روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پلان پنج ساله آلودگی هوای کابل تدوین گردید

جغرافیایی که ما درآن زندگی می نماییم و ازآن تغذیه می‌شویم وهوای آنرا تنفس می‎نماییم عبارت ازمحیط زیست میباشد یا به عباره دیگرمحیط زیست عبارت ازمجموع فکتورهای بیولوژیکی، فزیکی اجتماعی وعکس العمل شان با یکدیگر میباشد، محیط زیست سالم شرایط انکشاف پایدار اقتصادی و اجتماعی را مهیا ساخته که یک اصطلاح جامع و همه جانبه‎را دارا میباشند، درعمل تحفظ محیط زیست جز اساسی سرمایه گذاری زیربنایی بوده و تمام سکتورها مانند ترانسپورت، انرژی انکشاف شهرها و غیره را دربرمیگرد  اداره محیط زیست افغانستان همواره کوشیده تا محیط زیست سالم را برای هموطنان خویش محیا نماید، به ابتکار وپشت کار اداره حفظ محیط زیست افغانستان درین اواخر طی یک جلسه نهاد های ذیربط ووزارت خانه ها پلان پنج ساله محیط زیست سالم را ترتیب نموده که لیلی «سامانی » رئیس آگاهی عامه و اطلاعات محیط زیست افغانستان درمورد معلومات ذیل را ارایه نمود : پلان پنج ساله کنترول آلودگی هوای شهرکابل که یکی ازلازمه های مهم و اساسی صحت وقایوی شهروندان کابل میباشد با اشتراک نمایندگان ذیصلاح  ۲۲وزارت درین آواخرطی یک کمیسیون تدویریافت، درین پلان تمام منابع آلودگی هوا تشخیص داده شد وبه هرکدام از وزارت خانه ها و ادارات زیربط وظایف مشخص سپرده شد تا درجلوګیری آن اقدام نمایند و جلسه آخری این کمسیون نیز تحت نظرمحمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صورت گرفت که درین جلسات پلان پنج ساله علت آلودگی هوا به گونه ذیل تشخیص و انگشت نما گردید.

۱ـ آلودگی هوا ناشی از کمبود ساحات سبز که شاروالی کابل متضمن رفع این نقیصه گردید

۲ـ به نفوس شهرکابل روز به روز افزود میگردد و ساحات غیرپلانی بوجود می آید که به وزارت شهرسازی وظیفه کنترول آن سپرده شد.

۳ـ اکثر سرک های اطراف نزدیک کابل خامه بوده و ترافیک سنگین ناشی از موترهای دود زا باعث آلودگی هوا میگردد ریاست عمومی ترافیک کنترول آن را تضمین نمود.

۴ـ موجودیت داشهای خشت پزی و ریگریشن های نزدیک شهرنیزباعث آلودگی هوا میگردد درمورد کنترول آن تدابیرلازم اتخاذ گردید

۵ـ استفاده از زغال های بی کیفیت و دود غلیظ  وکاربن زای ناشی از آن بالاتر ازهمه هوای شهر را آلوده ساخته برای کنترول آن چاره سنجی علمی و اساسی سفارش گردید .

به ادارات ذیدخل فوق وظایف سپرده شد تا درزمینه حل معضله آلودگی هوا مساعی خودرا به خرچ داده و کارصادقانه نمایند، چنانچه قبلاً نیز اشاره شد به شاروالی کابل وظیفه سپرده شد که درقسمت بوجود آوردن ساحات سبز و مدیرت زباله ها نقش کلیدی خود را ایفا نماید، ریاست برشنا درمورد تامین برشنا اهالی و ترویج هرچه بیشتر برق سولری اقدام نماید و نیز به اداره نفت گاز مشوره داده شد تا قمیت های ضرورت های اولیه درایام زمستان پابرجا نگهدارد وکوتا این که به هرکدام از ادارات  حسب وظایف شان سفارشات کنترولی صورت گرفت .

درین پلان مواد را جع به آگاهی عامه نیزبه تصویب رسید، وزارت اطلاعات فرهنگ  حج اوقاف موظف گردید که درمورد حفاظت محیط زیست ازطریق امکانات دست داشته خود به اطلاع همگان خطرات آلودگی هوا را برساند تفاهمنامه که با وزارت حج و اوقاف و اطلاعات فرهنگ به امضا رسید درآن تسریع گردیده بود تا وزارت حج و اوقاف از طریق منابرنقش و مسؤلیت خود را دررابطه به جلوگیری از آلودگی هوا درروشنی دین مبین اسلام  وعظ وتبلیغ نمایند . ونیز درین تفاهنامه وزرت اطلاعات فرهنگ از طریق رسانه های سمعی بصری و کتبی خود موظف شده بود تا ذ هنیت همشهریان را راجع به خطرات آلودگی هوا تنویرنمایند  درعین حال کلیپ‌های صوتی و تصویری را نیز غرض آگاهی عامه ساخته شد که درجریان چند روز آینده به همکاری وزارت صحت عامه ومرکز رسانهای حکومت پخش وبخاطر حفاظت جان مردم فواید استعمال ماسک را تیز تبلیغ خواهند نمود که ازطرف صبح و دیگر که غلظت و آلودگی هوا فوق العاده بلند میباشد از آن استفاده نمایند در پایان مصاحبه لیلی سامانی از همشهریان کابل تقاضا نمود که درین فصل سرما به صحت خود و خانواده های خود توجه داشته باشند و اول صبح و واخردیگرهوایی منتن با دودهای غلیظ کاربنی را تنفس نه کنند زیرا تنفس هوای آلوده شش ها را منتن و زمینه انواع مریضی هارا در وجود انسان محیا می سازند .

حیا ت الله حلیم

ممکن است شما دوست داشته باشید