روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

وطن دوستی انگیزه وعامل بزرگ  برای تقویت قوای مسلح ما محسوب می گردد

زمانی که حیات مردم یک کشور را از لحاظ  اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مورد بحث قرار می دهند ، این سوال مطرح می گردد که مردم آن کشور از کدام سطح تعلیم وتربیه برخوردار بوده وبرای بهبود حیات اقتصادی واجتماعی خود چه تلاش های را انجام داده وبالاخره نسبت به استقلال ، حاکمیت ملی  تمامیت ارضی ومنافع ملی شان چگونه می اندیشند. طوری که همه به خوبی می دانند که هیچ کشوری خود به خود آباد نشده ، هیچ کشوری به کمک خارجی ها آباد نگردیده وکمک های کشور های خارجی ها  تنها می تواند بحیث یک فکتور خارجی و آنهم فکتور دومی و کمک کننده  مهم تلقی شود. این در حقیقت خود مردم یک کشور هستند که کشور خودرا با کار وتلاش های سازنده شان آباد وعمران می نمایند  نسبت به سرنوشت وطرز زندگی شان تصمیم میگیرند وطوری که می خواهند  زندگی می نمایند و خود هستند که امروز وآینده شان را رقم می زنند ونقش اساسی را در حیات خود وبرای خود، ایفا مینمایند.

از جانب دیگر، درک مسئولیت های فردی واجتماعی مردم یک کشور همیشه از مسایل مهم بشمار می رود که میزان برخورد شان را نسبت به مسایل اقتصادی ، سیاسی واجتماعی نشان می دهد. هرگاه افراد یک کشور مسئولیت های فردی واجتماعی خود را در برابر مردم وجامعه خود بخوبی درک نمایند و برای انجام این مسئولیت ها صادقانه عمل کنند ، آنگاه همه برای همه خواهند اندیشید، کار خواهند کرد ،فداکاری خواهند نمود وقربانی خواهند داد.

زمانی یکی از نویسندگان نوشته بود که اگر هرکس روزانه جلوی منزل ویاخانه خود را پاک نگهدارد  کوچه ها همیشه پاک و صفاخواهد بود. زمانی که مردم مسئولیت های فردی خود را درک می کنند  مسئولیت های اجتماعی شان بخوبی انجام می شود ، زمانی که مردم دست بدست هم می دهند وزمانی که مردم آگاهانه ومسئولانه با هم متحد می شوند وبرای کشور مشترک وخانه مشترک شان متحدانه تلاش می نمایند، بسا ویرانه ها آباد ، بسا زمین ها و دشت ها سبز ، بسا جویبار ها جاری وبسا دریا ها خروشان خواهند شد. آنگاه زندگی وشهروند بودن برای هر کس افتخار خواهد بخشید وهمه نسبت به آن خواهند بالید.

چندی قبل دوخبر از طریق سرویس خبری ساعت هشت شب تلویزیون ملی به نشر رسید. یکی آن در مورد فراغت بیش از ۱۰۰۰ جوانی بود که با ختم دوره آموزش نظامی معینه در قول اردوی شاهین مزار شریف ، آماده خدمت در صفوف اردوی ملی گردیده بودند وخبر دیگر در مورد جذب ده ها تن جوان کشور به صفوف اردو در شهر کابل بود که بعد از آموزش های نظامی ، در صفوف اردوی ملی کشور به انجام وظایف شان ادامه خواهند داد.

 نشر هر دو خبر برای هر هموطن با احساس وبا درک ما ، دارای اهمیت خاص ملی ووطندوستانه می باشد وهربیننده وشنونده را به باور کامل ، تحت تأثیرقرار می دهد واین پیام  را می رساند که خوشبختانه کشور ما جوانان بی شماری دارد که داوطلبانه برای انجام وظایف ملی وشریفانه در صفوف قوای مسلح قهرمان کشور  حاضر واماده خدمت می گردند و مسئولانه می خواهند تا در دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور سهم وطندوستانه وملی خود را با شایستگی انجام بدهند و از مردم وکشور خود ، شجا عانه وقهرمانانه دفاع نمایند.

در سیمای این جوانان ، وطندوستی  شجاعت ، فداکاری وقهرمانی بخوبی بمشاهده می رسید ، هر یک آنها آماده بودند که به صفوف نیرومند قوای مسلح کشور هرچه زودتر بپیوندد وبا انجام وظایف وطندوستانه در قوای مسلح افغانستان ، دین ملی ومیهنی شان را با موفقیت ایفا نمایند و در دفاع از مردم وکشور فعالانه سهم بگیرند .

جا دارد که ما از قاسم سرباز قهرمان لوای سرحدی ننگرها ر یاد کنیم که سالهای قبل در مقابله با متجاوزین سرحدی پاکستانی ، با روحیه وطندوستی ومردم دوستی قهرمانانه رزمید و در راه دفاع از سرحدات کشور جام شهادت نوشید ، اما به دشمن اجازه نداد تا به خاک میهن عزیزش ، قدم بگذارد.

 روحش شاد ویادش گرامی باد.

قوای مسلح قهرمان کشور ما همچو قاسم شهید وقهرمان ، قهرمانان وفدا کاران با نام وگمنام زیادی دارد که در راه دفاع ازمردم وکشور قهرمانی وازخود گذری تبارز داده اند ، هرکدام آنها قابل قدر ویاددهانی بوده و امروز نه تنها فرزندان وخانواده های شان به آنها افتخار
می نمایند بلکه مردم وکشور نیزبه آنها افتخار دارند.

موجودیت وتقویت روحیه ملی  وطندوستی ومردم دوستی ، در قوای مسلح کشور ما از انگیزه ها وعامل بزرگ برای تقویت واستحکام قوای مسلح افغانستان محسوب می گردد که خوشبختانه قوای مسلح کشور ما از روحیه عالی ملی ، وطن دوستی ومردم دوستی برخوردار می باشد. بهبود وپیشبرد موثر تعلیم وتربیه ، ارتقای احضارات عالی محاربوی ، تجهیز صنوف مختلف قوای مسلح کشور با سلاح وتخنیک مدرن ومورد ضرورت  حمایت لازم وبموقع هوائی وزمینی از نیروهای دفاعی وامنیتی در شرایط ضرورت ، مواظبت دوامدار از اعاشه واباته منسوبین در تمام شرایط ، انتقال بموقع شهدا و مجروحین به شفاخانه ها  مواظبت وکنترول از مجروحین وعرضه خدمات لازم صحی به آنها ، رسیدگی دوامدار ولازم به مشکلات خانواده های شهدا ء ومعلولین قوای مسلح و پرداخت حقوق وامتیازات بموقع  آنها  ازطریق مراجع مسئول در زمان ممکن ، از مسایل مهمی بوده که رهبری قوای مسلح کشور نسبت به آنها توجه لازم نموده ودر آینده نسبت به آنها نیز توجه دوامدار ولازم معطوف خواهند داشت.

از جانب دیگر توجه بمسایلی مانند تدویر سمینار های آموزشی ، کنفرانس های علمی  ارائه لکچر های سیاسی ، تجلیل از روز های ملی وتاریخی
ایجاد کتابخانه ها ، کتاب خوانی  مطالعه روزنامه ها ومجلات  ایجاد کورس های سواد آموزی  تدویر محافل ادبی وهنری استفاده از رادیو وتلویزیون وسایر تدابیری که رهبری قطعات وجزوتام های قوای مسلح کشور  لازم می دانند ، می توانند در ارتقای آگاهی سیاسی واجتماعی افسران وسربازان ، نقش ارزنده ای را انجام بدهند.

از آن جائی که همیشه دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور در صدر وظایف قوای مسلح ما قرار دارد وباید قرار داشته باشد ، منسوبین قوای مسلح کشور ، بخوبی می دانند وباید بدانند که برای چه منظور  در قوای مسلح کشور موظف به اجرای خدمت هستند ؟ دوستان واقعی ودشمنان واقعی مردم وکشور ما کی ها بوده وهستند و ما چرا از مردم وکشور ما دفاع می نمائیم؟ چرا استقلال  حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور ما ، خطوط سرخی هستند که در هیچ زمانی ، مورد معامله قرار نمی گیرند ومعامله آنها  خیانت ملی  بشمار می رود..

از جانب دیگردولت افغانستان  دارای دوکتورین نظامی دفاعی بوده ، حق استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی دیگران را احترام می نماید ودر امور داخلی دیگران مداخله نکرده ونه می نماید. خواهان ایجاد وتقویت مناسبات همکاری های دوستانه ، حسن همجواری وروابط متقابلتا” مفید با کشور های منطقه وجهان ، خواهان عدم مداخله در امور داخلی دیگران و خواهان همکاری های منطقوی وجهانی در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی ونظامی بوده و می باشد.

در تمام شرایط تاریخی بویژه در شرایط کنونی ، که ناامنی ها خشونت وجرایم سازمان یافته در کشور ما ، در بیرون از مرزهای افغانستان ، حمایت می گردد ومردم ما در اثر آنها قربانی داده و می دهند ، داشتن حضور فعال در صفوف قوای  مسلح ، پیوستن داوطلبانه به صفوف آن ، نقش واجرای موفقانه وظایف قوای مسلح قهرمان کشور ما اعم از اردوی ملی ، پولیس ملی وامنیت ملی و فرد فرد آنها ، از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده ومی باشد.

مردم ما به تمام آنهائی که داوطلبانه به صفوف قوای مسلح کشور می پیوندند ، به تمام آنهائیکه در صفوف قوای مسلح قهرمان کشور صادقانه وشجاعانه ایفای وظیفه وادای دین ملی  اسلامی ، اجتماعی ومیهنی می نمایند وبه تمام آنهائیکه درین راه قربانی های وفداکاری های فراموش ناشدنی ای را متحمل گردیده و می گردند ، سرتعظیم فرود آورده به تمام آنها ادای احترام نموده و از آنها طور دوامدارحمایت وپشتیبانی کامل می نمایند وبه آرزوی موفقیت های هرچه بیشتر قوای مسلح قهرمان کشور می باشند.

 روزبه 

ممکن است شما دوست داشته باشید