روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

والی کابل: احتمال میرود تا دو ماه دیگر، وضعیت ویروس کرونا در شهرکابل بهبود یابد

پس از آن که ویروس کرونا در شهرکابل گسترش پیدا کرد، دولت تصمیم گرفت تا محدودیتهای گشت و گذار را در شهر کابل وضع نماید اما اکثریت شهروندان کابل محدودیتها و توصیههای صحی را مدنظر نگرفته که این امر باعث گردید تا تعداد وفیات و مبتلایان ویروس کرونا در شهرکابل بیشتر شود، خبرنگار روزنامه ملی انیس صحبتی را در این زمینه با محمد یعقوب حیدری والی کابل و رئیس کمیته اضطرار مجادله با ویروس کرونا انجام داده که نشر میگردد.

در نخست محمد یعقوب حیدری والی کابل، ضمن نگرانی از عدم رعایت محدودیتها و توصیههای صحی در شهرکابل گفت: مردم باید به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا درشهرکابل فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک در اماکن مزدحم را در نظر بگیرند و از هر نوع تجمعات اجتناب ورزند.
با وجودی که برنامه آگاهی دهی وسیع در امر مبارزه با ویروس کرونا در شهرکابل صورت میگیرد، اما متاسفاًنه اطلاعات و ارزیابی کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا ولایت کابل نه تنها در شفاخانهها بلکه در گذرها، نواحی، قریه جات و ولسوالیهای این ولایت نشان میدهد که تعداد تلفات کرونا به هزاران تن رسیده است. موصوف دلیل این تلفات ویروس کرونا را عدم رعایت محدودیتها و توصیههای صحی در کابل عنوان کرد. اطلاعات کمیته اضطرار مجادله با ویروس کرونا ولایت کابل نشان میدهد که در روزهای اخیر تعداد متبلایان ویروس کرونا در شفاخانههای شهر کابل کاهش یافته است. ارقام مبتلایان به ویروس کرونا که از روی تست اعلام میشود چون تستها بسیار کم بوده، اما آمار دقیق نشان می دهد که در هر خانواده چند تن به ویروس کرونا مبتلا شده و هیچ کوچه و گذر کابل نیست که اعضای آن مصاب نشده باشند. متأسفانه واقعات تلفات ناشی از ویروس کرونا را در هر گذر شهر کابل نیز باخود داریم.
اکنون درکنار این که تعداد وفیات و مبتلایان کرونا در کابل کاهش پیدا کرده است. احتمال میرود که با گرم شدن هوا تا دو ماه دیگر وضعیت خوبتر شود، اما فصل خزان و زمستان سرد را پیش روی داریم اگر ویروس کرونا در داخل جامعه وجود داشته باشد امکان میرود که این ویروس در کشور بیشتر شیوع پیدا کند. رئیس کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا در ولایت کابل میگوید: قرنطین در سه هفته اول شیوع ویروس کرونا در شهرکابل خوبتر رعایت گردید ما تمام راهها را مسدود کردیم و شهروندان کابل در شرایط سخت زندگی قرار داشتند به همین گونه ویروس کرونا خیلی زیاد در شهرکابل شیوع پیدا نکرد.
زمانی که شیوع ویروس کرونا در شهرکابل سرعت داشت اگر قرنطین از سوی مردم رعایت نمیشد شاید امروز تلفات کرونا در شهرکابل بیشتر میبود و تقریباً تمام مردم به این ویروس مبتلا میشدند.
در مرحله کنونی شهروندان کابل میتوانند به فعالیت و کارهای روزمره خود ادامه دهند، اما باید آنها موارد صحی و فاصلههای اجتماعی را در محلات مزدحم رعایت کنند.
والی کابل یکبار دیگر از صاحبان منازل مسکونی و دکانها در شهرکابل خواهش نمود تا به خاطر مسئولیت پذیری و کمک بشردوستانه کرایه نشینان را کمک نمایند. در صورت امکان کرایه منازل مسکونی و دکانها از سوی مالکان بخشیده شود اگر آنها کرایه را نمیبخشند با کرایه نشینان تفاهم نمایند تا پول کرایه را به طور اقساط دراز مدت بپردازند. اکنون بحث به خاطر بخشیدن کرایه اماکن دولتی ادامه دارد چون آنها در روزهای قرنطین از ویروس کرونا در شهرکابل متضرر شده اند.
