روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

وحدت نظر و وحدت عمل مردم و دولت، اهداف شوم دشمنان را خنثی می سازد

در یک اجتماع، مردم ساختار واقعی دولت ها را تشکیل می‎دهند، همکاری وتشریک مساعی مردم وجود یک دولت را رقم می زند  فراموش نشود که توسعه وگسترش یک کشور وحکومت در سهمگیری فعال مردم ارتباط مستقیم دارد، اعضای یک جامعه در توافق با مسئولان دولت در توسعه وانکشاف نهادهای سیاسی  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش مؤثر و اساسی را ایفا می‎کنند.

 بناءً وقتی این توده های عظیم توانایی تحول را در داخل جامعه و در سطح دولت داشته باشند، به همان اندازه در تغییرات مهم سیاسی  اجتماعی  فرهنگی و اقتصادی نیز حایز نقش برجسته اند و تداوم همکاری و حضور همیشگی آنان در کنار دولت در تقویت پایه های اساسی حکومت اثر گذار خواهد بود.

باید یاد آور شد که نقش سازنده مردم در پیشرفت و ترقی عرصه های  سیاسی  اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی حکومت  لازم است، از اینرو مسئولان حکومت وحدت ملی برای کسب حمایت مردم و تحکیم همبستگی آنان همواره کوشا هستند و تلاش میورزند تا فاصله ها را میان مردم و دولت از میان بردارند وحضور فعال مردم در نهادهای دولتی و سایر عرصه ها را نسبت به هر زمان دیگر پررنگ‎تر سازند  بدون شک همبستگی وهمکاری مردم با دولت راه‎گشای حل معضلات وبحران های جاری کشورما میگردد ودر درازمدت، ما کشوری عاری از هر نوع تهدید را شاهد خواهیم بود.

بر اساس برداشت آگاهان امور اجتماعی، زمانی یک دولت به جلب و همکاری مردم می تواند مؤفق گردد که به ندای برحق آنان پاسخ مثبت ارائه نماید و در رفع نارسایی ها و کمبودی هایی که مردم از آن متضرر و دچار مشکل اند رسیدگی صورت گیرد  وقتی مردم از معضلات امنیتی  اقتصادی و تهدیدات اجتماعی رهایی حاصل کنند و مشکلات شان خاتمه یابد، آنان احساس راحتی نموده با تمام توان  نیروی جسمی و فکری در کنار حکومت و دولت قرار میگیرند و با دل گرمی خاص به حمایت و تقویت نظام فعالانه سهم می گیرند و در مقابل تهدیداتی که متوجه نظام است از خود ایستادگی و مقاومت نشان می دهند واز دستاوردهای حاصله دولت باجان و مال شان دفاع می کنند. همچنان با همبستگی کامل مردم و دولت تطبیق برنامه‏ها و پروژه های طرح شده سهل تر می گردد و به یقین می توان گفت که چنین وحدت نظر و وحدت عمل مردم و دولت شکست ناپذیر است.

هر زمانی که روابط مردم با دولت هم سو باشد، پایه های حکومت داری خوب قوت کسب می نماید، ولی اگر فاصله میان مردم و دولت ایجاد گردد، در روابط و همبستگی ها کاهش  رونما میگردد که این موضوع عامل تزلزل پایه های اساسی حکومت می شود.

 بناءً دولت با استفاده از راهکارهای مفید همکاری مردم با دولت تقویت و افزایش می یابد. در چنین شرایط مردم از حکومت وحدت ملی‏خواستار حکومتداری خوب اند و می‎خواهند تا در تطبیق پروژه‎ها و طرح ها  بر نقش و حضور مردم  ارجحیت دهد.  پاسخ به خواست های برحق مردم و نیازمندی های کشور  سبب جلب همکاری آنان با دولت گردیده، پایه های حکومتداری خوب را تحکیم می‎بخشد، نظر به گفته های  آگاهان امور اجتماعی نقش مردم در رفع مشکلات به وجود آمده سازنده واثرگذار است ویگانه راهکار رفع معضلات وبحران سیاسی کنونی کشور وابسته به همبستگی  وحدت نظر و وحدت عمل دولت ومردم به صورت مداوم میباشد.

محمد مسعود صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید