روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

وحید الله توحیدی:  مصرف زیاد برق باعث پرچاوی ها گردیده است

همه ساله با رسیدن فصل زمستان پرچاوی های برق در نواحی مختلف شهرکابل بیشتر می شود که این کار باعث نگرانی شهروندان کابل می گردد. اخیراً پرچاوی های برق در شهر کابل افزایش یافته است خبرنگارروزنامه ملی انیس در این زمینه مصاحبه یی را با وحید الله توحیدی رئیس مطبوعات وارتباط ریاست برشنا انجام داده که نشر می گردد.

در نخست وحید الله توحیدی در ارتباط به پرچاوی های برق اخیر در شهر کابل گفت:اخیراً مشکلات پرچاو های برق در شهر کابل بیشتر شده که شامل مشکلات دراز مدت و کوتاه مدت می باشد.

متاسفاًنه هفته گذشته یک لین برق ازبکستان پرچاوی گردید و اکنون ما ۱۵۰ میگاوات برق از لین وارداتی داریم.

ریاست برشنا کوشش دارد
تا این معضل پیش آمده را به زودی حل بسازد.

از سویی هم این ریاست
به خاطر حل مشکلات یاد شده شبانه
۶۰میگاوات برق حرارتی و ۱۱۲ میگاوات برق آبی را در شهر کابل عرضه می کند تا شهروندان کابل بیشتر با کمبود پرچاوی ها دچار نشوند.

توحیدی در مورد دلیل پرچاوی های برق دایمی در شهر کابل گفت: با رسیدن فصل زمستان مصرف برق مشترکین بلند می رود و این کار بالای کمبود برق تأثیرات منفی خودرا دارد ما کوشش می کنیم که از مسیر های جداگانه به طور مثال از مسیر تاجکستان مشکلات کمبود برق را مرفوع سازیم.

موصوف از شهروندان کابل می خواهد که از مصرف زیاد برق در فصل زمستان جلوگیری کنند تا پرچاوی ها به صورت کم تطبیق گردد.

وی برای شهروندان کابل اطمینان داد که این ریاست تلاش می کند که برق حرارتی‎را شبانه در شهر کابل روشن بسازد تا پرچاوی ها از بین برود.

ریاست برشنا در نظر دارد به خاطر حل مشکل دایمی برق در اخیر ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی دو هزار میگاوات برق را از ازبکستان و ترکمستان وارد نماید.

وی به پاسخ سوال خبرنگارروزنامه ملی انیس مبنی بر اینکه نشرات و چاپ روزنامه های دولتی در تعمیر مطابع آزادی نسبت نبود برق با سکتگی واقع شده و تدابیر ریاست برشنا در این زمنیه چه است، گفت: همه ادارات دولتی با مشکلات برق روبرو می باشند اما ما به خاطر رفع معضل، آنها را در گته گوری های نخست قرار دادیم و جگشن های که در ادارات دولتی وجود دارد کوشش می کنیم که بیشترین برق را برای شان عرضه بداریم تا کار های شان با سکتگی مواجه نشود. اما در بعضی اوقات آنها در پرچاوی های عمومی برابر می شوند و زمانی که ما با کمبود برق مواجه
می شویم مکلف هستیم تا برق آنها را پرچاو بسازیم.

وی در ارتباط به برنامه های این ریاست اشاره کرده افزود:
 ما برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت در این راستا داریم از جمله از مسیر تاجکستان برق ازبکستان را در لین برق تاجکستان که در فصل زمستان فالتو می باشد برق را ترانزیت کنیم و هشتصد میگاوات برق را به ولایات شمال کشور بدهیم و برق ازبکستان را کاملاً به کابل بیاوریم.

این ریاست در نظر دارد تا برق دیزلی را از طرف شب برای شش تا هفت ساعت در شهر کابل روشن بسازد.

همچنین ریاست برشنا تا ۱۵ قوس سالروان تقسیم اوقات عرضه برق را در شهر کابل ایجاد می کند و آن را بدسترس شهروندان قرار
می دهد تا آنها بدانند که در کدام ساحه کابل برق است و در کدام ساحه برق نسیت.

وی یکبار دیگر تأکید کرد که در این راستا شهروندان کابل مارا همکاری بکنند تا از کمبود برق جلوگیری جدی صورت گیرد.

وحید الله توحیدی در ارتباط به مقروضین صرفیه برق معلومات داده میگوید:بعضی از افراد و اشخاص که پول صرفیه برشنا را نمی پردازند بدانند که این پول از دولت است اگر خود شان نه پرداختند شاید نواسه های شان بپردازند یعنی باید پول صرفیه برق را پرداخت نمایند.

ما برای افراد و اشخاصی که از پول برق باقی هستند سهولت ها را ایجاد و لیست آنها را به ادارات ذیربط تسلیم نمودیم و به زودترین فرصت پول صرفیه برق از آنها گرفته خواهد شد.

در حال حاضر در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیون افغانی جمع آورده شده است.

ریاست برشنا آماده است که هر مقروضی که پول صرفیه برق را به طور یکجا داده
نمی تواند با آنها همکاری نماید تا پول صرفیه را به طور قسط دراز مدت پرداخت نمایند.

همچنان وی افزود که ادارات دولتی نیز از پول صرفیه برق مقروض هستند اما وزارت مالیه کشور تعهد سپرده است که پول مقروضین ادارات دولتی را تادیه می کند، یک مقدار پول صرفیه برق را تحویل کردند و باقی آن را تا اخیر سال تحویل خواهند کرد.                   

افراد سیاسی،جهادی قوماندانان محلی،تاجران و افراد دولتی حدود چهار میلیارد افغانی از پول صرفیه برق در سرتاسری کشور مقروض هستند.

وی ضمن هشدار گفت که آنها مکلف هستند تا پول برق را بپردازند درغیر آن نام های
شان را یکبار دیگر در رسانه ها افشا خواهیم کرد.

در حال حاضر قطع لین افراد و اشخاصی که از پول صرفیه برق باقی هستد ادامه دارد و هر کسی که از برق مقروض است برق آنها قطع
 می شود.

زمانیکه آنها به طور سرقت برق خود را وصل می کنند این کار یک جرم پنداشته میشود و زمانیکه در سرقت برق شناسایی می شوند برعلاوه جریمه نقدی برای شش ماه حبس را در پی نیز دارد.

وی در پاسخ سوال خبرنگار روزنامه ملی انیس که چقدر برق درشهرکابل نیاز است گفت: زمانیکه مشکل موقتی لین برق ازبکستان حل شود ما ۴۲۰ الی ۴۵۰ میگاوات برق در شهر کابل خواهیم داشت اما در فصل زمستان توقع برق به ۶۵۰ الی ۷۰۰ میگاوات برق به خصوص از شش شام الی نه شب
می رسد و تقاضای ما این است که از شش شام الی نه شب از وسایل مصروف کننده برق زیاد استفاده نکنند.

ما در فصل زمستان برق کابل را از منابع بند نغلو و برق حرارتی و برق وارداتی ازبکستان به دست میاوریم و در فصل تابستان از برق وارداتی تاجکستان،بند ماهیپر بند نغلو وسروبی عرضه میداریم.

خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید