روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

وزیرکارو اموراجتماعی: برگشت مهاجران سبب افزایش بیکاری درکشور شده است

وزیرکاراموراجتماعی دیروز دریک نشست خبری گفت که برگشت مهاجران از کشورهای ایران وپاکستان سبب افزایش بیکاری درکشور شده است.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر به گفته وزیر کار وامور اجتماعی درجریان چهارسال اخیر میزان بیکاری درکشور افزایش یافته است  ویکی از عوامل این معضل را  برگشت مهاجران ازکشورهای ایران و پاکستان می داند .

 به گفته وی سالانه یک میلیون مهاجر ازاین دوکشور به وطن برمی گردند و عودت آنها سبب بلند رفتن تقاضا و پائین آمدن عرصه کار شده است.

 او گفت که درسال های قبل حدود چهار میلیارد دالر از نیروهای خارجی دربازار های کشور مصرف می شد و این باعث شغل به شماری از شهروندان می شد.

 او درمورد تأثیرات کنفرانس ملی کار که در اوایل سال جاری برگزار شد گفت که کنفرانس ملی کاریک نقشه راه را برای کاهش بیکاری برای نهادها وبخش خصوصی پیش کش شد.

 او گفت پالیسی و ستراتیژی فرستادن کار را  به کشورهای دیگر نیز نهایی شده است و در روشنائی آن کارگر به کشور های نیازمند فرستاده می شود.

همچنان وزیر کار و امور اجتماعی گفت بیست وپنج هزار و شصت و چهل شش تن درسی و چهار ولایت زیر پوشش آموزش های فنی حرفوی قراردارند و حدود هجده هزار تن ازاین طریق شامل کار شده اند و آموزش دربخش تراش سنگ های قیمتی ، پرکاری دبه های گاز دروسایل برقی تربیه برق های فنی جریان دارد .

او همچنان درمورد متقاعدان کشور گفت که یک صدو پنجاه و چهار هزار سی یک فردنظامی و ملکی متقاعد دراین وزارت ثبت است که یک صد و بیست و نه هزار آن انگشت نگاری  شده اند و کار برای تکمیل این روند ادامه دارد .

 به گفته او درسراسر کشور بیست و دو پرورشگاه برای اطفال بی سرپرست وجود دارد و پنج پرورشگاه دیگر آماده افتتاح می باشد و تا آخر سال هیچ ولایت بدون پرورشگاه نخواهد ماند.

 وی افزود ما سه مرکز حمایت از اطفال  بی سرپناه را ایجاد کرده ایم و درنظر است که این مراکز را دوبرابر بسازیم .

او توشیح قانون حمایت اجتماعی قانون منع آزار و اذیت اطفال را نیز ازجمله  دست آوردهای دیگر این وزارت عنوان کرد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید