روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

همگرایی منطقه یی، منفعت منطقه یی را به بار می آورد

بازگشایی فضای پاکستان به روی پروازهای طیاره های مسافربری کشور های منطقه و افغانستان را می‌توان امری دررفع اختلافات هند و پاکستان تعبیر کرد ویا ناگزیری های اقتصادی سبب چنین تصمیم شده است.

پاکستان پس از حمله هندوستان به لانه های هراس افگنان درکشمیر زیراداره پاکستان ،فضای آن کشور را به روی پروازهای عبوری مسدود کرد.به اساس برآورد اداره هوانوردی ملکی افغانستان بسته بودن فضای پاکستان به روی پرواز ها باعث اختلال ترافیک هوایی درمنطقه شد وزیان های مالی فراوان به وجود آورد.بسیاری کارشناسان مدعی اندکه پاکستان سرانجام فضای هوایی کشور را به روی پرواز های مسافربری و تجاری بازگشایی می کرد٬زیرا این کشور ازرفت و برگشت طیاره ها درآمد قابل توجه دارد ، سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل وکارشناس مسایل اقتصادی ، استفاده ابزاری ازمسایل ترانزیتی تجارتی و اقتصادی را  جز تفکر سیاست گران منطقه می داند.

به باور وی اینگونه محاسبات درمناسبات اقتصادی ،ترانزیتی و تجارتی بخش تفکر سیاست گران عوام گرا را تشکیل می دهد.

اوگفت استفاده ابزاری درمناسبات ترانزیتی و تجارتی سرشت سیاست گران عوام گرا تشکیل می دهد.

به باور کارشناسان چسپیدن به سیاست های نامتعارف به خاطر فریب دادن مردم برای رسیدن به اهداف از قبل برنامه ریزی شده به همگرایی منطقه یی آسیب فراوان وارد می کند.

درهمین حال شماری از شهروندان از این اقدام پاکستان استقبال می‌کنند ولی می گویند که نبایداز تجارت وترانزیت به عنوان اهرم فشار استفاده شود.

حمیدالله مامور متقاعد می گوید که تجارت ، ترانزیت و توسعه روابط اقتصادی درنزدیکی مردم کشورها نقش مهم دارد.

به هرحال پس از ۱۳۵ روز انسداد٬ فضایی پاکستان سرانجام به روی پرواز های مسافربری کشورهای منطقه و افغانستان باز شد و مردم ازاین تصمیم استقبال
می کنند
                ا- ب

ممکن است شما دوست داشته باشید