موصوف به ارتباط کمکهای مواد غذایی برای خانوادههای مستحق در شهرکابل گفت: اکنون برنامه توزیع نان خشک در نواحی شهرکابل متوقف شده است و دولت پلان دارد، تا در همکاری مالی بانک جهانی برنامه توزیع بستههای غذایی را برای افراد مستحق در مرکز و ولسوالیهای شهرکابل آغاز کند.
فعلاً سروی به خاطری توزیع کمکهای مواد غذایی از سوی ریاست احصائیه مرکزی و احصائیه کابل در شهرکابل ادامه دارد. در قدم اول این برنامه برای افراد مستحق در ولسوالیهای کابل آغاز میشود چون توزیع نان خشک در آنجا صورت نگرفته است و سپس برنامه توزیع بستههای غذایی در شهرکابل نیز آغاز خواهد شد. والی کابل در مورد توزیع مساعدتها در روزهای قرنطین در شهرکابل گفت: بعد از اینکه ویروس کرونا در شهرکابل گسترش پیدا کرد و محدودیتهای گشت و گذار در این شهر آغاز گردید ما برنامههای توزیع مساعدتها را برای افراد مستحق در شهرکابل آغاز کردیم. به اساس هدایت رهبری حکومت افغانستان، ده هزار تن گندم و ۱۹۰ تن دال برای ۲۰۰ هزار فامیل مستحق در شهرکابل توزیع گردیده است.
همچنان حدود ۱۰۸ میلیون افغانی از کمک مالی ادارات ملل متحد برای ۱۸ هزار تن از متضررین کرونا به خصوص اصناف و کارگران روز مزد شهرکابل نیز توزیع گردیده که برای هر نفر مبلغ شش هزار افغانی پول نقد پرداخت شده است. به همین ترتیب، حدود ۳۸ میلیون افغانی دیگر از بودجه ولایت کابل برای ۷۶۰۰ خانواده مستحق پول نقد توزیع گردید که هر خانواده مبلغ ۵ هزار افغانی مستفید شده اند.
حیدری افزود: اکنون نهادهای بین المللی حاضر هستند تا برای ۲۴ هزار خانواده مواد غذایی کمک کنند و قرار است در آینده برای ۳۶ هزار خانواده دیگر پول نقد نیز کمک نمایند.
اکنون همه روزه توزیع کمکها برای خانوادهای شهدا و معلولین، متضررین کرونا، افراد بیبضاعت، اصناف به شکل شفاف و عادلانه در شهرکابل ادامه دارد. در کنار آن ما تلاش داریم تا پروژههای کار در برابر غذا، پروژههای کاریابی و انکشافی را فراهم سازیم تا به مشکلات اقتصادی شهروندان کابل رسیدگی شود .
حیدری در رابطه به بودجه کمیته اضطرار مجادله با ویروس کرونا ولایت کابل گفت: مبلغ ۵۰۰ میلیون افغانی جهت مبارزه با ویروس کرونا برای مجادله با ویروس کرونا ولایت کابل اختصاص یافته بود که باید این بودجه نظر به نیازمندیهای شهرکابل بیشتر میبود. کمیته اضطرار مجادله با ویروس کرونا ولایت کابل حدود ۱۴۰ میلیون افغانی را برای صرفیه برق و ۶ میلیون ۸۰۰ هزار افغانی دیگر را برای صرفیه آب آشامیدنی این ولایت پرداخت نموده است. پول یاد شده برای پرداخت یک دوره صرفیه برق مبلغ یک هزار افغانی و پرداخت یک دوره صرفیه آب آشامیدنی مبلغ یک هزار افغانی برای خانوادههای مستحق صورت گرفته است که بیش از ۳۱۱ هزار فامیل را در شهرکابل تحت پوشش قرار داده است.
وی از همکاری رسانهها از جمله روزنامه ملی انیس در پیامهای آگاهی دهی و اعلانات ویروس کرونا در شهرکابل ابراز قدردانی کرده گفت: ما با هیچ رسانهای به خاطر نشر پیامهای آگاهی دهی و اعلانات ویروس کرونا در شهرکابل قرار داد نکردیم و همه روزه رسانههای مختلف فعالیت و کارکرد کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا ولایت کابل را تحت پوشش قرار داده اند.
وی در اخیر صحبتهایش گفت: تااکنون تمام مصارف کمیته اضطرار مبارزه با کرونای ولایت کابل در حضور تیم مشخص متشکل از نمایندگان خارنوالی، امنیت ملی، شورای ولایتی کابل، علمای دین و اعضای جامعه مدنی صورت گرفته است.
خواجه نصیراحمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید