افغانستان در نزد جامعه جهانی را نشان می دهد، اما انتظار می رود که این پول ها نیز به طور شفاف مدیریت و در بخش های که بیشتر اولویت دارد به مصرف برسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید